INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I
PEN CONCEPT GROUP AB
Anmälningssedel för teckning av aktier i PEN Concept Group AB (publ)
Teckningstid
Teckningskurs
Minsta teckningspost
Tilldelning och betalning
NYCKELTAL – KONCERNEN
20 juni - 6 juli
2016 kl 15:00.
4,60 kr per aktie.
Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter
valfritt antal.
Betalning ska ske i enlighet med uppgift
på utskickad avräkningsnota.
Belopp i SEK
2016-01-01 2015-01-012015-01-01 2014-01-01
-2016-03-31 -2015-12-31-2015-12-31
Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i PEN Concept Group AB (publ) till 4,60 kr per aktie:
1 000 aktier (4 600,00 kr)
8 000 aktier (36 800,00 kr)
Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälnings2 000 aktier (9 200,00 kr)
16 000 aktier (73 600,00 kr)
sedeln i det fall anmälan avser ett belopp om € 15 000 (ca 140 000,00
kr) eller mer.
4 000 aktier (18 400,00 kr)
32 000 aktier (147 200,00 kr)
Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis
Annat antal
som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är
fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.
P EN CO N C EPT G R OUP A B , 5 567 72- 56 67
INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET
PRO FORMA
Nettoomsättning 29 117
Omsättningstillväxt (%)
136 % Periodens/Årets resultat
953
Soliditet (%)
Likvida medel Kassalikviditet (%) 108 954
192 % -1 328
Namn/Firma
Person/Org.nr
OBSERVERA * OBSERVERA
Adress
-2 313
depånummer*
6 %
-15 %
367
455
455
16
67 %
40 %
40 %
45 %
Avkastning på eget kapital 9%
Neg Neg Neg
Avkastning på totalt kapital 5%
Neg Neg 6%
Medelantal anställda, st
129
114
114
16
Soliditet Justerat eget kapital / balansomslutning
Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager / kortfristiga skulder
Avkastning på totalt kapital Resultat efter skatt / Genomsnittligt justerat eget kapital
Avkastning på eget kapital (Rörelseresultat + ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning
Telefon dagtid
E-postadress
VD STYRELSE
Ort och datum
Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)
ANNICA LIND NORDBERG, VD
ROBERT WU, ordförande
Ingenjör och Marknadsekonom. MIKAEL PALM ANDERSSON
ANNICA LIND NORDBERG
KRISTER MAGNUSSON
KARL MALMSTRÖM
DAVID PANTZAR
ANMÄLNINGSSEDELN
SKICKAS TILL:
Post
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm
E-mail
[email protected]
(inskannad anmälningssedel)
Fax
08-684 211 29
Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är
bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för
min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.
Viktig information:
•
Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står
under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
•
Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något
annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där
deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer
av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
•
Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads
räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för
erbjudandet.
•
Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av
distans- och hemförsäljningslagen.
Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med
erbjudandet.
•
Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte
heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende
teckning av värdepapper i erbjudandet.
•
I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en
investering i de finansiella instrument som avses.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att
noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses
framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att
uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av
eller erläggs av Eminova.
Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt
Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra
företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.
Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid.
Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän
domstol är behörig domstol.
-726
7 %
Bank/förvaltare
* I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier.
Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. Observera att i det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt
kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper! Teckningen är bindande.
21 %
Postnr och Ort
VP-kontonummer eller
37 221
108 %
Nyckeltalsdefinitioner
TEXTA TYDLIGT
-2014-12-31
77 406
PEN CONCEPT GROUP AB
ALFAVÄGEN 3
556 52 JÖNKÖPING
TEL 036-36 17 80
E-POST: [email protected]
WWW.PEN.SE
FYRA SKÄL ATT TECKNA AKTIEN
• Har avtal med COOP Trading sedan 2014 som täcker hela Norden. Fick första
ordern från COOP Sverige i slutet av 2015 med leverans under 2016. Ordervärdet beräknas till 15-20 MSEK per år de närmaste åren.
• PEN skapar synergifördelar genom bulktillverkning av butiksinredningar i Kina med specialinredningar från egen design- och tillverkningsenhet i Jönköping.
• PEN har under senare år etablerat sig som leverantör av inredningar till flera
snabbmat- och restaurangkedjor så som Waynes Coffee, McDonalds och Vigårda restaurang.
•
Pro forma-redovisning visar en omsättning på 109 Mkr för 2015 för nuvarande
koncerns första räkenskapsår. Resultatet var på -1,3 MSEK. Förväntad omsättnings-
tillväxt om 15-20 % per år under de närmast åren med god lönsamhet tack vare bland annat första orders till COOP och nytt avtal med Elmia.
PEN Concept Group har som affärsidé att erbjuda butiker och restauranger helhetslösningar på inredning som är unika och tilltalande. Kunden kan såväl vara en mindre butik eller restaurang eller en hel kedja. PEN ska stå för snabba leveranser, helt nyckelfär-
VÄLKOMMEN SOM AKTIEÄGARE
VERKSAMHET
la stora delar av sortimentet kan företaget möta den mindre
med en lyhördhet till kunden, fort och effektivt. Vi har lärt oss
PEN Concept Group är en komplett leverantör av inred-
butikens behov av snabba leveranser.
att det går fort när besluten är tagna.
showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att
PEN INTERIÖR AB
Min egen erfarenhet från både stora börsbolag, och mindre
kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standard-
PEN Interiör i Jönköping är en komplett leverantör av inred-
tillverkande bolag gör att jag har ett brett nätverk dels i Små-
program som tillverkas i stora volymer till speciallösningar
ningar för varumärkessäkrade butiker, mässmontrar, event,
land, men även i Europa. Jag har i stort sett alltid arbetat med
som tillverkas utifrån kundens behov.
restauranger och showrooms. Bolaget har egna arkitekter,
kund, mest stora bolag och flertalet Skandinaviska kedjor.
ningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och
designers samt snickeri för specialanpassad tillverkning och
AFFÄRSMODELL
Försäljningen sker i Sverige genom de båda säljbolagen
Min erfarenhet är att du arbetar lika mycket med personen
tillverkning i små serier eller prototyp.
som med företaget. Den personliga kontakten är väldigt viktig
Shop Service Center i Lerum och PEN Interiör i Jönköping.
TILLVERKNING
Direktförsäljning sker även till Skandinaviska kunder, främst
Koncernen har en egen tillverkningsenhet av lagerhyllor och
danska, direkt från tillverkningsenheten i Qingdao, Kina.
hyllsystem för butiker Qingdao Ltd tillverkar och levererar
oavsett vad du arbetar med.
Tydliga trender som jag ser är att kunderna är öppna för att
högvolymartiklar i metall och tråd. I verksamheten tillverkas
Pen Concept Group AB befinner sig i en spännande utveck-
prova något nytt, de vill ha en snabb och förtroendegivan-
SHOP SERVICE CENTER, SSC,
produkter med inriktning mot logistikprodukter så som lager-
lingsfas, branschen står under förändring och både kunder
de partner. Att arbeta tillsammans och växa tillsammans är
marknadsför och säljer kompletta butiksinredningar och
hyllor och hyllsystem för butiker.
och leverantörer behöver anpassa sig. Butiker och restaurang-
ledord, att ständigt följa med i hur kunden utvecklas och hur
lagersystem till butiker i huvudsak i Sverige men även en del
er eller café flyter samman, vi äter och umgås mer och mer
marknadens konsumtionsmönster förändras är nyckeln.
försäljning sker till Danmark och Norge. Genom att lagerhål-
utanför hemmet. Konsumtionsmönstren är annorlunda, den
MARKNAD
digitala handeln är inte separerad från den fysiska handeln.
Vårt mål är en kraftig tillväxt, en tuff men inte omöjlig upp-
Vikten av att saluföra sitt varumärke, en känsla och livsstil blir
gift. Vi har arbetat hårt med att effektivisera våra processer i
allt viktigare. Koncepten kommer in i både butiker, restau-
bolagen. Där ser vi nu hur arbetet börjat löna sig. Under 2015
ranger och på mässor, men alltmer vanligt att hela arbetsplat-
och början av 2016 har vi lyckats göra flera större genombrott
sen ska följa konceptet.
på marknaden med bland annat ramavtal med COOP, Lindex
diga inredningar eller inredning för egen montering, allt utifrån kundens eget behov.
och Elmia. Det pratas om oss i branschen, vi märks helt
PEN Concept Group har en stabil grund genom sina dot-
enkelt för att vi är där och gör avtryck.
PEN Concept Group arbetar framförallt på den nordiska
året. Den svenska marknaden för butiksinredningar beräknas
terbolag. Shop Service Center som verkat i butiksbranschen
marknaden. Därutöver säljs en del standardprodukter på
uppgå till 2-3 MDSEK per år.
sedan 80-talet har stor kunskap kring varuexponering och vad
Förvärven av dotterbolagen under 2015 var ett stort steg i
som behövs för att få en butik att fungera. PEN Interiör med
denna riktning, vi har bara börjat nosa på den kinesiska mark-
marknaden i norra Europa. Butiksinredningar och restauranginredningar är starkt konkurrensutsatta. Bolaget är en aktör
Historiskt sett har PEN haft ett starkt fokus på mindre enskilda
rötterna i mässbranschen sedan -92 har under åren skaffat sig
naden och där finns ett stort intresse för Skandinavisk design.
bland ett antal stora internationella aktörer, där bland annat
butiker som ofta de större aktörerna i branschen visat mindre
ett rykte om att kunna fånga in kundens varumärke i montrar
Det finns också planer på ytterligare expansion i Kina samt
några lokala konkurrenter så som ITAB, Expedit, och Hestra
intresse för. Genom bra lagerhållning av standardprodukter
som sticker ut, med den där extra knorren. En kunskap som
ytterligare förvärv av bolag.
kan nämnas. Förutom dessa stora bolag finns det ett stort antal
och en liten flexibel organisation har bolagen i koncernen
sedan vidareförädlats med nya kundgrupper inom butiker och
mindre lokala och regionala konkurrenter.
snabbt kunnat leverera inredningslösningar till dessa.
restaurang. Dessa bolags gemensamma kunskap samt breda
Takten på vår tillväxt är snabb och det är där du som ny
kontaktnät skapar stora möjligheter för framtiden. Med till-
aktieägare är en viktig del för att bolaget ska kunna lyckas med
Butiksinredningar byts ofta ut, dels för att butikskedjor ändrar
Under senaste åren har PEN satsat mycket resurser på att be-
verkning i dotterbolaget i Kina kan dessutom prisnivån hållas
tillväxtmålen.
sin profil, köps upp av andra aktörer samt för att slitaget är
arbeta lite större butikskedjor och restauranger, vilket har givit
på en konkurrenskraftig nivå. Kinabolaget har god kunskap
Vi vet att vi har alla förutsättningar att lyckas med våra
stort i butiksmiljön. Inredningen är tänkt att lyfta fram produk-
ett bra utfall. Inom affärsområdet Butiker har PEN erhållit
om kvalitetsnivå och logistiklösningar då det idag i stort sett
målsättningar.
ten och därmed öka försäljningen. Inredningen följer såsom
ramavtal med COOP om leverans av butiksinredningar och
enbart arbetar med exportkunder mot Väst.
mycket annat trender inom mode och inredning.
nu placeras även volymorder hos bolaget.
Jag välkomnar dig som investerare på vår resa, den har bara
Utan människorna som arbetar i våra bolag hade vi inte varit
börjat.
Välkommen att teckna aktier i PEN Concept Group AB.
Aktörerna på marknaden varierar inom de olika kundsegmen-
Även affärsområdet restauranger har nått framgång genom
på denna resa som vi påbörjat. De anställda i bolagen har ett
ten. Gemensamt är en fokusering på julhandel, vilket gör
avtal om ombyggnader för Wayne’s Coffee och McDonalds
stort kunnande om branschen, produkterna och inte minst
att väldigt få byter inredning under perioden november till
med flera.
sitter flera med stora kontaktnät både bland kunder, leveran-
Annica Lind Nordberg
törer, arkitekter och andra verksamma i branschen. Vi arbetar
VD i PEN Concept Group AB
januari vilket gör denna period betydligt lugnare än resten av