reviderad_delegationsordning_forslag

advertisement
DELEGATIONSORDNING beslutad och gällande från 2015-02-12
PERSONAL – ALLMÄNT
Ansvar för arbetsmiljön inom rådet
Generalsekreterare
PERSONAL – REKRYTERING
Anställa generalsekreterare
Anställa övriga personal
Styrelse
Generalsekreterare
PERSONAL – AVVECKLING
Uppsägning av personal
Uppsägning av generalsekreterare
Generalsekreterare
Styrelse
PERSONAL – ANSTÄLLNINGS- OCH LÖNEVILLKOR
Lönesättning generalsekreterare
Lönesättning
kanslipersonal
Övriga ersättningar
Styrelsens ordförande
Generalsekreterare
Generalsekreterare
PERSONAL – LEDIGHET
Ledighet och löneförmåner
Förkortning av uppsägningstid
Tjänstledighet
Generalsekreterare
Generalsekreterare
Generalsekreterare
ATTESTRÄTT
Attesträtter för rådets anställda
Styrelse
EKONOMISKA FRÅGOR
Avskrivningar och nedsättningar av rådets fordran
Generalsekreterare
INKÖP
Inköp av upp till tio prisbasbelopp enligt budget
Inköp, som inte är enligt fastställd budget, av varor och tjänster upp till ett prisbasbelopp
Inköp enligt fastställd budget, upp till tre prisbasbelopp
Inköp, som inte är enligt fastställd budget, av varor och tjänster över ett basbelopp
Generalsekreterare
Generalsekreterare
Generalsekreterare
Ordförande
REPRESENTATION
Generalsekreteraren representation
Ordförandes representation och andra inköp
Ordförande
Generalsekreterare
Download