Microsoft PowerPoint - Reproduktiva val J\344rvholm

advertisement
Reproduktiva val – aspekter på
fertilitetshjälp
Svensk Förening för Psykosocial Obstetrik och
Gynekologi
Infertilitetsbehandling idag
och imorgon - Patientens
perspektiv
Stockholm 20 april 2012
Stina Järvholm, psykolog, doktorand
Reproduktionsmedicin,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Psykologiska Inst. Göteborgs Universitet
2012-04-20
Mycket av det som vi idag
resonerar om som framtida
möjligheter/val uppfattar
patienter idag redan är
verklighet. Bara inte inom
offentlig sjukvård eller inom
Sveriges lag…
Reproduktiva val
2
1
Vad innebär det att stå inför
val (vid behandling)?
2012-04-20
Helga Sol Olafsdottir
Nordic and Infertile A study of options and decisions
Reproduktiva val
4
2
Etik (moral filosofi)
systematiserar, försvarar och
förespråkar rätt eller felaktigt
beteende/handlingar.
Encyclopedia of Philosophy
Reproduktiva val
5
Tillämpad etik
Kräver att det finns för och emot & ha moralisk
relevans.
Ställs mot normativa (värderande) principer ex
personliga, sociala, mest behövande, ej skada,
självbestämmande, rättigheter
Vid konflikt vägs ofta normativa grunder och det
perspektiv med övervikt blir gällande.
Ex medicinsk etik, sexualmoral, affärsetik
Reproduktiva val
6
3
PGD
Preimplantatorisk genetisk diagnostik
Upplevelsen av valsituationen avseende diagnostik inför önskad
graviditet hos par där det föreligger känd allvarlig genetisk sjukdom.
Ann Thurin Kjellberg
Överläkare, Sektionschef
Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Malin Broberg
Docent
Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet
Ulrika Hösterey Ugander
Psykolog
Kliniks Genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Reproduktiva val
7
Dag 3 - “cleavage stage”
Vanligast idag
Ca. 8 cells-stadiet
1-2 celler till analys
Reproduktiva val
8
4
Studie
19 kvinnor och 17 män som planerar att
genomgå PGD följs i tre år med intervju
och enkäter. Jämförs med IVF-patienter
och blivande förstagångsföräldrar.
Reproduktiva val
9
Möjligheter som belastning
2012-04-20
5
Möjligheter som möjligheter
2012-04-20
Övervägande i relation till
andra människor…
2012-04-20
6
Övervägande i relation till
samhället…
2012-04-20
Uterustransplantation
2012-04-20
7
Surrogatmödraskap
2012-04-20
Hur skulle man som patient vilja att de
möjligheter som finns idag hanteras?
Fri och lika tillgång till vård
Möjlighet att få mer än ett barn i ”offentlig
vård”
Behandling av ensamstående kvinnor
Embryodonation
Surrogatmödraskap?
Reproduktiva val
16
8
Vilka möjligheter önskar man
fanns?
Att stoppa det biologiska åldrandet; social
freezing?
Behandling; baby-klister
Möjlighet att blanda behandlingsalternativ efter
eget behov och beslut
Att i högre grad själv få definiera det egna
lidandet
Kristallkulekunskap
Reproduktiva val
17
”I förlust- och krissammanhang dominerar, enligt mina
erfarenheter, dock inte sökandet efter alternativa
berättelser, åtminstone inte inledningsvis. Eftersom
identiteten i denna situation präglas av splittring,
prövningar och omprövningar handlar det snarare om att
skapa förståliga och helande berättelser av det liv som
blivit söndrat, tomt och ångestfullt.”
Förluster Om sorg och livsomställning
Barbro Lennéer Axelsson
Natur och Kultur 2010
Reproduktiva val
18
9
Tack!
2012-04-20
10
Download