SoRADs lokala miljöhandlingsplan 2012 2012-05-16

advertisement
1 (2)
SoRADs lokala miljöhandlingsplan 2012
2012-05-16
Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) är ett tvärvetenskapligt forskningscenter vid Stockholms universitet med
ungefär 25 anställda. Forskning inom ovan nämnda områden är den huvudsakliga verksamheten som bedrivs. En del av de anställda undervisar
också vid andra institutioner vid universitetet. Vår ambition är att arbetsplatsen ska genomsyras av ett miljöriktigt tänkande och handlande.
Generellt finns en miljöstrategi på institutionen att kollektivtrafik och cykel bör användas till och från arbetet, att telefonmöten anordnas om
möjligt för att begränsa resandet samt att tåg används istället för flyg vid kortare sträckor än 500 km. Inga kemikalier används på institutionen.
Engångsartiklar används endast undantagsvis. Avfrostning av frys sker en gång per år. Ett system för källsortering finns med tydliga instruktioner i kök
och hall för var avfall skall slängas eller återvinnas.
Miljömål
Förbrukningen av
kopieringspapper ska
minska med 5 procent
jämfört med 2011 års
förbrukning (7400 ark
per person/år)
Aktiviteter
Inställningar för
dubbelsidigt på defaultläge
ska införas på båda
skrivarna.
Andel inköp med
miljöhänsyn ska öka
Miljömärkta produkter ska
i möjligaste mån väljas vid
inköp när sådana alternativ
finns tillgängliga.
Ansvarig
Miljörepresentant
Resurser
2 timmar
Slutdatum
2012-12-31
Uppföljning
Ekonomiansvarig
sammanställer
pappersförbrukningen
2012 som jämförs med
2011 års förbrukning
Redovisas på
personalmöte av
miljörepresentant.
Miljöindikator
Antal ark/person
Inköpsansvarig,
miljörepresentant
8 timmar
2012-12-31
Antalet inköp med
miljöhänsyn jämförs
med föregående år.
Redovisas på
personalmöte av
miljörepresentant.
Antal miljömärkta
produkter jämfört
med 2011
Tydliga instruktioner ska
ges för hur försättsblad tas
bort vid utskrift.
Miljörepresentant ska
verka för att fler alternativ
Åtgärdat
2 (2)
med miljöhänsyn ska
finnas att tillgå i SUbutiken.
Antalet avstängda
datorer och skärmar
vid dagens slut ska öka
för att minska
energianvändningen
Tydliga instruktioner ska
ges om att datorer och
skärmar ska stängas av vid
dagens slut.
Miljörepresentant
8 timmar
2012-12-31
Stickprov januari 2012
jämförs med stickprov
under höstterminen
2012. Redovisas på
personalmöte av
miljörepresentant.
Miljöhandlingsplan fastställd
Datum
Föreståndare Börje Olsson
Miljörepresentant Eva Samuelsson
Antal avstängda
datorer, skärmar
och högtalare
räknas.
Download