Tentamen i Fysik Bas B delkurs 1 0FY400, fysik för basår, 4,0 hp

advertisement
Tentamen i Fysik Bas B delkurs 1
0FY400, fysik för basår, 4,0 hp
Måndag den 27 februari 2012
Tid: 8-13.
Hjälpmedel: Grafritande räknare, formelsamling, passare
John Örtendahl besöker skrivsalen för frågor kl. 09.30 och kl. 11.00
Betygsgränser: G – 15p Max: 30p
Lycka till!/John
Endast svar krävs. Helt korrekt svar ger 1p per uppgift.
1. Kan två lika tunga bilar som körs lika fort ha olika rörelsemängd? Motivera.
2. Vilken riktning har accelerationen när ett föremål rör sig i en cirkelbana med konstant
banhastighet? Visa med figur.
3. Vad menas med att två vågor interfererar?
4. Vilken acceleration har ett föremål efter att vi kastat det?
5. Vad menar vi med att två ljuskällor är koherenta?
6. Mellan två fasta stöd A och B, spände man upp en elastisk tråd. Man satte tråden i
svängning. Tråden fick då det utseende som figuren nedan visar. Hur stor var våglängden för
den våg som utbredde sig i tråden?
A
B
7. Banhastigheten för en cirkulärrörelse är 14 m/s. Periodtiden för cirkelrörelsen är 12 s.
Hur stor är cirkelbanans radie?
8. Hur stor impuls överförs då en tennisracket under 0,25 s påverkar en boll med medelkraften
84 N?
Vänd
9. Vagnen i figuren nedan har massan 52 kg och rullar friktionsfritt på marken med konstant
hastighet. Man drar i vagnen med en kraft av 45 N i en riktning 30o snett uppåt.
Vilken acceleration får vagnen?
45 N
52 kg
30 o
10. Ljuset från en laser har våglängden 638 nm. Vilken frekvens har laserljuset?
Räkneuppgifter (5 uppgifter)
Till samtliga uppgifter krävs tydliga och väl motiverade lösningar, som även är lätta att följa. Endast
svar ger noll poäng om inget annat anges.
11. Två vagnar rullar efter varandra enligt figuren nedan. När den tyngre vagnen kolliderar med
den lättare minskar den tyngres hastighet från 0,80 m/s till 0,70 m/s. Vilken hastighet får den
lättare vagnen efter kollisionen?
(3p)
0,80 m /s
0,50 m /s
6 ,0 kg
1 ,5 kg
12. Erik står 6,0 m framför en lodrät vägg och kastar en boll. I kastögonblicket befinner sig bollen
1,5 m över marken. Kastvinkeln är 60o och utgångshastigheten är 18 m/s.
a) Efter hur lång tid träffar bollen väggen?
b) Hur högt upp på väggen träffar bollen?
(2p)
(2p)
(Bortse från luftmotståndet)
13. Den första satellit som cirklade i en bana runt jorden var Sputnik, uppsänd 1957.
Antag att en satellit kretsar i en cirkelbana runt jorden med en omloppstid på 96 min.
Beräkna satellitens höjd över jordytan. Övriga data kan hämtas ur din formelsamling.
(4p)
14. Ett litet rör är öppen i båda ändarna. Grundtonen för ljudvågor i röret är 2,5 kHz.
a. Hur långt är röret om vi antar att ljudets hastighet är 340 m/s?
(2p)
b. Vilken frekvens har grundtonen om man stänger rörets ena ände?
(2p)
15. Ett gitter belyses med det gula ljuset från en natriumlampa (ʎ= 589,3 nm).
Man kan då se 7 ljusstrålar bakom gittret. Vinkeln mellan de två yttersta strålarna uppmättes
till 105,4o. Samma gitter belyses sedan med ljus av våglängden 435 nm.
Hur många strålar kan man då se?
(5p)
Download