Kursplan Kemi, Introduktionskurs, 3 högskolepoäng

advertisement
1(3)
Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Kursplan
Institutionen för naturvetenskap och teknik
Kemi, Introduktionskurs, 3 högskolepoäng
Chemistry, Introductory Course, 3 Credits
Kurskod:
KE1001
Utbildningsområde:
Huvudområde:
Kemi
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Grundnivå
2006-11-27
Höstterminen 2010
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Naturvetenskapliga
området
3
Kemi
G1N
2009-09-30
Akademichef
Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen)
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall den studerande
- ha grundläggande kunskaper i allmän kemi med avseende på kemiska reaktioner och kemisk
räkning (stökiometri).
- ha en orientering i arbetsmiljölagstiftningens tillämplighet på laboratoriearbete.
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande
- ha tillägnat sig grundläggande praktiska färdigheter med avseende på vägning och beredning av
lösningar.
- ha tillägnat sig grundläggande kunskap om att arbeta säkert på ett kemiskt laboratorium.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens teoretiska del behandlar materia, egenskaper, storheter, fysikaliska och kemiska
förändringar, atom, jon, Avogadros tal, molmassa, periodiska systemet, kemiska föreningar och
deras sammansättning, kemiska reaktioner, kemisk räkning (stökiometri) samt praktiska moment
som vägning och beredning av lösningar. I den praktiska delen ingår också en introduktion till
kemiska arbetsmiljöfrågor.
2(3)
Studieformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Laborationerna är
obligatoriska samt genomförs enskilt eller i grupp med skriftliga rapporter.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Teori, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Skriftlig tentamen
Laborationer, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0300)
Skriftliga rapporter.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg
sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd
lärare (examinator).
Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl
godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Teori
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Laborationer
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Särskild behörighet och andra villkor
Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
Övriga föreskrifter
För att få betyget Väl Godkänd (VG) på kursen som helhet krävs Väl godkänd (VG) på delkursen
Teori samt Godkänd (G) på delkursen Laborationer.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Olmsted, III, John and Williams, Gregory M. (Senaste upplagan)
Chemistry
John Wiley & Sons Inc., New York
3(3)
Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Laborationshandledningar och kopierat material tillkommer.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards