Elsäkerhetsverket föreslår att beviljade behörigheter ska gälla tills

advertisement
1 (2)
MISSIV
Charlotte Mogren
Avdelningen för analys
010-168 05 37
[email protected]
2015-10-09
Dnr 15EV2692
Elsäkerhetsverket föreslår att beviljade behörigheter ska
gälla tills vidare
Ni ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till
nya föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd
(2013:1) om behörighet för elinstallatörer.
Eventuella remissvar ska lämnas senast den 9 november 2015.
Om förslaget
Elsäkerhetsverket har vid uppföljning av gällande föreskrifter bedömt att den regel
som anger att en behörighet endast ska gälla i femton år och förlängas tio år i taget
efter ansökan inte har någon praktisk nytta. Detta eftersom det inte sker någon
prövning i sak vid förlängningen. Värdet av att behörigheter upphör för de personer
som inte ansöker om förlängning anses inte motivera att alla elinstallatörer ska
åläggas denna administrativa börda och kostnad vart tionde år.
Vi avser därför att föreslå att beviljade behörigheter gäller tills vidare.
Den föreslagna ändringen innebär att de som har en giltig behörighet den 31/12
2015 därefter kommer att ha en behörighet som gäller tills vidare.
För ytterligare beskrivningar av förslaget, se bifogad konsekvensutredning.
Upprättade handlingar med anledning av förslaget
ELSÄK1027, vP-1.0, 2011-11-15
Med anledning av denna remiss har följande handlingar upprättats och bifogas
denna remiss.
•
Förslag till föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och
allmänna råd (2013:1) om behörighet för elinstallatörer
•
Konsekvensutredning
ELSÄKERHETSVERKET
TEL
010-168 05 00
E - P O S T re[email protected]
Box 4, 681 21 Kristinehamn
FAX
010-168 05 99
WEBB
www.elsakerhetsverket.se
ORG.NR
202100-4466
2 (2)
•
Sändlista
Dessa handlingar finns också att hämta på Elsäkerhetsverkets webbplats under
fliken Lag och rätt/Remisser.
Elsäkerhetsverket önskar synpunkter på förslaget
Alla som vill får lämna synpunkter på det remitterade förslaget.
Remissvar lämnas skriftligen med angivande av diarienummer 15EV2692. Skicka
gärna remissvaret per e-post till [email protected] Det går också bra
att skicka remissvaret per post till följande adress:
Elsäkerhetsverket, Box 4, 681 21 Kristinehamn
Remissvaret ska lämnas senast den 9 november 2015.
Det står vem som helst fritt att lämna synpunkter på remissen och ni får gärna sprida
informationen vidare.
Kontaktpersoner
För frågor om denna remiss kontakta Charlotte Mogren på telefon 010-168 05 37
och e-post [email protected]
För frågor om föreskriftsarbetet i övrigt och rättsliga frågeställningar, kontakta
verksjurist Kim Reenaas på telefon 010-168 05 03 eller e-post
[email protected]
Download