Brevmall till annan tillsynsmyndighet

advertisement
(Brevmall till annan TIM + KemI om bristande SDB)
BILAGA 2
Till miljökontoret i X kommun
För kännedom och eventuella åtgärder
Miljökontoret har i samband med en tillsynskampanj med inriktning på säkerhetsdatablad
stickprovsmässigt granskat säkerhetsblad och etiketter hos ett antal yrkesmässiga användare av
kemiska produkter.
Brister har kunnat noteras hos ett företag som använder produkter levererade av Leverantören
Y som finns i er kommun. Tillsynsbesöket gjordes 07-xx-xx.
Följande produkter från leverantören Y anser miljökontoret det angeläget att informera Er om:



Kemikalie 1
Kemikalie 2
Kemikalie 3
Företaget har uppmanats att också själva kontakta leverantören angående detta.
Med vänliga hälsningar
NN
Miljöinspektör
Bilagor: kopior på SDB och bilder på etiketter.
Kopia på brevet till
Kemikalieinspektionen, Inspektion & vägledning, Box 2, 172 13 Sundbyberg
Download