Verksamhetshandboken

advertisement
Verksamhetshandbok
Kapitel
Avsnitt
Kap.nr:
Sidnr:
Verksamhetsunika processer, rutiner och
instruktioner
Val
20.04
1(1)
Dokumentansvarig (namn och funktion)
Fastställd av (namn och funktion)
Fastställd datum
Reviderad datum
Anna Nilsson, SYV
Jonas Hallén, rektor
110407
2014-12-15
Dokumentnamn
Enhet
LK Individuella val
Lars Kaggskolan
Individuella val
Det individuella valet omfattar 200 poäng. Följande rutiner gäller:
Val inför årskurs 2 och 3
Nov-Jan
Jan
Feb
Feb-Mar
Lotsar samt studie- och yrkesvägledare informerar och diskuterar
valet med eleverna. En översikt över valmöjligheter delas ut till alla
elever. En genomgång av hur valet går till i Dexter ges. Katalog med
presentation av kursinnehåll finns på skolans hemsida.
Elevvalen görs på Dexter.
Beslut fattas om vilka kurser som har tillräckligt antal intresserade
och som följaktligen kan starta.
Besked lämnas till eleverna och lotsarna.
Lotsen kontrollerar tillsammans med eleven att hon/han kommer att ha 200p när utbildningen är
färdig.
Gymnasieförordning (2010:2039)
Individuellt val
Kap 1, 7 § Huvudmannen för en gymnasieskola beslutar om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val.
Eleven har dock rätt att inom utrymmet för individuellt val läsa
1. en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen,
2. minst en kurs i estetiska ämnen, och
3. de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på grundnivå om eleven går på ett yrkesprogram.
Undantag från vad som föreskrivs i andra stycket 1 och 2 får göras om det finns synnerliga skäl.
Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som får ingå i de ämnen som avses i andra stycket 2.
För de elever som avses i 11 § respektive 15–20 §§ ska svenska som andraspråk eller modersmål erbjudas som individuellt
val. Förordning (2012:402).
Download