Kapitel 1 Idrott, sport, äventyr och friluftsliv – en

advertisement
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Kapitel 1 Idrott, sport, äventyr och friluftsliv –
en introduktion
Av: Klas Sandell
Som breda översikter över idrottens och friluftslivets framväxt och verksamhet rekommenderar vi Blom & Lindroth (2002): Idrottens historia:
Från antika arenor till modern massrörelse. Stockholm; SISU idrottsböcker;
Sandell & Sörlin (2008): Friluftshistoria – från ’härdande friluftslif ’ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska friluftslivets historia. Andra
upplagan. Stockholm: Carlssons bokförlag; Arnegård (2006): Upplevelser
och lärande i äventyrssport och skola. Diss. Stockholms universitets förlag;
och Backman (2010): Friluftsliv within Swedish Physical Education, A
struggle of values: An educational and a sociological perspective. Diss. Stockholm Institute of Education, Stockholm.
När det gäller den mer ideologiska diskussionen om spänningsfälten mellan idrott, friluftsliv och sport kan man läsa mer i t.ex. Sandell (2006a):
”Friluftsliv, platsperspektiv och samhällskritik”. I: Mårald, Erland & Nordlund, Christer (red.). Topos: Essäer om tänkvärda platser och platsbundna
tankar. Stockholm: Carlssons, s. 274–291; och Henderson & Vikander
(2007): Nature First: Outdoor Life the Friluftsliv Way. Natural Heritage
Books, Toronto.
För att finna aktuell information om deltagande, organisationer, aktiviteter
och forskning så rekommenderar vi att söka upp följande internetkällor:
Riksidrottsförbundet: www.rf.se
Svenskt friluftsliv: www.svensktfriluftsliv.se
Tillväxtverket: www.tillvaxtverket.se
Idrottsforum: http://www.idrottsforum.org
Friluftsliv i förändring: www.friluftsforskning.se
1
Vidarelasning.indd 1
2011-06-29 15.33
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Uppslag – Alf Odden
En bredare beskrivning av utvecklingen inom norskt friluftsliv återfinns i
Alf Oddens doktorsavhandling från 2008: Hva skjer med norsk friluftsliv?
I denna analyseras också äventyraktiviteters utveckling i större utsträckning.
Uppslag – Erik Ahlström och Mikael Lindnord
Rekommenderar att läsa Runner’s World Guide to Adventure Racing av
Ian Adamson, den boken tar upp allt från A–Ö gällande multisport.
Lucky legs av Steve Gurney, är en självbiografi från en av Nya Zeelands
största stjärnor inom multisport och en intim berättelse om hans karriär.
Multisportcupens hemsida: www.multisportcupen.se .
Världsmästerskap i Adventure Racing: www.arwc2006.com .
2
Vidarelasning.indd 2
2011-06-29 15.33
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Kapitel 2 Utmanande och ungdomligt i
konsumtionssamhället
Av: Åsa Bäckström
Om ungdomlighet och om informella lärprocesser och menings- och identitetsskapande inom skateboard och snowboard i Sverige har Åsa Bäckström (2005) skrivit i: Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och
identitet. Stockholm: HLS Förlag.
Också ur ett mestadels svenskt perspektiv har Johan Arnegård (2006) i
Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola. Stockholms universitets
förlag beskrivit och analyserat hur upplevelser och lärande förhåller sig till
varandra. Han jämför skolans och äventyrssportens världar.
Internationellt har t.ex. Belinda Wheaton (2003) i To the extreme. Alternative sports inside and out. Albany: State University of New York Press, tagit
upp konsumtion, identitet och sport som livsstil. Den antologi som hon är
redaktör för ger flera intressanta exempel.
Ett annat exempel på översiktlig internationell forskning inom samma
område är antologin som redigerats av Robert Rinehart och Synthia Sydnor (2003): To the extreme. Alternative sports inside and out. Albany: State
University of New York Press. Wheaton har sin hemvist i Storbritannien
och Rinehart och Sydnor skriver om så kallade extremsporter främst ur ett
nordamerikanskt perspektiv.
En nordamerikansk vinkel på ungdom, sport och konsumtion kan man
också få i Giardana och Donnelly (2007)Youth culture and sport. Identity,
power, and politics. London: Taylor & Francis Ltd.
Uppslag – Peter Ekström
Om man vill läsa mer om surfskipaddling så innehåller följande webbsiter
relevant information:
www.surfski.info (Världens största site om surfskipaddling)
www.globalsurfski.com (Svensk site om surfskipaddling)
www.canoeicf.com (Internationella Kanotförbundet)
3
Vidarelasning.indd 3
2011-06-29 15.33
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Uppslag – Kalle Bern
Webber, Pete (ed) (2007). Managing mountainbiking: IMBA’s Guide to
Providing Great Riding. International Mountain Bicykling Association.
Uppslag – Sören Andkjær om Nya Zeeland
Om du vill läsa mer om äventyr i Nya Zeeland rekommenderas:
Andkjær, Søren (2008). Friluftsliv i Danmark. Unges deltagelse i friluftsliv
set i kulturelt perspektiv. Ph.d., Syddansk Universitet.
Lynch, Pip (2006). Camping in the curriculum. A history of Outdoor
Education in New Zealand schools, Canterbury, NZ, PML Publications.
4
Vidarelasning.indd 4
2011-06-29 15.33
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Kapitel 3 Friluftsliv, idrott och skola i förändring
Av: Erik Backman
Om du är intresserad av att läsa mer om outdoor education och adventure
education i en internationell idrott- och hälsa-kontext rekommenderas:
Brown, Mike (2006). Adventure education in physical education. I David
Kirk, Doune Macdonald & Mary O’Sullivan (Red.), The Handbook of Physical Education (s. 685–703). London: Sage Publications.
Om du är intresserad av att läsa mer om friluftsliv i en svensk idrott- och
hälsa-kontext rekommenderas: Backman, Erik (2010). Friluftsliv in Swedish
Physical Education – a Struggle of Values. Educational and Sociological Perspectives. Doktorsavhandling, Stockholms universitet. Hämtad 15 november 2010, http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=d
iva2:308124
Om du är intresserad av att läsa mer om äventyr, friluftsliv och pedagogik
rekommenderas: Pedersen Gurholt, Kirsti (2010). Eventyrlig pedagogikk:
Friluftsliv som dannelseferd. I Kirsti Pedersen Gurholt & Kjetil Steinsholt
(Red.), Aktive liv. Idrettspedagogiske perspektiv på kropp, bevegelse og dannelse. (s. 1–20). Trondheim: Tapir Akademiske Forlag.
Uppslag – Anna Westberg Broström
Formark, Bodil. (2010). Den välsituerade flickan: om den svenska
flickscoutrörelsens historia 1910–1940. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2010.
Lund.
Block, Nelson. R. & Proctor, Tammy. M. (red.) (2009). Scouting frontiers:
youth and the scout movement’s first century. Newcastle: Cambridge
Scholars.
Sandell, Klas & Sörlin, Sverker 1994. Naturen som fostrare: Friluftsliv och
ideologi i svenskt 1900-tal. -Historisk Tidskrift, No. 1, s. 4–43
Westberg, Anna. (2007). Den upproriska skötsamheten: att vara ung och
scout. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2007. Stockholm.
5
Vidarelasning.indd 5
2011-06-29 15.33
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Uppslag – Urban Axelsson och Kicki Eriksson
Den internationella organisationen för fjälledare, UIMLA – Union of
International Mountain Leader Associations, se www.uimla.org
Den nybildade organisationen för svenska fjälledarutbildare SFU, se
Naturvårdsverket www.fjallsakerhetsradet.se/
Long, Steve (2003). Hill Walking. The official handbook of the Mountain
Leader and Walking Group Leader schemes. Capel Curig, Conwy UK:
MLTE-Mountain Leader Training England.
Uppslag – Jan Seger
Centrum för naturvägledning (2009). Naturvägledning i Sverige – en
översikt. SLU, rapporter, institutionen för stad och land, nr 5.
6
Vidarelasning.indd 6
2011-06-29 15.33
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Kapitel 4 Friluftssport som spänningsfält och
professionsarena
Av: Johan Arnegård
Om du är intresserad att läsa mer om upplevelsedimensioner och risk i
samband äventyrliga utmaningar rekommenderar jag:
Calleberg, Per & Schlyter, Fredrik (2005). Klättrarens själ. Västerås: ICA
bokförlag.
McNamee, Mike (ed) (2007). Philosophy, Risk and Adventure Sports.
London: Routledge.
Här kan även Jackson, Susan A. & Csikszentmihalyi, Mihaly (1999). Flow
in Sports. The keys to optimal experiences and performances. Champaign,
Illinois: Human Kinetics vara en bra försdjupning när det gäller begrepp
och förståelse kring flowfenomenet.
När det gäller lärandeaspekter och friluftslivets värden i samband med
olika slag av äventyr i naturen är följande böcker en god introduktion:
Hopkins, David & Putnam, Roger (1997). Personal growth through
adventure. London: David Fulton Publishers.
Mortlock, Colin (1994). The adventure alternative. Cicerone press.
Slutligen om du vill läsa mer om ledarskap i samband med friluftsliv både
vitt och brett och då även utifrån mer akademisk forskningsbakgrund
kan jag särskilt rekommendera:
Miles, John C. & Priest, Simon (1999). Adventure programming. Andover
MA: Venture Publishing.
Där även Martin, Bruce; Cashel, Christine; Wagsstaff, Mark & Breunig,
Mary (2006). Outdoor Leadership. Theory and Practice. Human Kinetics
kan vara ett alternativ, om än något mindre ambitiöst.
7
Vidarelasning.indd 7
2011-06-29 15.33
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Uppslag – Johan Arnegård
Drasdo, Harold. (1972/1998). Education and the Mountain Centres.
Penrith: Adventure Education.
Graham, John (1997). Outdoor Leadership. Technique, Common Sense &
Self-Confidence. Seattle: The Mountaineers.
Ogilvie, Ken C. (2005). Leading & Managing Groups in the Outdoors. 2nd
edition. Penrith, Cumbria UK: IOL-Institute for Outdoor Learning.
Priest, Simon & Michael A. Gass (2005). Effective leadership in adventure
programming. 2nd edition. Champaign, Illinois: Human Kinetics.
www.easesport.org/ease/fichiers/File/25_mars_2009/eqfoa_industry_
occupational_map_outdoor(en).pdf
Uppslag – Johan Arnegård och Christian Persson
Ewert, Allan W. (1989). Outdoor adventure pursuits. Columbus, OH:
Publishing Horizons.
Jönsson, Stefan & Jernehov, Håkan (2009). Kajak: allt du behöver veta om
havspaddling. Prisma.
Lull, John (2001). Sea Kayaking Safety And Rescue. Wilderness Press, U.S.
Williamson, John & Gass, Michael A. (1993). Manual of standards for
adventure programs. Boulder, CO: Association for Experiental Education.
8
Vidarelasning.indd 8
2011-06-29 15.33
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Kapitel 5 Miljö, pedagogik och landskap
Av: Klas Sandell
För ett geografiskt perspektiv på sport och idrott: Bale, John (2006) .
“Human Geography and the Study of Sport”. I: Coakley, Jay & Duning,
Eric. Handbook of Sports Studies. London: Sage.
Två exempel på aktuella vetenskapliga artiklar inkl. vidare referenser:
Bottenburg van, Maarten & Salome, Lotte (2010). ”The indoorisation of
outdoor sports: an exploration of the rise of lifestyle sports in artificial
settings”. Leisure Studies. 29(2), s. 143 - 160.
Breivik, Gunnar (2010). “Trends in adventure sports in a post-modern
society”. Sport in Society. 13(2), s. 260 - 273.
Breda perspektiv på friluftsliv inkl dess landskapsrelationer:
Emmelin, Lars; Fredman, Peter; Lisberg Jensen, Ebba & Sandell, Klas
(2010). Planera för friluftsliv: Natur, samhälle, upplevelser. Stockholm:
Carlssons bokförlag.
Sandell, Klas & Sörlin, Sverker (red.) (2008). Friluftshistoria – från
’härdande friluftslif ’ till ekoturism och miljöpedagogik: Teman i det svenska
friluftslivets historia. Andra upplagan. Stockholm: Carlssons bokförlag.
En internethemsida med länkar till så gott som världens samtliga
konstgjorda forsar: http://faluvildvattenpark.se/wordpress/
Uppslag – Camilla Lundborg
Den svenska geocachingsidan www.geocaching.se
Den internationell geocachingsidan, där man hämtar information om
gömmorna www.geocaching.com
Forum för svenska geocachare www.gcbook.se
Sandell, Klas (2002). ””Geochaching” – leder vart?”. I: Argaladei: Friluftsliv
– en livsstil, No. 1, s. 4–6.
9
Vidarelasning.indd 9
2011-06-29 15.33
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Uppslag – Sandell och Öhman
En bred bok om friluftslivets pedagogik och naturmötens värden är:
Brügge, Britta; Glantz, Matz & Sandell, Klas (red.) (2007). Friluftslivets
pedagogik: För kunskap, känsla och livskvalitet. 3:e reviderade uppl.
Stockholm: Liber.
En färsk forskningsöversikt om barn och natur är: Mårtensson, Fredrika;
Lisberg-Jensen, Ebba; Söderström, Margareta & Öhman, Johan
(kommande). Barns naturkontakt – en forskningsbaserad syntes.
Naturvårdsverket.
Författarnas vetenskapliga artikel som är huvudsakligt underlag för
uppslagstexten är: Sandell, Klas & Öhman, Johan (2010). “Educational
potentials of encounters with nature: reflections from a Swedish outdoor
perspective”. I: Environmental Education Research, Vol. 16, No. 1, s. 113 –
132.
10
Vidarelasning.indd 10
2011-06-29 15.33
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Kapitel 6 Kroppen i friluftslivet
Av: Marie Öhman och Johan Öhman
Man kan läsa mer om begreppet kroppskultur och hur samhällets
värdegrunder tar sig uttryck i den moderna idrotten i: Eichberg, Henning
& Jespersen, Ejgil (1986): De grønne bølger. Trœk af natur- og friluftslivets
historie. Slagelse: Bavnebanke.
Om man är intresserad av en samhällsvetenskaplig genomgång av synen
på kroppen genom historien och om kroppens roll i olika pedagogiska
sammanhang så rekommenderas: Larsson, Håkan & Fagrell, Birgitta
(2010): Föreställningar om kroppen – kropp och kroppslighet i pedagogisk
praktik och teori. Stockholm: Liber.
Ett utförligt resonemang om självets reflexiva projekt i det senmoderna
samhället finner man i: Giddens, Anthony (1991): Modernitet och
självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg:
Daidalos. Den brittiska sociologen Anthony Giddens problematiserar där
människors identitetsskapande och diskuterar hur olika kroppsprojekt
och livsstilsval blivit allt mer centrala delar i skapandet av självidentiteten.
Kroppen i relation till konsumtionskulturens framväxt behandlas i:
Featherstone, Mike (1994): Kultur, kropp och konsumtion.
Kultursociologiska texter. Stockholm: Symposion.
Uppslag – Sören Andkjær om Danmark
Om du vill läsa mer om adventure i Danmark rekommenderas:
Bentsen, Peter, Andkjær, Søren & Ejby-Ernst Niels (2009). Friluftsliv,
natur, samfund og pædagogik, København: Munksgaard.
Andkjær Søren (2008). Friluftsliv i Danmark. Unges deltagelse i friluftsliv
set i kulturelt perspektiv. Ph.d., Syddansk Universitet.
11
Vidarelasning.indd 11
2011-06-29 15.33
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Kapitel 7 Risktagare och teorier om friluftsliv
Av: Björn Tordsson
Tordsson, Bjørn (1993). Perspektiv på friluftslivets pedagogik.
Hovedfagsoppgave. Bø: Høgskolen i Telemark.
Tordsson, Bjørn (2010). Friluftsliv, kultur och samfunn. Kristianstad:
Høyskoleforlaget.
Uppslag – Anders Tysk
Björk, Thure m.fl. (2001). Långfärdsåkning på skridsko. Stockholm:
Wahlströms.
Tysk, Anders (2003). Skridskoslingor på sjöis. Stockholm: Svenska
kommunförbundet.
Vikingarännets hemsida: www.vikingarannet.se .
12
Vidarelasning.indd 12
2011-06-29 15.33
Friluftssport och äventyrsidrott
© Författarna och Studentlitteratur 2011
Kapitel 8 Slutsatser och framtidsblick
Av: Klas Sandell, Johan Arnegård och Erik Backman
Uppslag – Åsa Bäckström
Vill man veta mer om idrott och vad sociala bakgrundsfaktorer kan ha för
inverkan på val av motionsform eller fritidsaktivitet kan man läsa LarsMagnus Engströms arbeten. I hans senaste bok från 2010, Smak för
motion. Fysisk aktivitet som livstil och social markör. Stockholm:
Stockholms universitets förlag, skriver han om livsstil som ett sätt att
markera var man befinner sig på den sociala kartan.
Hur det norska friluftslivet följer liknande drag visar Alf Odden i sin
doktorsavhandling från 2008, Hva sker med norsk friluftsliv? En studie av
utvicklingstrekk i norsk friluftsliv 1970–2004. Trondheim: NTU. Diss.
13
Vidarelasning.indd 13
2011-06-29 15.33
Download