primärtumör. Informera

advertisement
CUP
Cancer utan känd primärtumör
-CUP mottagningen i Arvika
”Prognosen är överlag dålig, men det finns
undergrupper som har möjlighet till lång
överlevnad, och några patienter kan till och
med botas. Om patienterna inte tillhör
dessa undergrupper bör utredning samt
behandling ställas i relation till möjlig
patientnytta”
!!!!!!!!!!!!
” Innan SVF remiss skrivs
ska man överväga om
patienten har nytta av
vidare utredning och av
en potentiell behandling.”
Välgrundad misstanke:
”-föreligger vid fynd av en eller flera
metastasmisstänkta förändringar där
primärtumören inte är känd och där
det inte finns kliniska symtom eller
fynd som tyder på organspecifik
cancertyp. Biopsi krävs inte för
välgrundad misstanke.”
Innan remiss skickas :
• Förvissa dig om att det inte finns någon
misstanke om primärtumör.
• Informera patienten om misstänkt spridd
cancersjukdom samt att remiss går till CUP
mottagningen som i Värmland finns i Arvika.
MDK
• MDK hålls var 14 dag från Arvika- CSK med via
videolänk
”Vid MDK ska följande funktioner närvara:
-utredande läkare
-onkolog
-patolog
-radiolog
-palliativmedicin
-kirurg vid behov
-kontaktsjuksköterska
-koordinatorfunktion ”
Symtomkontroll
”Palliativa insatser ska övervägas och vid behov påbörjas tidigt
i utredningen.
Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska .
Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna initiera kontakt
med
-psykosocialt stöd
-dietist
-palliativt team
-hemsjukvård
-fysioterapeut ”
CUP mottagningen Arvika
Sedan start 21 remisser mottagna (ngr CUP helt via CSK), 18 avslutade;
”ingen cancer” (4)””endast palliation”(5) annan cancerdiagnos (9) Ingen pat
fått diagnosen CUP och startat beh enligt nationellt vårdprogram.
Fördelning av cancer diagnoser:
• 2 thyroidea
• 2 lungcancer
• 1 lymfom
• 1 bröstcancer
• 1 carcinoid
• 2 maligna melanom
EX
• Kvinna f 68. 9 barn. ”Frisk”
• Vid CT överraskande fynd av stor tumör i os ileum med
mjukdelskomponent – inget annat
EX
• Kvinna f 68. 9 barn. ”Frisk”
• Vid CT överraskande fynd av stor tumör i os ileum med
mjukdelskomponent – inget annat
• Ingen smärta , inga kliniska fynd, inga labfynd inget mer på MR eller
PET CT
EX
• Kvinna f 68. 9 barn. ”Frisk”
• Vid CT överraskande fynd av stor tumör i os ileum med
mjukdelskomponent – inget annat
• Ingen smärta , inga kliniska fynd, inga labfynd inget mer på MR eller
PET CT
• Beslut om trolig primär bentumör -samråd med sarkomteamet
Sahlgrenska
EX
• Kvinna f 68. 9 barn. ”Frisk”
• Vid CT överraskande fynd av stor tumör i os ileum med
mjukdelskomponent – inget annat
• Ingen smärta , inga kliniska fynd, inga labfynd inget mer på MR eller
PET CT
• Beslut om trolig primär bentumör -samråd med sarkomteamet
Sahlgrenska
• Benbiopsi tagen Sahlgrenska visar primär thyroidea cancer- avslutar
CUP samt remiss ÖNH
Download