arbetspensionen ger trygghet i olika livssituationer

advertisement
ARBETSPENSIONEN GER TRYGGHET I OLIKA
LIVSSITUATIONER
Arbetspensionen ger dig och din
familj trygghet i olika livssituationer.
Pensionen tryggar försörjningen om din
arbetsförmåga försämras, du vill minska
din arbetsinsats eller om du avlider. Och
när du slutar ditt arbete kan du börja
njuta av välförtjänta pensionsdagar.
ARBETSPENSION TILLVÄXER AV ARBETE
Du tjänar in arbetspension av allt arbete som du utför i en
viss ålder. Pension tillväxer enligt en bestämd intjäningsprocent. Om du är arbetstagare, tillväxer pension av dina
inkomster och om du är företagare av din FöPL-arbetsinkomst.
Du kan också tjäna in pension medan du studerar
eller medan du får sociala förmåner. Pension tillväxer
också om du arbetar under tid med pension.
Ju högre upp i åren du fortsätter att arbeta, desto
större är din pension. Så här växer den:
Fram till slutet av
år 2016
Från ingången av år 2017
För arbetstagare och företagare
•F
ör arbetstagare från 17 års ålder och för företagare från 18 års ålder med
1,5 procent.
• med 1,5 procent i 18–52 års ålder
• med 1,9 procent i 53–62 års ålder
• med 4,5 procent i 63–68 års ålder
•F
ör arbetstagare och företagare i 53–62 års ålder med 1,7 procent under
övergångstiden, dvs. åren 2017–2025.
•O
m man inte går i pension vid sin lägsta ålder för ålderspension, växer
pensionen med 0,4 procent per månad för varje månad efter den lägsta
åldern för ålderspension.
PENSIONSREFORMEN STÖDER PENSIONERNA
Människorna lever längre än tidigare. För att var och en säkert ska få sin pension, revideras det finländska
pensionssystemet den 1 januari 2017.
Målet med pensionsreformen är att förlänga yrkesbanorna och att minska hållbarhetsunderskottet i den
offentliga ekonomin. Samtidigt tryggas en tillräcklig pensionsnivå för alla åldersklasser.
Reformen gäller alla
Pensionsreformen gäller alla oss som arbetar, dvs. alla framtida pensionstagare. Om du redan är pensionerad
vid årsskiftet, berörs din pension inte av reformen.
De viktigaste ändringarna i reformen:
• Den lägsta åldern för ålderspension stiger så att den är 63 år och 3 månader för dem som är födda 1955.
För dem som är födda senare stiger pensionsåldern stegvis.
• I fortsättningen tillväxer pension alltid med 1,5 procent – den nuvarande högre intjäningsprocenten slopas
• Deltidspension ersätts med partiell ålderspension. Personer som fyllt minst 61 år kan gå i partiell ålderspension.
• Som ett nytt pensionsslag införs arbetslivspension för personer över 63 år i tunga arbeten.
Pension tillväxer även i fortsättning av arbete
I övrigt fortsätter allt såsom hittills. Varje euro som du tjänar in utökar din arbetspension. Som företagare utökar
du din pension genom att betala företagarpensionsavgifter, dvs. FöPL-avgifter. Om din arbetspension är liten,
får du även framöver folkpension eller garantipension från FPA.
Porkalagatan 1 • 00018 Ilmarinen • Tfn 010 284 11 • www.ilmarinen.fi
FÖRBÄTTRA DIN ARBETSFÖRMÅGA GENOM
YRKESINRIKTAD REHABILITERING
Om du insjuknar eller drabbas av en funktionsnedsättning, kan det hända att du inte längre klarar av att arbeta
såsom tidigare. Då kan du ansöka om yrkesinriktad
rehabilitering. Under rehabiliteringen kan du återgå till ditt
tidigare arbete med ändrade arbetsarrangemang eller
studera för ett helt nytt yrke.
Du kan ansöka om rehabilitering vid vilken ålder som
helst tills du uppnår din lägsta ålder för ålderspension.
OM REHABILITERING INTE GER NÅGON HJÄLP
Om rehabilitering inte ger någon hjälp, kan du ansöka
om invalidpension. Du kan lämna in en ansökan då din
arbetsförmåga har varit nedsatt på grund av sjukdom
eller skada i minst ett år. Du kan gå i pension helt eller
delvis vid vilken ålder som helst. Förutsatt att du inte har
uppnått din lägsta ålder för ålderspension.
Ett annat alternativ är arbetslivspension. Pensionen
kan beviljas om du är minst 63 år. Därtill förutsätts att din
arbetsförmåga har försämrats och att du har haft ett tungt
och belastande arbete i minst 38 år. Arbetslivspension är
en ny pension som kan tas ut fr.o.m. den 1 februari 2018.
I SLUTET AV YRKESBANAN
EFTER YRKESBANAN
Då yrkesbanan är avklarad är det dags att gå i pension.
Ju senare du går i pension, desto större än din pension.
Du kan gå i pension när som helst efter att du uppnått
din lägsta ålder för ålderspension. Därtill förutsätts att
din nuvarande anställning har upphört. Om du vill arbeta
under tid med pension, kan du börja i en ny anställning.
Du kan fortsätta arbeta även efter den lägsta åldern
för ålderspension, om du avtalar om det med din arbetsgivare.
Om du däremot är företagare kan du fortsätta din
företagsverksamhet oförändrat. Som företagare upphör
din FöPL-försäkring automatiskt då du går i ålderspension.
Tidpunkten för när du kan gå i pension är beroende av
vilket år du är född.
DITT FÖDELSEÅR AVGÖR DIN PENSIONSÅLDER
Om du är född 1954 eller tidigare, kan du gå i pension
tidigast vid 63 års ålder. Om du däremot är född 1955
eller senare, är din pensionsålder beroende av ditt födelseår.
Ett undantag är om du länge varit arbetslös och är
född före år 1958. Då kan det hända att du kan gå i
pension redan vid 62 års ålder.
Med hjälp av partiell ålderspension kan du minska din
arbetsinsats eller sluta arbeta helt och hållet – eller fortsätta att arbeta som tidigare.
I tabellen nedan framgår vad partiell ålderspension
innehåller.
Partiell ålderspension
Gör så här
Du minskar din arbetsinsats eller slutar arbeta helt och hållet, eller fortsätter arbeta som
tidigare.
När kan pension tas ut
• Tidigast vid 61 års ålder
• Då du är född 1949 eller senare
• Då du inte får annan arbetspension förutom familjepension
• Fr.o.m. 1.2.2017
Vad får du
Lön eller pension eller bägge
Pensionsbeloppet
25 eller 50 procent av den pension som du har tjänat in fram till slutet av kalenderåret före
pensionen.
Om du går i partiell ålderspension innan du uppnår din lägsta ålder för ålderspension, görs
det en förtidsminskning på 0,4 procent/mån. i din pension för varje månad som kvarstår
till din lägsta ålder för ålderspension. Även din invalid- och arbetslöshetspension minskar i
samma grad.
DEN MÅLSATTA PENSIONSÅLDERN ÄR MÅLET
OM DIN FAMILJ MISTER SIN FÖRSÖRJARE
Av tabellen framgår din lägsta och din högsta pensionsålder. Tabellen innehåller också en uppskattning av din målsatta pensionsålder. Om du arbetar fram till din målsatta
pensionsålder, intjänar du en pension som kompenserar
den minskning som livslängdskoefficienten orsakar i din
pension i din längsta pensionsålder. Uppskattningen av
din målsatta pensionsålder preciseras varje år i takt med
att statistiken om den förväntade livslängden färdigställs.
Den nyaste uppskattningen finns på vår webbplats.
Om din make eller maka avlider, kan du och era gemensamma barn ansöka om familjepension.
Familjepensionen är högst lika stor som din makes
eller makas arbetspension. Familjepensionen är beroende
av antalet barn och dina inkomster. Pensionen är ju större,
desto flera barn under 18 år som det finns i familjen. Om
det inte finns några barn, är pensionen högst hälften av
maximibeloppet.
Födelseår
Den lägsta åldern
för ålderspension
Uppskattad målsatt
pensionsålder
Övre åldersgräns
för ålderspension
1953 eller tidigare
63 år
Ingen målsatt pensionsålder
68 år
1954
63 år
63 år 9 mån.
68 år
1955
63 år 3 mån.
64 år 1 mån.
68 år
1956
63 år 6 mån.
64 år 6 mån.
68 år
1957
63 år 9 mån.
64 år 10 mån.
68 år
1958
64 år
65 år 3 mån.
69 år
1959
64 år 3 mån.
65 år 8 mån.
69 år
1960
64 år 6 mån.
66 år
69 år
1961
64 år 9 mån.
66 år 4 mån.
69 år
1962
65 år
66 år 9 mån.
70 år
1963
65 år
66 år 10 mån.
70 år
1964
65 år
67 år
70 år
1965 eller senare
Den förväntade livslängden i din åldersklass och yrkesbanornas längd avgör – den nyaste
uppskattningen finns på vår webbplats
DÅ DU VILL GÅ I PENSION, SKA DU LÄMNA IN EN ANSÖKAN
Då du vill gå i vilken pension som helst, ska du lämna in en ansökan. Det finns en egen ansökan för de olika
pensionsslagen. Fyll i ansökan på vår webbsida eller på vilket OP-kontor som helst.
PENSIONSUPPGIFTERNA BEHÄNDIGT PÅ NÄTET – ILMARINEN.FI
Hur stor skulle din pension vara, om du gick i pension nu? Vid vilken ålder kan du gå i pension?
Besök vår webbplats, utnyttja pensionsräknaren och kontrollera ditt pensionsutdrag. Pensionsräknaren uppger
din pensionsålder och ditt pensionsbelopp och av pensionsutdraget ser du vad som ligger till grund för pensionstillväxten.
På nätet finns också mer information om arbetspension och hur man ansöker om pension. På nätet kan du
enkelt ändra din skatteprocent, ditt kontonummer och dina kontaktuppgifter samt skriva ut intyg som gäller din
pension. Alltså efter att du gått i pension.
Då du vill diskutera ditt pensionsskydd, är det bara att ringa oss. Vår kundservice kan nås vardagar kl. 8–17 på
nummer 010 284 2010.
1.2017 200
Porkalagatan 1 • 00018 Ilmarinen • Tfn 010 284 11 • www.ilmarinen.fi
Download