RSK 2017 - Länsstyrelserna

advertisement
Skred
Järnvägsolycka
Tsunami Bankrån
Förgiftat grundvatten
Sabotage
Gisslandrama Fågelinfluensa, Farligt gods
olycka Storm Bussolycka Ras Elavbrott
Bombhot Översvämning
Snöoväder Skred Brand
Trafikolycka
Flyghaveri
Vattenläcka Epidemi Jordbävning Radioaktivt nedfall
Oljeutsläpp Upplopp Isstorm
Båtolycka Smitta
Telefonstörningar Drivmedelsransonering Hot Terrorister Sjukhus Dammar
Oljehamn Flygfält Kemisk industri Vägar
järnväg Samlingslokaler Offentliga byggnader Pappersindustri Skog Älvar Sjöar Järnvägsolycka Tsunami Bankrån Förgiftat grundvatten
Sabotage Gisslandrama Fågelinfluensa Farligt gods olycka
Storm Bussolycka Ras Elavbrott Bombhot Översvämning
Snöoväder Skred Brand Trafikolycka Flyghaveri Vattenläcka
Epidemi Jordbävning Radioaktivt nedfall Oljeutsläpp Upplopp
Isstorm Båtolycka Smitta Telefonstörningar Drivmedelsransonering
Hot Terrorister Sjukhus Dammar Oljehamn Flygfält Kemisk industri Vägar järnväg Samlingslokaler Offentliga byggnader Pappersindustri Skog
Älvar Järnvägsolycka Tsunami Bankrån Förgiftat grundvatten Sabotage Gisslandrama
Fågelinfluensa, Farligt gods olycka Storm Bussolycka Ras Elavbrott Bombhot Översvämning Snöoväder Skred Brand Trafikolycka Flyghaveri Sjöar Vattenläcka Epidemi
Jordbävning Radioaktivt nedfall Oljeutsläpp Upplopp Isstorm Båtolycka Smitta Telefonstörningar Drivmedelsransonering Hot Terrorister Sjukhus Dammar Oljehamn Flygfält
Kemisk industri Vägar järnväg Samlingslokaler Offentliga byggnader Pappersindustri Skog
Älvar Sjöar Järnvägsolycka Tsunami Bankrån Förgiftat grundvatten Sabotage Gisslandrama
Fågelinfluensa Farligt gods Olycka Storm Bussolycka Ras Elavbrott Bombhot Översvämning
Snöoväder Brand Trafikolycka Flyghaveri Vattenläcka Epidemi Jordbävning Radioaktivt nedfall
Oljeutsläpp Upplopp Isstorm Båtolycka Smitta Telefonstörningar Drivmedelsransonering Hot Terrorister Sjukhus Dammar Oljehamn Flygfält Kemisk industri Vägar järnväg Samlingslokaler Offentliga
byggnader Pappersindustri Skog Älvar Sjöar Järnvägsolycka Tsunami Bankrån Förgiftat grundvatten
Sabotage Gisslandrama Fågelinfluensa Farligt gods olycka S t o r m
Bussolycka Ras Elavbrott Bombhot Översvämning Trafikolycka Snöoväder Brand
Skred
Flyghaveri Vattenläcka Epidemi
Jordbävning Radioaktivt nedfall Båtolycka Smitta
Hot
Telefonstörningar Skog
Sjukhus
Drivmedelsransonering Skred
Terrorister Oljehamn
Dammar Flygfält Vägar
järnväg Epidemi
Skog
Älvar Tsunami
Båtolycka
Samlingslokaler
Upplopp
Gisslandrama
Isstorm
Smitta
Storm
Älvar
Sjöar
ÄR DU BEREDD?
Inbjudan till Regional samverkanskurs 2017
Länsstyrelsen bjuder in till Regional samverkanskurs - RSK 2017
Målet med kursen är att kursdeltagarna ska utveckla och fördjupa sina kunskaper om stabsoch ledningsarbete, kommunikationens betydelse samt utveckla former för samverkan
vid större räddningsinsatser och extraordinära händelser i syfte att bidra till ett tryggare
Värmland. Den regionala riskbilden utgör basen för kursen.
Kursen är nätverksbildande och den innehåller föreläsningar, grupparbeten och simuleringsövningar. Även kvällar utnyttjas. Kursdeltagarna förbinder sig att närvara under hela
utbildningstiden. Deltagarna är kursens viktigaste resurser och utbildningen förutsätter
att du som deltagare bidrar med dina erfarenheter.
Välkommen med din anmälan!
Kenneth Johansson, landshövding
”RSK-utbildningen var ett bra tillfälle att dels lära sig mer om hur krisorganisationen i Värmland ser ut, dels en möjlighet att få träffa dem som jobbar
med de här frågorna. Eftersom Sveriges radio som beredskapskanal har en
viktig uppgift vid stora samhällshändelser var kursen också ett bra tillfälle
att berätta om vår roll och få tips på hur vi arbetar bäst tillsammans med
andra organisationer.”
JENNY NORBERG, NYHETSCHEF, P4 VÄRMLAND
”Som tjänsteman i beredskap för Landstinget är det mycket viktigt att veta
varifrån jag kan få hjälp och stöttning vid komplicerade händelser. På denna
kurs fick jag det serverat på ett mycket professionellt sätt samt att aktörer
från alla samverkansorganisationer medverkade och föreläste. Kort sagt ett
fantastiskt tillfälle för nätverksbildning. Ett klockrent val i din utveckling.”
MATS MODIN, AT - CHEF, CENTRALSJUKHUSET KARLSTAD
Tid och plats
Kursen är förlagd till Dömle Herrgård i Deje och är
uppdelad på två tillfällen: 9-11 och 16-17 maj 2017.
Kursen genomförs som internat.
KURSENS INNEHÅLL
Målgrupp
Samverkande organisationer
och myndigheters roll och
organisation
Vi vänder oss till dig som har en ledande ställning på
lokal eller regional nivå såsom politiker, tjänstemän
och personal inom kommun, polis, landsting, räddningstjänst samt personer i krisledande ställning från
samverkande organisationer och företag.
Kostnad
Kostnaden för kursen är 8 000 kr exkl. moms per deltagare vilket inkluderar helpension och kursmaterial.
Anmälan
Anmälan sker senast den 10 februari 2017 via Länsstyrelsens webbplats. Bekräftelse skickas ut senast den
10 april 2017.
Kursledningen kan behöva prioritera bland inkomna
anmälningar för att sammansättningen av kursdeltagare ska bli så bred och så väl anpassad till aktuella
övningar som möjligt.
Riskbild och infrastruktur i
Värmland
Lagar och förordningar
Stabsarbete, ledning och
stresshantering
Krisstöd vid allvarlig händelse
Mediekontakter och kriskommunikation
Scenarioövningar
Samhällsstörningar
Påverkan på egen organisation
Kommunikation mellan myndigheter och organisationer
”Förståelse och personliga möten med övriga organisationer är en av
framgångarna vid en bra samverkan och ett professionellt agerande
- i vardagen och vid allvarliga händelser. RSK gav mig mycket av det.”
HENRIK KINDBERG, BRANDINSPEKTÖR, RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN
KONTAKT
Länsstyrelsen Värmland
Leif Gustavsson, 010-224 72 97
[email protected]
Landstinget i Värmland
Carina Björk, 054-61 41 37
[email protected]
Veikko Kekki, 010-224 73 13
[email protected]
Räddningstjänsterna i
Arvika, Eda, Säffle
Elin Dahlgren, 0570-827 70
[email protected]
Polisregion Bergslagen
Tommy Lindh, 010-567 06 53
[email protected]
Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Morgan Palmquist, 054-540 28 42
[email protected]
Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad, 010-224 70 00
www.lansstyrelsen.se/varmland
Download