2012/13
mnr: Sf317
pnr: SD210
Motion till riksdagen
2012/13:Sf317
av Johnny Skalin (SD)
Invandring på poängsystem
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om att låta regeringen återkomma med ett förslag på ett
poängsystem för beviljande av uppehållstillstånd baserat på kriterier byggda
på möjligheter för individen att på ett gott sätt ta del av det svenska samhället.
Motivering
Samhällets utmaning vad gäller integrationen ökar ständigt och kommer
sannolikt att öka än snabbare de närmaste åren då asyl- och
anhöriginvandringen väntas öka ytterligare. För att dels underlätta
möjligheterna för människor att få ett arbete och en plats i samhället, dels
minska spänningarna är det därför rimligt att samhällets regler på området
påtagligt förstärks. En av alla möjliga vägar att åstadkomma detta är att införa
ett poängsystem för invandrare utifrån en rad kriterier som alla bygger på
invandrarens möjligheter att på ett effektivt och gott sätt komma in i
samhället med liten eller ingen samhällskostnad. Denna typ av regelverk
tillämpas eller har tillämpats i en rad västländer, vilket innebär att det inte
bryter mot internationella konventioner eller avtal. Det är alltså möjligt för
Sverige, om makthavarna så önskar, att genom att ställa högre krav på
invandrarna också minska samhällets och människors pris för ett ineffektivt
mottagande.
Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.
Stockholm den 3 oktober 2012
Johnny Skalin (SD)
1