Tillämpningen av rekommendation 205 – resultat från förfrågan

advertisement
Sammanfattning
Heidi Kivekäs
Cybersäkerhetscentret
5.2.2016
1 (3)
Dnro:
1042/601/2015
Tillämpningen av rekommendation 205 – resultat från
förfrågan
En del av teleföretagen genomför sina kommunikationstjänster
helt eller delvis i länder utanför Finland eller med hjälp av
tjänster som tillhandahålls av utländska företag. Därför kan
genomförandet av tjänsterna omfattas av regler som skiljer sig
från Finlands lagstiftning och som användarna av tjänsterna ska
få information om.
Kommunikationsverket publicerade i juni 2014
rekommendationen 205 om vad och på vilket sätt företaget ska
underrätta användare om när en kommunikationstjänst har en
internationell anknytning.
För att få en uppfattning om i vilken mån teleföretagen
informerar sina kunder om det internationella genomförandet
av näten och tjänsterna och för att få en uppfattning om
rekommendationens eventuella effekter på informationen,
skickade Kommunikationsverket hösten 2015 en förfrågan till
teleföretagen om tillämpningen av rekommendationen.
Kommunikationsverket fick 13 svar. Antalet är ganska litet,
men det var ändå möjligt att hitta så pass många
gemensamma drag att de centrala resultaten kan visas i denna
promemoria.
Lite över hälften av teleföretagen tillhandahåller sina kunder
information om områden eller länder där kommunikationstjänsten
genomförs
Sju av dem som svarade, dvs. 53 %, sade att de tillhandahåller
sina kunder information om det internationella genomförandet
av kommunikationstjänsterna. Nästan alla av dessa företag
hade informerat kunderna åtminstone i viss mån redan innan
rekommendationen utfärdades, men över hälften av dem som
svarade tyckte att rekommendationen hade varit till nytta vid
utvecklingen av informationen eller annan verksamhet i
företaget. Av svaren framgick det t.ex. att informationen hade
utvidgats till att gälla många andra av företagets tjänster än
bara de som rekommendationen uttryckligen gäller.
Hälften av de sex företag som inte informerar berättade att
orsaken var att kommunikationstjänsterna helt genomförs i
Finland, och den andra hälften berättade att genomförandet av
tjänsterna är sådana som inte omfattas av rekommendationen.
Ett av de företag som svarade hade dock planer för att börja
informera.
2 (3)
Cirka 60 % av teleföretagen uppskattar att kunderna inte är
intresserade eller att de i liten mån är intresserade av
genomförandet utomlands
På basis av erfarenheterna hos 60 % av dem som svarade är
kunderna inte särskilt eller bara i ganska liten omfattning
intresserade av det internationella genomförandet av
kommunikationstjänsterna. Cirka 20 % av teleföretagen
berättade att deras kunder inte alls var intresserade av saken,
medan en motsvarande andel av företagen berättade att
kunderna har varit mycket intresserade av dessa uppgifter.
Några av dem som svarade tror att intresset ökar i framtiden.
Många som svarade tog upp skillnaden mellan konsument- och
företagskunderna: de sistnämnda kan vara mycket intresserade
av det internationella genomförandet medan de förstnämnda
inte alls.
Information finns tillgänglig i flera olika källor
Informationen genomförs både i tjänstebeskrivningar för
kommunikationstjänster och i dataskyddsbeskrivningar. Alla
som informerar berättade att information erbjuds på
teleföretagens kundservicekanaler och, för de flesta, fritt på
teleföretagets webbsidor.
Endast två av de företag som genomför informationen
berättade att de alltid beskriver de saker som finns i
rekommendation 205. På basis av de fem sista svaren omfattar
informationen huruvida uppgifterna behandlas enbart i Finland,
i andra länder inom EU- eller EES-området eller i länder utanför
dessa (punkt 1 i rekommendationen), men om tjänsten
genomförs utanför EU- eller EES-området ger man inte alltid
uppgift om i vilket land hela eller en del av genomförandet är
beläget (punkt 2 i rekommendationen). I samband med
utvecklingsbehov för rekommendationen fanns ett svar som
antagligen innehöll den viktigaste orsaken till detta. Enligt
denna åsikt är "landspecifik information inte lämplig för en
digital verksamhetsmiljö där underleveranskedjorna är långa
och tjänsterna delvis genomförs med molnlösningar. Tjänstens
geografiska produktionsmiljö kan ändras kontinuerligt speciellt
på grund av molntjänsternas art."
Av flera svar framgick dock att även om man inte alltid
tillämpar punkt 2 i rekommendationen, ger en del av dem som
svarade sina kunder ganska utförlig information om vilka
uppgifter som kan bli överförda till utlandet och hur de
behandlas där.
Som helhet är rekommendationen fungerande och tillräcklig
Över 70 % av dem som svarade konstaterade att de inte hade
haft utmaningar att tillämpa rekommendationen, och att de inte
hade observerat några behov för utvecklingen av
rekommendationen.
3 (3)
Såsom konstaterats ovan, beräknar över hälften av dem som
svarade att rekommendationen på ett eller annat sätt har varit
nyttig för verksamheten. Bland utvecklingsförslagen var,
förutom utmaningar i genomförandet av punkt 2, att det till
rekommendationen fogas praktiska exempel på genomförandet
av situationer som rekommendationen gäller och inte gäller.
Download