Arvet från Afrika
I och med slavhandeln kom den afrikanska musiktraditionen att korsa Atlanten och
hamna i Amerika. Vad innebar då den afrikanska musiktraditionen?
Gemenskap och ritualer
Musiken var ständigt närvarande
– arbetssång
Responsorial form – musiken är uppbyggd
enligt en ”frågasvarmodell”. Dialog mellan körer.
Undvikande av grundpuls (”Metrenome sense”). Pulsen är
underförstådd i slagverkstraditionen men den spelas inte av
någon.
Skaltyper Det finns likheter mellan afrikanska och
europeiska skaltyper
Avsaknad av harmonik (ackordföljder) –
musiken följer ej ackord
Slagverkstradition Polymetrik: Blandar taktarter,
en tretakt och en fyrtakt går samtidigt.
Polyrytmik: Triolisering
Vad hände med musiktraditionen…
• I Sydamerika där religionen var katolsk fick slavarna behålla och utöva
sin kultur på ett helt annat sätt än i Nordamerika.
• I Nordamerika försökte man istället omvända slavarna till
protestantismen. De förbjöds att utöva sin musikkultur. Följaktligen
behölls slagverkstraditionen i Sydamerika medan slagverkstraditionen
blandades samman med anglosaxisk tradition i Nordamerika
Olika influenser.
• I bluesen sker en sammanblandning av afrikansk och västerländsk musik.
• Bluessången liknar arbetssången men bygger på 12-ackord!
• Bluesen började etableras någon gång i slutet av 1800-talet, exakt när är
oklart.
• Svart amerikansk folkmusik var föregångare till bluesen – även
arbetessånger (call and response)
• Spirituals/psalmsånger är en del av gospeltraditionen. Spirituals uppstod ur
en sammanblandning mellan afrikansk sång (call and response) och kristen
musik.
• Lyssningstips: The staples singers - I’m coming home: – spirituals,
Country blues
Country blues var den
ursprungligaste formen av
blues. Den bestod av en
ensam musiker som
ackompanjerar sig själv, ofta
gatumusiker. Texterna var
antingen sorgsna eller
relaterade till erotik.
lyssningstips: Robert
Johnsson
Efter första världskriget uppstår
en ny typ av blues med
professionella kvinnliga
sångerskor. (t.ex.: ”Crazy blues”,
som spelas in och gör
försäljningssuccé.) Denna 1920talets nya blues kom att kallas
”City blues”. I och med
framgångarna upptäcks nu
också den tidigare Country
bluesen. En man vid namn Alan
Lomax gav sig ut på
landsbygden för att
dokumentera den svarta
musiken.
Lyssningstips: Mamie Smith
Ragtime
Rötterna i Ragtime hittas i klassisk pianomusik, t.ex. Schubert.
första svarta musiken som blev populär även bland vita.
1870- och 1880-talen
Formen i Ragtime är lånad från marschen.
komponerad musik nedskriven på
noter.
skriven uteslutande för piano av välbeställda afroamerikaner
som var skolade i piano
Ragtime var en direkt verkande orsak till jazzens uppkomst
Lyssningstips: Scott Joplin
New Orleans:
• Under det Spansk-Amerikanska kriget på Cuba 1898-1900 fungerade
New Orleans som utmönstringshamn.
• Detta innebar att det fanns en god tillgång av militära
marschinstrument
• Detta ledde till att många fattiga musiker kom över instrument
New Orleans stil:
- Tre melodiinstrument: Kornett • Klarinett • Trombon
- Rytmsektion: • Tuba och trumset vanligast, men även piano och banjo
kan ingå.
Lyssningstips: ”The Original Dixieland Jass Band”
Jazz:
jazzen ett kollektivt musikskapande
Växlingar i artikulation och klangfärg - Man strävar inte efter en
vacker ton utan försöker hitta så många toner och ljud som
möjligt hos instrumenten.
I jazzen skapar ensemblen musiken ’
när den spelas - improvisation.
Lyssningstips: John Coltrain
Ella Fitzgerald
Blues är generellt sett en viktig ingrediens i jazzen.