PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter

advertisement
PostNords uppförandekod för
leverantörer av landtransporter
11 november 2016
Sida 1/8
1.0 Bakgrund och syfte
Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och
logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till
privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett
starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens
kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2014 hade koncernen
38 000 anställda och en omsättning på 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett
svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com
Uppförandekoden reflekterar PostNord-koncernens åtagande i förhållande till bl.a.
FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
Leverantörer till PostNord skall respektera uppförandekoden och göra sitt yttersta
för att uppnå kraven inom den egna organisationen och i leverantörskedjan. Detta
bör ske genom dialog, transparens och ett öppet samarbete mellan PostNord och
leverantören, vilket gynnar båda parter
Varor och tjänster som produceras ska vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:




FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
FN:s barnkonvention, artikel 32
det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet

den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet

FN:s deklaration mot korruption
Om gällande lag ställer högre krav än vad som följer denna kod ska leverantören
följa gällande lag.
2.0
2.1
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
Leverantören ska stödja och respektera mänskliga rättigheter
Leverantörer har ett ansvar för att respektera och främja de
mänskliga rättigheterna både inom den egna verksamheten och i
leverantörskedjan.
Leverantören ska försäkra sig om att den inte medverkar, direkt eller
indirekt, till kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta inkluderar
även då leverantören underlåter att ställa frågor om kränkningar av
PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter 2016-11-11
Dokumentägare
Group Sourcing
de mänskliga rättigheterna eller drar nytta av kränkningar som begås
av någon annan.
Leverantören ska ha rutiner för att utvärdera risken för att de genom
sin verksamhet medverkar till kränkningar av de mänskliga
rättigheterna.
3.0
Internationella Arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner
om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och FN:s
barnkonvention
3.1
Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182, FN:s barnkonvention
artikel 32)
Med barnarbete avses all ekonomisk aktivitet som utförs av en person
i skolpliktig ålder eller yngre. Ingen arbetstagare får vara under 15 år
(eller 14 år om den nationella lagstiftningen tillåter detta), eller yngre
än minimiåldern för arbete, om denna ålder överstiger 15 år.
Ungdomar mellan 15 och 18 år får arbeta med icke-farliga
arbetsmoment, under förutsättning att de uppnått legal ålder för att
arbeta samt har fullgjort nationell skolplikt.
Om barnarbete upptäcks ska leverantören agera utifrån barnets bästa
samt hitta lämpliga lösningar i samråd med barnet och barnets familj.
3.2
Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)
Med tvångsarbete avses arbete eller tjänster som utförs genom hot
om straff eller liknande och som inte utförs på frivillig basis.
Tvångsarbete, inklusive slavarbete, kontraktsarbete eller ofrivilligt
fängelsearbete ska inte förekomma. Allt arbete ska vara frivilligt, och
arbetstagaren ska ha rätt att sluta sitt arbete efter en rimlig
uppsägningstid.
3.3
Ingen förekomst av diskriminering och trakasserier (ILO 100 och 111)
Med diskriminering avses åtskillnad av arbetstagare som inte grundar
sig på meriter eller kvaliteter, utan innebär särbehandling på osakliga
grunder. Leverantören ska verka för mångfald och lika möjligheter i
verksamheten. Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön,
civilstånd, graviditet, religion, socialt eller etniskt ursprung,
nationalitet, funktionsnedsättning, politiska åsikter, fackligt
engagemang eller sexuell orientering får inte förekomma.
Med trakasserier avses när arbetstagare utsätts för hård eller
omänsklig behandling, däribland sexuella trakasserier eller någon
form av psykisk eller fysisk bestraffning. Det får inte förekomma
trakasserier i verksamheten.
3.4
Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98)
Med föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar avses formaliserade
och/eller icke formaliserade samarbeten för att främja och försvara
egna intressen i arbetslivet och i förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Leverantören förväntas erkänna och respektera
arbetstagares (och arbetsgivarens) rätt att organisera sig, ansluta sig
till organisationer de själv önskar delta i, samt rätten att förhandla
PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter 2016-11-11
11 november 2016
Sida 2/8
kollektivt. I länder där föreningsfriheten är begränsad eller under
utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta
företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan
negativa konsekvenser.
4.0 Lagstiftning
Leverantören måste minst uppfylla lokala lagar och föreskrifter i de länder där de
bedriver sin verksamhet.
4.1
Löner och arbetstider
Lön ska betalas direkt till arbetstagaren på överenskommen tid och
till fullo. Leverantören ska verka för att levnadslöner betalas till de
anställda, och får i inget fall betala mindre än den eventuellt tillämplig
nationellt/lokalt lagstadgade minimilönen. Övertidsersättning ska
betalas ut och tydligt specificeras i lönebeskedet.
Arbetstagarna ska ha minst en vilodag i veckan. Veckoarbetstiden får
inte överstiga de lagliga gränserna eller 60 timmar i veckan, inklusive
övertid. Ledighet, inklusive semester, helgdagar, sjukledighet och
föräldraledighet ska ersättas i enlighet med nationell lagstiftning.
4.2
Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)
Med säker och hygienisk arbetsmiljö avses att arbetstagaren skall, då
den befinner sig på en plats som arbetsgivaren har direkt eller
indirekt kontroll över, garanteras att vara fri från eller skyddas mot
förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens fysiska
och/eller psykiska hälsa. Arbetstagaren som arbetar i leverantörens
verksamhet ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö där
förebyggande åtgärder, som minimerar skador och hälsorisker ska
vidtas.
Anställda ska få utbildning om de eventuella hälsorisker som arbetet
kan medföra, inklusive brandsäkerhet, farliga arbetsmoment och
första hjälpen. Arbetsgivaren ska, så långt det är möjligt,
tillhandahålla relevant skyddsutrustning och se till att information om
hälsa och säkerhet finns lättillgänglig på arbetsplatsen.
Nödutgångar ska vara tydligt markerade och upplysta och får inte
vara blockerade. Utrymningsövningar och testning av brandlarm ska
genomföras
regelbundet.
5.0 Miljö
Leverantörer ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till miljön och följa lokal och
nationell miljölagstiftning. Genom att ha rutiner för att identifiera, mäta och följa
upp sin miljöpåverkan ska leverantören arbeta med att ständigt förbättra sin
miljöprestanda och minimera resursförbrukning och utsläpp. Leverantören ska
sträva mot ett livscykelperspektiv avseende miljöpåverkan från produkter och
tjänster, och ska ställa miljökrav på underleverantörer.
PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter 2016-11-11
11 november 2016
Sida 3/8
6.0 FN:s deklaration mot korruption
Leverantören ska inte direkt eller indirekt erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller
annan ersättning till någon person eller organisation i syfte att erhålla, behålla eller
styra affärer eller få annan otillbörlig fördel inom ramen för sin verksamhet.
Leverantören ska inte direkt eller indirekt begära eller acceptera någon form av
otillbörlig betalning eller annan ersättning från tredje part som kan påverka
objektiviteten vid affärsbeslut.
7.0 Efterlevnad
Öppenhet i leverantörskedjan krävs för att kunna garantera att uppförandekoden
efterlevs. För att kunna följa upp detta kommer PostNord att göra särskild
avtalsuppföljning vad gäller uppförandekod för leverantörer, begära in
dokumentation, utföra revisioner på plats, granska och godkänna åtgärdsplaner och
kontrollera implementeringen av dessa. Leverantörer uppmanas att vidta lämpliga
åtgärder för att innehållet i denna uppförandekod implementeras i den egna
verksamheten liksom i leverantörskedjan.
Om sådana relevanta åtgärder inte genomförs av leverantören inom den tid som
anges av Postnord äger Postnord rätt att säga upp avtalet med leverantören med
omedelbar verkan.
Undertecknad behörig företrädare för Leverantören intygar härmed att jag läst,
förstått och accepterar Leverantörskoden.
Leverantörens fullständiga namn (“Leverantören”):
Organisationsnummer:
Ort och datum:
___________________________
Namnförtydligande och titel:
PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter 2016-11-11
11 november 2016
Sida 4/8
Bilaga 1
PostNord Groups hållbarhetskrav på
leverantörer av landtransporter
B
11 november 2016
Sida 5/8
Detta dokument beskriver PostNord Groups hållbarhetskrav på leverantörer av
landtransporter. Det utgör bilaga till PostNord Groups Uppförandekod för
Leverantörer och Allmänna villkor för inköp av transporttjänster.
Begreppet ”chaufför” nedan avser både chaufförer som är anställda som sådana av
leverantören, och underleverantörer eller chaufförer som på annat sätt står till deras
förfogande.
Vi förväntar oss att våra leverantörer arbetar proaktivt för att möta dessa krav,
såväl i den egna verksamheten, som i leverantörskedjan.
Sociala krav
1. Löner och arbetsförhållanden
1.1.
Leverantörer som agerar inom de gemensamma reglerna för tillträde till
den internationella marknaden för godstransporter på väg 1 ska kunna
säkerställa implementering och efterlevnad av detta regelverk.
1.2.
Chaufförers lönesättning ska vara utformad så att den inte skapar
incitament att äventyra trafiksäkerhet eller uppmuntra till brott mot köroch vilotiderna2.
1.3.
Leverantörer måste kunna visa att de, och i tillämpliga fall
underleverantörer, uppfyller lagenliga skyldigheter avseende betalning av
skatter och socialförsäkringsavgifter.
1.4.
Chaufförer3 som spenderar långa perioder hemifrån bör erbjudas fria eller
subventionerade hemresor med regelbundna intervaller, exempelvis två
gånger per år.
1.5.
Chaufförer bör erhålla lagenliga dagliga traktamenten och ersättningar.
2. Arbetstider och vila
2.1.
Leverantören ska ha en metod för att säkerställa efterlevnad av legala köroch vilotider.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde
till den internationella marknaden för godstransporter på väg
1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss
sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85eller annan tillämplig lagstiftning
2
3
Gäller för internationella chaufförer
PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter 2016-11-11
Dokumentägare
Group Sourcing
3. Säker parkering och faciliteter
3.1.
Chaufförer4 bör erbjudas fri eller subventionerad tillgång till toaletter och
duschar samt till matlagnings- och tvättmöjligheter.
3.2.
Chaufförer bör erbjudas fri eller subventionerad tillgång till säker parkering.
4. Hälsa och säkerhet
4.1.
Chaufförer ska genomgå lagstadgad yrkesrelevant utbildning.
4.2.
Leverantörer ska inneha och kommunicera en alkohol- och drogpolicy
motsvarande PostNords regler och rutiner rörande alkohol- och
droganvändning till alla chaufförer, samt genomföra regelbundna
stickprovskontroller.
4.3.
Fordon ska vara utrustade med första hjälpenutrustning och brandsläckare.
4.4.
Leverantörer uppmuntras att installera alkolås eller motsvarande.
Miljökrav
5. Allmänt
5.1.
Leverantörer ska vara medvetna om vilken påverkan deras
affärsverksamhet har på miljön. Miljöhänsyn bör ingå i relevanta
beslutsprocesser, och relevanta åtgärder för att minska verksamhetens
miljöpåverkan ska genomföras.
5.2.
Leverantörer ska dokumentera sitt systematiska arbete med
verksamhetens miljöaspekter och efterlevnaden av relevant
miljölagstiftning.
Som ett resultat av detta bör följande finnas på plats:

En miljöpolicy

Ett miljöprogram bestående av mål och aktiviteter samt en plan för
minskade koldioxidutsläpp och minskad miljöpåverkan.

En utsedd miljöansvarig
5.3.
Miljöprogrammets omfattning bör vara proportionerlig i förhållande till varje
leverantörs specifika förhållanden, med hänsyn tagen till antalet anställda
och omfattningen av verksamheten.
5.4.
Leverantörsspecifika krav och mål relaterade till miljöprestanda kan komma
att definieras i kommersiella avtal
6. Motorer
6.1.
Tunga fordon (total vikt > 3,500 kg) ska vara under 8 år gamla och som
minst uppfylla kraven enligt Euro 5, och från 2021 minst uppfylla kraven
enligt Euro 6.
6.2.
Lätta fordon (N1 Class 2, tomvikt >1,330<= 3,500 kg) ska vara under 6 år
gamla och som minst uppfylla kraven enligt Euro 5 och från 2021 som
minst uppfylla kraven enligt Euro 6. Lätta fordon får ha ett maximalt
certifieringsvärde för koldioxidutsläpp på 225g CO2/km vid blandad körning
eller drivas helt med förnybara drivmedel eller elektricitet.
4 Gäller för internationella chaufförer
PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter 2016-11-11
11 november 2016
Sida 6/8
6.3.
Lätta fordon (N1 Class 1, tomvikt <= 1,330 kg) ska vara under 6 år gamla
och som minst uppfylla kraven enligt Euro 5 och från 2020 och som minst
uppfylla kraven enligt Euro 6. Fordonen får ha ett maximalt
certifieringsvärde för koldioxidutsläpp på 150 g CO2/km vid blandad
körning eller drivas helt med förnybara drivmedel eller elektricitet.
7. Drivmedel
7.1.
Leverantörer ska använda EN 228 godkända drivmedel och EN 590
godkänd diesel, om inte annat överenskommits med PostNord. Förnybara
drivmedel ska prioriteras. I Sverige ska Miljöklass 1 användas, och
inblandningen av förnybara drivmedel ska vara minst 15 %.
8. Däck
8.1.
8.2.
Nya såväl som regummerade däck ska uppfylla EU-lagstiftningen för däck
som säljs inom EU. Egenimporterade däck som inte uppfyller kraven får ej
användas.
Undantaget regummerade däck eller dubbdäck bör däck med lägsta
rullmotstånd enlighet med EUs märkningssystem användas, förutsatt att
transporten kan utföras säkert med hänsyn till rådande omständigheter.
9. Energieffektiv körning
9.1.
Leverantörer ska säkerställa att chaufförer utbildas i bränslesnålt och
energieffektivt körsätt (till exempel eco-driving).
10. Vindavvisare
10.1.
Leverantörer ska säkerställa att fordonen har lågt luftmotstånd.
Vindavvisare ska användas för tunga fordon.
11. Underhåll
11.1.
Leverantörer ska följa inom området gällande myndighetsföreskrifter
avseende underhåll, tvätt, rengöring, hantering av miljöfarliga produkter,
avfall och lackering av fordon. Miljömärkta produkter bör prioriteras.
PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter 2016-11-11
11 november 2016
Sida 7/8
12. Rapportering
12.1.
Rapportering av miljödata (fordons- och drivmedelsstatistik, typ av
bränslen, andel förnybara bränslen, euroklasser samt uppföljning av
miljöprogram och miljöaspekter) ska göras till PostNord på begäran.
12.2.
Leverantörer bör vara öppna för att föra en dialog med PostNord för att
utveckla transportlösningar/system i linje med PostNords miljömål.
13. Incidenthantering
13.1.
Leverantören bör ha ett internt incidenthanteringsystem med klassificering
och rapportering av incidenter och åtgärdsplaner med tydliga instruktioner
för hantering av faktiska incidenter och förebyggande av potentiella
incidenter.
PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter 2016-11-11
11 november 2016
Sida 8/8
Download