Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

advertisement
Stiftelsen Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ
och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma
Kungl. Vetenskapsakademien har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.
The Royal Swedish Academy of Sciences has as its aim to promote the sciences and strengthen their influence in society.
Kungörelse
Från stiftelsen ”Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till
utbildningssystemets fromma” utdelas årligen ett anslag för grundforskning som
•
bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.
•
utgår från att individen fungerar och utvecklas i ett livsperspektiv, som en integrerad
psykologisk, biologisk och social varelse i en föränderlig värld.
•
tar hänsyn till kunskap om att individuell utveckling i detta perspektiv är avgörande för
utformningen av ett utbildningssystem som gagnar samhällets kulturella, sociala, ekonomiska
och tekniska framåtskridande samtidigt som det tar hänsyn till enskilda individers
förutsättningar och behov.
Disponibelt belopp för utdelning i september 2017: 1 200 000 kronor.
• Anslaget utdelas odelat och oavsett mottagarens nationalitet.
• Anslaget beviljas företrädesvis för forskning med anknytning till svensk vetenskaplig institution.
• Anslaget beviljas vetenskaplig grundforskning enligt ovan och kan inkludera bland annat
lönekostnader, vetenskaplig utrustning, kostnad för konferenser, symposier, inbjudan av
utländska gästforskare, studieresor och publiceringskostnader.
Ansökan:
Ansökan sker i två steg:
Steg 1: Första steget sker i Kungl. Vetenskapsakademiens webbaserade ansökningssystem (se länk
nedan). Bifoga en projektbeskrivning om max 2 sidor, exkl. referenser, i elektronisk form. En budget om
1 200 000 kronor skall inkluderas med kortfattad upplysning om medlens tilltänkta användning.
Ansökan skrivs på svenska eller engelska. Som avslutning skall ansökans förstasida skrivas ut, signeras
av huvudsökande och institutionschef och skickas till den adress som finns angiven på sidan.
Förstasidan skall vara akademien tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag. Separat insänd
komplettering i steg 1, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per fax eller e-post beaktas ej.
Ansökningshandlingar återsänds ej. Under slutet av januari 2017 kommer sökande få besked om de gått
vidare till steg 2.
Till ansökningssystemet
Sista ansökningsdag, steg 1: 15 november 2016
Steg 2: Tre sökande väljs ut till steg 2. Dessa kommer att kontaktas via brev och inbjuds att inkomma
med en fullständig ansökan samt tillhörande budget. Slutgiltigt beslut fattas i juni 2017 och anslaget
delas ut i september 2017.
Kontakt: Peter Brandén/Stipendiesekreterare, [email protected], 08-673 95 00
BOX 50005, SE-104 05 STOCKHOLM, SWEDEN, RECEPTION +46 8 673 95 00, FAX +46 8 15 56 70, [email protected] • HTTP://KVA.SE
BESÖK/VISIT, LEVERANS/DELIVERIES: LILLA FRESCATIVÄGEN 4A, SE-114 18 STOCKHOLM, SWEDEN
FAKTURA/INVOICE: KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN, RECEPTIONEN, BOX 50005, SE-104 05 STOCKHOLM
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards