Latinamerikanska kvinnors rätt till fri abort och säkra preventivmedel

advertisement
Utrikesdepartementet
Till riksdagen
Utrikesministern
Svar på fråga 2015/16:1009 av Birgitta Ohlsson (L)
Latinamerikanska kvinnors rätt till fri abort och säkra
preventivmedel
Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag har agerat globalt och
via EU-kretsen för att säkra att också kvinnor i Latinamerika får rätt
till fri abort och tillgång till säkra preventivmedel.
Inledningsvis vill jag slå fast att jag instämmer i den vikt Birgitta
Ohlsson fäster vid kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter – SRHR. Sexuella och reproduktiva rättigheter är mänskliga
rättigheter, och utgör en central del av den feministiska
utrikespolitiken.
Följaktligen driver Sverige SRHR som en prioriterad fråga i relevanta
multilaterala fora, såsom exempelvis FN:s råd för de mänskliga
rättigheterna. Inom ramen för rådets periodiska granskning har
Sverige ställt frågor om SRHR till flera latinamerikanska länder. Jag
och andra regeringsföreträdare har också i bilaterala möten tagit upp
dessa frågor i bilaterala dialoger med latinamerikanska länder där det
finns brister i kvinnors rättigheter till t.ex. abort och säkra
preventivmedel.
Svenskt bistånd ger också viktiga bidrag för att stärka kvinnors
sexuella och reproduktiva rättigheter i Latinamerika. I Guatemala ger
Sida stöd till organisationer inom det civila samhället som har bidragit
till att sätta SRHR på den politiska agendan. I Bolivia är en stor andel
av Sida:s hälsostöd inriktat på sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter, med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar. Sida stöder
också flera globala organisationer t.ex. International Planned
Parenthood Federation (IPPF), WHO samt
civilsamhällesorganisationen International Pregnancy Advisory
Services, IPAS, vilka är verksamma i ett flertal länder i Latinamerika.
IPAS har också engagerat sig vad gäller Zika-viruset.
2
Slutligen, inom Sverigefrämjandet genomför flera av de svenska
ambassaderna i Latinamerika SRHR-inriktade informationsinsatser.
Stockholm den 4 april 2016
Margot Wallström
Download