Sollefteå kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Datum
2012-05-08
Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats.
Parter/kontaktpersoner
Kund
Sollefteå kommun
Djupövägen 3
881 80 Sollefteå
Org. nr 212000-2437
Leverantören
xxxxxx AB
xxxxxxx
xxxxxx
Org. nr xxxxxx-xxxx
Kontaktperson
Rickard Styf
0620-68 23 44
[email protected]
Kontaktperson
xxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxx
1.1
Omfattning
Detta avtal omfattar fullständig pensionsadministration av KAP-KL inklusive
övergångsbestämmelser och tillhörande protokollsanteckningar samt PFA, PAKL och äldre pensionsbestämmelser.
Upphandlingen avser även administration av Förmedlingstjänst avseende
fullständig hantering av den avgiftsbestämda ålderspensionen, samt försäkring
för FÅP/KÅP och premiebefrielse.
Avtalet inkluderar de krav och villkor som ställts i förfrågningsunderlag
inklusive bilagor samt utfästelser som leverantören gjort i sitt anbud.
1.2
Avtalsperiod
Avtalet löper 2012-10-01 tom 2015-09-30 med möjlighet till förlängning med
två år, dock som längst till 2016-09-30. Om inte köparen inte skriftligen säger
upp avtalet minst 6 månader innan det löper ut förlängs det automatiskt.
1.3
Ersättning
Anbudspriser skall anges exklusive moms. Priser skall anges i svenska kronor
(SEK) och gälla under avtalsperioden. Inga andra kostnader får tillkomma om
inte särskild överenskommelse om detta träffats.
1.4
Fasta priser
Anbudsgivarens pris ligger fast under första avtalsåret.
1.5
Prisändringar
Efter fastprisperioden har part rätt till prisändring avseende
pensionsadministration genom indexjustering enligt arbetskostnadsindex (AKI)
SNI K-N för tjänstemän inom privat sektor med juni månad 2012 som
basmånad och juni månad 2013 som jämförelsemånad. Följande år enligt
samma princip.
Retroaktiva prisjusteringar godkännes ej.
.
1.6
Betalningsvillkor
Fakturering ska ske månadsvis
Specifikation på utförda tjänster skall bifogas.
Inga samlingsfakturor godkännes.
Faktura, expeditions eller andra administrativa avgifter godkännes ej.
Betalning skall ske senast 30 dagar netto från rättvisande fakturas ankomstdag.
Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Om eventuell försening härrör
från felaktigt eller ofullständigt fakturaunderlag skall dröjsmålsränta ej
debiteras.
Moms tillkommer enligt gällande lagstiftning
1.7
Fakturering
Beställarens namn, referensnummer och beställningsnummer skall alltid anges
på fakturan.
Leverantörens F-skattebevisnummer, post/bankgironummer,
organisationsnummer, fakturanummer och i förekommande fall OCR nummer,
fakturadatum, fakturabelopp samt momsbelopp skall anges på faktura och
följehandlingar. Detta beror på att vi nu arbetar med elektronisk
fakturahantering (EFH)
Sollefteå kommun besitter möjligheten att ta emot E-faktura om detta kan
erbjudas.
Fakturor skall i första hand skickas elektroniskt.
Fakturorna skall i annat fall sändas till vår skanningsleverantör på adress
Sollefteå kommun
Box 5102
181 05 Lidingö
1.8
Ansvar
Part som överträder bestämmelse i detta avtal skall ersätta andra parten för
sådan skada den andre parten därigenom orsakas. Part ansvarar endast för
direkt skada och således inte för indirekt skada såsom utebliven vinst eller
förväntad besparing.
1.9
Försäkring
Leverantören skall under hela avtalstiden inneha ansvarsförsäkring.
Försäkringen skall vara på sådana belopp och villkor som är sedvanliga för
branschen och som täcker skada/skadeståndsanspråk som orsakas av denne
eller av denne anställd/anlitad personal.
1.10
Sekretess
Leverantören får inte röja hos kommunen sekretessbelagd uppgift.
Leverantören är skyldig att se till att egen personal och eventuella
underleverantörer inte röjer sådana sekretessbelagda uppgifter.
Leverantören ansvarar för att såväl erhållna som av denne upprättade
handlingar förvaras så att de inte kan åtkommas av obehörig.
1.11
Avtalsuppföljning
Leverantören skall delta i uppföljningsmöten om det efterfrågas av beställaren,
detta sker normalt en gång per år.
1.12
Underleverantör
Antagen leverantör skall ansvara gentemot beställaren för åtgärder vidtagna av
underleverantör.
1.13
Etiska krav
Säljaren ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter
som levereras till kommunen ska vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
- ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
- FN:s barnkonvention, artikel 32
- Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet
- Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som
gäller i tillverkningslandet.
-Säljaren ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition
Principer och anställdas rättigheter (förtydligande)
Nationell lagstiftning.
Lagstiftningen i de länder där Säljaren är verksam ska efterlevas och utgör
alltid en miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning
högre krav än ILO:s konventioner, eller FN:s förklaring om mänskliga
rättigheter, ska alltid dessa ha företräde.
Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182)
Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma och
företaget har ett ansvar för att utveckla socialt och ekonomiskt hållbara
alternativ (t ex utbildning) till barnarbete i de fall det förekommer.
Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)
Att utnyttja någon form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte.
Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111)
Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt
ursprung, handikapp, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte
förekomma.
Löner och arbetstider
Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo.
Den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå.
Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara
betald.
Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98)
I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska Säljaren
medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och
arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.
1.14
Behandling av personuppgifter
Anbudsgivaren skall ansvara för de personregister som anbudsgivaren lagt upp
för sin verksamhet och för de personuppgifter som behandlas i verksamheten.
Då avtalet upphör har beställaren rätt att utan kostnad få tillgång till de
datalagrade registeruppgifter om arbetstagare och pensionstagare som
beställaren behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt gällande
pensionsbestämmelser. Överföring av uppgifterna sker via lämpligt datamedia.
1.15
Hävande av tecknat avtal
Part skall äga rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om motparten inte
uppfyller avtalsenliga åtaganden och åsidosättandet inte är av ringa betydelse.
Om leverantören/entreprenören, eller av denne anlitad underleverantör, under
ramavtalets löptid häftar i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse
inte sker, eller bristerna avseende betalning upprepas, har kommunen rätt att
säga upp avtalet med omedelbar verkan
1.16
Överlåtelse av tecknat avtal
Tecknat avtal får ej av någondera parten överlåtas till utomstående part utan
övriga parters skriftliga medgivande Detta gäller även vid försäljning av
företaget.
1.17
Befrielsegrunder (force majeure)
Till händelser utanför parts kontroll skall inte räknas strejk, blockad, lockout
eller annan arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse
tillämpade regler och principer. Part skall visa att konflikt som nyss sagts inte
beror på parten.
1.18
Handlingarnas inbördes rangordning
Om kontraktshandlingar skulle visa sig motsägelsefulla i något avseende, gäller
de om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat sinsemellan i
följande ordning.
1.
2.
3.
4.
Tillägg och förtydligande till avtal
Avtal
Förfrågningsunderlag med bilagor
Anbud
1.19
Tvist
Tvist på grund av kontraktet skall avgöras genom skiljeförfarande. Om parterna
inte kommer överens avgörs den av allmän domstol vid köparens hemort med
tillämpning av svensk rätt.
1.20
Avtalsexemplar
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit
varsitt.
Sollefteå den
xx / x 2011
<Ort>
den
xx / x 2011
Sollefteå kommun
Leverantör
..................................................
Företrädare
…………………………
Företrädare