Lärares planeringsarbete!
Jenny Frohagen,
Mariaskolan, Stockholm
20120321
Problem i slöjdundervisningen
Elever förstår inte nyttan med slöjdkunskaper.
Lärandet och reflektion i arbetet lyfts sällan – osynlig
kunskap.
Andra slöjdkunskaper än de rent hantverkstekniska
fokuseras sällan (estetik, miljö, ekonomi, kultur).
Slöjden får aldrig vara en
”isolerad ö”, ett rekreationsämne.
Slöjd är ett likvärdigt skolämne
med likvärdiga kunskaper
och likvärdiga krav som i övriga
obligatoriska ämnen.
Slöjden i Lgr11
Begreppet praktiskt-estetiska ämnen är
borttaget.
Slöjden är ett estetisk ämne!
…vad innebär detta för oss?
…behov av kompetensutveckling?
”Utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.”
(1 kap. 5§ I nya skollagen)
Vem ansvarar för ämnets
utveckling?
Hur säkerställer vi
att eleverna ges
möjlighet att lära sig
det vi vill
att de ska lära sig?
Bedömningsformer
Längden på slöjdlektioner
Gruppstorlek
Den pedagogiska miljön - slöjdsalen
Läraren som proffs!
Uppdrag: att åstadkomma lärande
- då krävs att vi själva som yrkeskår tar ansvar för ämnets
utveckling, för forskning i ämnet, för att driva ett
systematiskt arbete!
Professionell kunskap = delad kunskap
Kollegiala samtal, kritisk granskning av undervisningen, delad
kunskap genom nätverk.
Forskning i slöjd – lärardrivna forsknings- och utvecklingsarbeten
Stort behov av att utveckla slöjddidaktiken – ett gemensamt
professionellt språk.
Tidskrifter och nätforum.
Ny teknik i slöjden
Hur långt har vi kommit med att integrera IT
och digitala redskap i den dagliga
undervisningen?
Elevers användning av digitala resurser
+
Lärares användning av digitala resurser
ETT ämne (s) perspektiv!
Hanterar vi verkligen slöjden som ETT
ämne? Låter vi traditioner styra för mycket?
Dold läroplan i slöjd, symbolernas makt.
Vi måste erbjuda slöjduppgifter som både
är slöjdartsspecifika och
materialintegrerande!
Utgå från läroplanen
• Skapa konkreta lärandemål genom att koppla samman
förmåga + centralt innehåll
Knyt an undervisningen till kapitel 1-2:
• 4 perspektiv: historiskt, miljö, internationellt och etiskt
• 4 kunskapsformer: färdighet, fakta, förtrogenhet, förståelse
• 16 generella kunskapsmål
• Men allra viktigast: utgå från vårt professionella vetande!!!
Utvecklingstorg för planeringar
6 områden, olika fokus:
1. Tekniken
2. Materialet
3. Uttrycket
4. Föremålet
5. Ämnesövergripande
6. Slöjden i samhället
Studera, granska,
utveckla…
Fika…
Återsamling här
19:30!
Konklusioner!...?
Olika benämningar – ”momentblad” Didaktisk planering, Lokal
pedagogisk planering – behövs samsyn? Olika typer av
dokument, olika mottagare…
Exempel från Brandbergsskolan: bilder på progressioner i
betygsstegen. Formativ bedömning.(se skolans hemsida)
Textilen ofta tekniken i fokus medan Trä/metallslöjden oftare
föremålet i fokus.
Vem ska läsa dokumentet? Ett verktyg i undervisningen? Ett sätt för
oss lärare att positionera sig som lärare? Både och?
Ideella nätverk, lokala nätverk kan ge ringar på vattnet, få till att det
läggs in i schemat, organiseras uppifrån.