Förskolans Stjärnans folder

advertisement
KONTAKTA Förskolan Stjärnan Hogstorp
Adress: Framvägen 8 451 94 Uddevalla
Webbadress: www.uddevalla.se/hogstorpsforskola
VÄLKOMMEN
till förskolan Stjärnan
Epost: [email protected]
För mer information kontakta
Förskolechef Monica Thorén
Telenr: Ring i 1:a hand 0522-695625
i 2:a hand 0522-695624
VÅR VERKSAMHET
Vår värdegrund baseras på förskolans läroplan (Lpfö98/10). Vi har en
barnsyn och kunskapssyn som
skapar trygghet, inspiration, delaktighet och lärande.
Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet med inspiration från Reggio Emilia-filosofin
Grundtanken bakom denna pedagogiska filosofi är att utmana barns
tänkande och stimulera kreativt
och skapande arbetssätt inom förskolan.
Barn har hundra sätt att uttrycka
sig.
Reflektion, dokumentation och lyssnade är centralt i arbetet liksom att
värdera det som är olika. Vårt förhållningssätt innebär att vi ser barnet som kompetent, nyfiket och
med stor vilja att lära sig. Material
som utmanar fantasin används
och pedagogerna ses som medforskare av kunskap, där svar på
frågor inte alltid är givna på förhand, utan barnens lekfullhet och
olika sätt att lära står i centrum.
Utifrån detta skapar vi en miljö där
vi tänker
Tydlig, Tillgänglig och Tillåtande
Vi ser barnen som kompetenta, att
barnen kan!
Vi lär av och med varandra.
Uddevalla kommun,
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se
Vår förskola heter Stjärnan.
Vårt arbetssätt är inspirerat
av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.
På förskolan är barnen indelade i stjärngrupper där
vi erbjuder en inspirerande
inne- och ute miljö för lek
och lärande.
OM KOMMUNALA FÖRSKOLAN
BRA ATT VETA OM FÖRSKOLAN STJÄRNAN
Den kommunala förskolans verksamhet styrs och regleras utifrån
skollagen och Läroplan för förskolan. Förskolan ska präglas av en
pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en
helhet. Verksamheten skall främja
leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, samt utgå från
barnens erfarenheter, intressen,
behov och åsikter. Verksamheten
skall vila på en vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet.
Information från oss
barnens vistelse så säker som möjligt.
Alla kommunala förskolor i Uddevalla arbetar efter modellen Hygiensjuksköterska i förskolan (HYFS).
Modellen syftar till att försöka
minska antalet infektionssjukdomar
bland barnen och är ett samarbete mellan förskolorna och barnhälsovården.
Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och
bemöta just ditt barns behov. Vi
har tillgång till specialpedagog,
psykolog, kurator, skol- och IKTutvecklare. Vi har ett gemensamt
utvecklingsarbete där personalen
får kompetensutveckling. Vi dokumenterar vår verksamhet som
vårdnadshavare får ta del av.
De kommunala förskolorna arbetar
systematiskt med barnsäkerhet. Vi
kontrollerar ständigt barnens lekmiljö för att ha möjlighet att upptäcka och eliminera eventuella
risker. Likaså har vi olika säkerhetsrutiner i vårt arbetssätt för att göra



Mail
Förskolans blogg och hemsida
Anslag i förskolans entré
Förskolans öppettider
6.15 - Förskolan öppnar. Vi tar emot
på yngrebarnsidan.
17.30 - Förskolan stänger.
Vistelsetid
Alla som arbetar på förskolan har
tystnadsplikt. Detta gäller även
lokalvårds- och kökspersonal samt
praktikanter.
Inskolning
Kompetensutvecklingsdagar
Tystnadsplikt/sekretess
Kläder
VÅR KOMMUNALA FÖRSKOLA GER EKO - ENGAGEMANG KVALITET OMSORG
Kontakta oss om ditt barn blir sjukt.
Vi vill också veta när barnet kommer tillbaka. Barnet ska ha varit feberfritt en dag innan det kommer
till förskolan, vid magsjuka gäller 48
timmar efter sista sjukdomstecknen
(Socialstyrelsens rekommendationer).
Barnets vistelsetid är din arbetstid
samt restiden till och från arbetet.
Om dina anställningsvillkor ändras
ska du lämna ett nytt schema och
ny inkomstuppgift via vår e-tjänst
som du hittar via uddevalla.se/
forskola
Inskolningen pågår under 1-2 veckor i samråd med föräldrarna.
LÄS MER om kommunala förskolan på
www.uddevalla.se/forskola
och
Facebook:
Uddevalla kommunala förskola
Sjukdom
Under dagen behöver ditt barn
oömma kläder för både inne och
ute lek
Extra kläder som kan ligga kvar på
barnets plats på förskolan.
Tänk kläder efter väder! Namna
gärna!
För att bibehålla och vidareutveckla vår kvalitet behöver personal inom förskolan dagar för kompetensutveckling, uppföljning och
utvärdering. Dessa dagar (ca 3st/
år) har vår förskola ingen verksamhet. För de barn som behöver omsorg erbjuds alltid plats på någon
av våra övriga förskolor.
Fotoförbud i förskolan
Vi har fotoförbud i den kommunala
förskolan vilket innebär att det inte
är tillåtet för föräldrar eller andra
personer att fotografera eller filma
barn.
VÅR KOMMUNALA FÖRSKOLA GER EKO - ENGAGEMANG KVALITET OMSORG
Download