Dator kunskap - Teknikiskolan.se

advertisement
Dator kunskap
Varför ska vi arbeta med det här?
Mål att sträva mot. LPO 94 (Skolverkets mål årskurs 9)
Teknikundervisningens mål & syfte är att eleverna ska få möjlighet att utveckla
följande förmågor.
Förmågor = Talang, skicklighet, anlag, begåvning
– utveckla din förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt
förekommande redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den
teknik som i övrigt omger oss,
– utveckla din förmåga att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna
av olika teknikval,
– utveckla din förmåga att omsätta sin tekniska kunskap i egna
ställningstaganden och praktisk handling,
– utveckla ditt intresse för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att
hantera tekniska frågor.
Utveckla kunskaper, vilka kunskaper?
•
•
•
•
•
•
Att kunna använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Att eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss
användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar
samverkar (samarbetar) för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid
produktion och distribution av elektricitet.
Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av
information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.
Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet av tekniska
föremål, som i sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så långt som möjligt göra
vardagstekniken begriplig och synlig är därför ytterligare ett syfte. Detta innefattar
alltifrån de enklaste redskapen i hemmet till moderna apparater och komplicerade
transportsystem, eller andra komplicerade tekniska system.
Vi kommer att arbete med området Datorkunskap.
Ni kommer att lära er mera om följande:
1. Allmänna kunskaper
2. Fördjupnings uppgifter. (Stencil uppgifter, ett antal frågor)
3. Hårdvara (maskinvara) och mjukvara (programvara)
4. Vad är data? Data betecknar i datorsammanhang mönster utan meningsinnehåll.
Data representerar vanligen någon typ av information som kan uttolkas då de sätts in
i rätt kontext, vanligen samma kontext som genererat data. Datamönstren i en textfil
måste tolkas som text för att data ska bli till tecken och skapa mening och
information. Samma data tolkade som till exempel en bildfil blir vanligen till rent
nonsens.
5. Hur en hårddisk fungerar
6. Operativsystem
7. Förvaring/lagring av data (Vad är 1 Kb = kilobite? Hur många Mb är ex: en
DVD - skiva?
8. Virus, trojaner, Malware, maskar, spyware?
9. Vad är html?
10. Hur många webbläsare finns, och vad är en webbläsare?
11. Skötsel och service av din egen dator, hur, varför, hur ofta?
Läxa - läxor finns på http://webbinfo.com
Download