Se denna kursplan som PDF

advertisement
1(4)
Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Kursplan
Institutionen för naturvetenskap och teknik
Biologi A, 30 högskolepoäng
Biology, Basic Course, 30 Credits
Kurskod:
BI1000
Utbildningsområde:
Huvudområde:
Biologi
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Grundnivå
2006-11-27
Höstterminen 2007
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Naturvetenskapliga
området
30
Biologi
G1N
2007-09-04
Institutionsstyrelse
Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen)
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall den studerande:
- ha grundläggande kunskaper inom områdena ekologi och evolution, samt lärt känna några
vanliga biotoper utifrån ett ekosystemperspektiv.
- ha grundläggande kunskaper i molekylärbiologi samt om pro- och eukaryota cellers byggnad,
struktur, funktion och evolution.
- ha grundläggande kunskaper om cellers, vävnaders och organsystems strukturer, funktioner och
evolution.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande:
- kunna uppvisa färdighet i mikro-, cell- och molekylärbiologisk arbetsmetodik.
- kunna genomföra praktiska undersökningsarbeten samt inhämta information via elektroniska
databaser och webb.
- kunna värdera samt skriftligt eller muntligt presentera funna resultat med hjälp av datorstöd.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs har den studerande:
- utvecklat en förståelse för biologi som en experimentell vetenskap.
- förmåga att söka och värdera relevant vetenskaplig information inom området.
2(4)
Kursens huvudsakliga innehåll
Delkurs 1: Ekologi och evolution, 15 högskolepoäng (Ecology and Evolution, 15 ECTS)
Kursen inleds med arbeten i fältmiljö. Metoder för observationer och fältundersökningar prövas
utifrån ett problemorienterat arbetssätt. Därefter ges en grundläggande teoretisk orientering om
fundamentala principer inom ekologi och evolution. Under delkursen behandlas ekologisk och
evolutionär teori som förklaringsmodell; ekologiska system - struktur, nischer, reglering; biologiska
organisationsnivåer; levande organismer i naturliga system; anpassningar till abiotiska och biotiska
faktorer i miljön; flöden av energi, cirkulation och lagring av ämnen i naturliga system;
populationsekologi - struktur, tillväxt, reglering och fluktuationer; populationers interaktioner resurser, konkurrens, predation, utdöenden; evolutionär ekologi - adaptationer, livshistoria, kön,
sociala interaktioner; samt klassisk transmissionsgenetik - den mendelska genetiken och dess
bakomliggande mekanismer.
Delkurs 2: Prokaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng (Prokaryotic Cell Biology, 7.5 ECTS)
Momentet ger en beskrivning av främst bakteriers struktur och nomenklatur, fysiologi och funktion,
en introduktion till genteknologi och till medicinsk mikrobiologi. Vidare behandlas generella
cellulära strukturer och processer som DNA, replikation, transkription, translation och DNA repair.
Därtill ges grunderna i laborativt arbete med bakterier.
Delkurs 3: Eukaryot cellbiologi och funktionell genomik, 7,5 högskolepoäng (Eukaryotic Cell Biology
and Genetics, 7.5 ECTS)
Moment 1: Eukaryot cellbiologi
Momentet ger grundläggande kunskaper om djur- och växtcellens struktur och funktion, samt
kunskap om hur omgivningsfaktorer och angränsande celler påverkar cellens utveckling och
livsprocesser. Vidare behandlas immunsystemet, cell-cykelreglering, samt cancer. I momentet
delges grunderna i laborativt arbete med eukaryota celler, inklusive cellodling.
Moment 2: Funktionell genomik
Momentet ger en introduktion till de delar av genetiken som rör funktion och reglering av cellens
och organismens genetiska material, uttryck, förändring på cell- och organismnivå samt påverkan
av omgivande miljö.
Studieformer
Undervisningen ska vara utvecklande och baserad på att ge studenterna möjlighet att inhämta
förståelse för biologiska system, och består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier,
laborationer och exkursioner. Seminarier, laborationer och exkursioner är obligatoriska. Vidare är
andra moment som syftar till att utveckla studenternas datorvana och kunskaper i att söka och
inhämta information via databaser och webb obligatoriska.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Ekologi och evolution, 15 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Skriftlig tentamen. För godkänt betyget på delkursen krävs att samtliga laborationer och
seminarieuppgifter är redovisade och godkända.
Prokaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Skriftlig tentamen. För godkänt betyget på delkursen krävs att samtliga laborationer och
seminarieuppgifter är redovisade och godkända.
Eukaryot cellbiologi och funktionell genomik, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0300)
Skriftlig tentamen. För godkänt betyget på delkursen krävs att samtliga laborationer och
seminarieuppgifter är redovisade och godkända.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg
sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd
lärare (examinator).
3(4)
Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl
godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Ekologi och evolution
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Prokaryot cellbiologi
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Eukaryot cellbiologi och funktionell genomik
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Särskild behörighet och andra villkor
Matematik: kurs D el 3 åk NT el etapp 4. Fysik: kurs B el 3 åk NT el etapp 4. Kemi: kurs B el 3 åk
N el 2 åk T el 1 åk TeKe el etapp 3. Biologi: kurs B el 2 åk N el etapp 2
Dispens kan medges från kravet på Fy B.
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
Övriga föreskrifter
För att få betyget Väl Godkänt (VG) på kursen som helhet krävs Väl Godkänd (VG) på alla
delkurserna.
Övergångsbestämmelser
De studenter som påbörjat men ej avslutat kursen i enlighet med den kursplan som fastställdes
2001-07-01 har rätt att genomföra kursen enligt den kursplanen till och med höstterminen 2008.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Delkurs 1: Obligatorisk litteratur
Barnard, Chris, Gilbert, Francis & McGregor, Peter (senaste upplagan)
Asking questions in Biologydesign; analysis and presentation in practical work
Pearson Education Limited
Madigan, Michael T & Martinko, John M (senaste upplagan)
Biology of Microorganisms
Pearson Education Inc
Rose, Michael R. and Mueller, Laurence D. (senaste upplagan)
Evolution and ecology of the organism
Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
Delkurs 1: Referenslitteratur
Lawrence, Eleanor (senaste upplagan)
Hendersons Dictionary of Biological terms
New Jersey: Prentice Hall
Delkurs 2: Obligatorisk litteratur
Madigan, Michael T & Martinko, John M (senaste upplagan)
4(4)
Biology of Microorganisms
Pearson Education Inc
Delkurs 3: Obligatorisk litteratur
Alberts, Bruce, Bray, Dennis, Hopkin, Karen, Johnson, Alexander, Lewis, Julian, Raff, Martin,
Roberts, Keith & Walter, Peter (senaste upplagan)
Essential Cell Biology
London: Garland Publishing Company
Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Laborationshandledning och kopierat material tillkommer.
Download