IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

advertisement
IOGT-NTO:s
SOCIALA
VERKSAMHET
Om hur IOGT-NTO:s
arbete gör skillnad
TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER
TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013
GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
3
I din hand har du ett häfte där du kan läsa om IOGT-NTO:s
sociala verksamhet och hur vårt arbete kan göra skillnad.
Både för en enskild individ och för samhället i stort. Vår
sociala verksamhet är för, med och av människor som har
erfarenhet av eget eller närståendes missbruk och beroende. Eller för dem som vill bidra till och lära sig mer om
verksamhet där människan står i fokus.
IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol
och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och
rikt liv. Vi ser dem som hinder för både individens och samhällets utveckling. Beroende leder till skador på såväl kropp
som själ. Även anhöriga skadas av beroendet och det får
dessutom ofta sociala och ekonomiska konsekvenser.
IOGT-NTO erbjuder bland annat möjligheter till personer
som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att
leva helnyktert. Vi gör det genom metoder och aktiviteter
som syftar till att involvera personerna för att förmå dem
att förändra sin situation. Vi erbjuder ett alternativ till den
nyktra ensamheten och bjuder in till social gemenskap.
Även familj och vänner far illa av missbruket och vi arbetar
därför mycket med att erbjuda familjeverksamheter runt om
i landet. Där kan familjen umgås och ha roligt tillsammans
med andra som har liknande erfarenheter.
Vår största resurs i det arbetet är våra medlemmar.
Fantastiska människor som ägnar sig åt vårt arbete på
ideell basis. Vi vet att det finns en enorm kraft i människor,
och det är viktigt att locka fram kraften för att den ska vinna
över problemen.
Vårt sociala arbete behövs och fyller en viktig funktion i
den moderna folkrörelse vi vill vara.
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
KAMRATSTÖD
För, med och av människor som
har erfarenhet av missbruk och
beroende.
OM DU VILL VETA MER OM IOGT-NTO:S KAMRATSTÖD
ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS.
TELEFON: 08-672 60 00
HEMSIDA: WWW.IOGT.SE (SÖK DIG VIDARE TILL KAMRATSTÖD)
E-POST: [email protected]
4
5
Grundtanken med IOGT-NTO:s kamratstöd är att det
ska vara verksamhet för, med och av människor som
har erfarenhet av eget eller närståendes missbruk
och beroende. Här kan man hitta nya sociala nätverk,
nyktra mötesplatser, roliga aktiviter och slippa känslan
att vara ensam om problemet.
Verksamheten bygger på hjälp till självhjälp och tar tillvara
den egna kraften som varje individ besitter. Gemenskap
och trygghet är grundorden.
Kamratstödet är en mötesplats där alla som vill kan
träffas i en nykter och drogfri miljö. Kamratstödsgruppens
grund är att relationen mellan människor är byggd på ömsesidighet och respekt. Gruppen har en öppen och lättsam
atmosfär och det ska vara lätt att träffas och umgås sedan
man blivit drogfri. Kamratstödjare ställer upp för människor
som är i nöd, men det kan också vara att ha en helnykter fritid tillsammans, då nyktra missbrukare träffar människor utan
drogproblem för att delta i och skapa aktiviteter tillsammans.
Kamratstödet fungerar lite olika på varje ort, eftersom
det är gruppen som styr innehållet i verksamheten. Det
finns dock grundläggande likheter:
•• Kamratstödet är en del av IOGT-NTO:s verksamhet
som stödjer enskilda människor som vill finnas i en
gemensam drogfri miljö.
•• Kamratstödets grund är relationen mellan människor
och bygger på ömsesidighet och respekt.
•• Målet för deltagare i kamratstödet är ett individuellt
medlemskap i IOGT-NTO.
Kamratstödverksamheten bygger på idén om hjälp till självhjälp. Varje enskild individ har en kraft och tillsammans med
andra som har liknande erfarenheter går det att skapa
förändring för både individen och samhället.
KAMRATSTÖD
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
BEHANDLINGSHEM
Dagöholm är IOGT-NTO:s eget
behandlingshem och är unikt
inom missbruksvård.
DAGÖHOLM
TELEFON: 0150-66 41 00
HEMSIDA: WWW.DAGOHOLM.SE
E-POST: [email protected]
6
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
7
IOGT-NTO-förbundets behandlingshem heter Dagöholm
och ligger mellan Katrineholm och Flen vid sjön Långhalsen
mitt i det vackra Sörmland. På Dagöholm ligger fokus på
individens behov och vi arbetar med bland annat KASAM
(känsla av sammanhang), MI (motiverande samtal), återfallsprevention, social träning, arbete och utbildning.
Dagöholm erbjuder också utredning och arbetar utifrån ett
miljöterapeutiskt tänk där mottot är att ”Växa i gemenskap”.
Är man intresserad av att arbetsträna finns det möjlighet
att göra det bland annat via något av IOGT-NTO:s sociala
företag eller vid våra förenings- och kursgårdar.
När behandlingstiden börjar närma sig sitt slut och
utslussning ska ske erbjuder IOGT-NTO klienterna att få
träffa kamratstödet på deras hemort och genom detta
bygga upp ett nytt socialt nätverk i en drogfri miljö. Det ger
möjlighet att undvika den nyktra ensamheten som i värsta
fall kan leda till återfall.
Dessa kombinationer och möjligheter gör Dagöholm och
IOGT-NTO unika i missbruksbehandling.
BEHANDLINGSHEM
Alkohol och andra droger är en belastning för både
individen och samhället. Som folkrörelse har IOGT-NTO
ett samhällsförändrande uppdrag och det innebär att
vi inte bara vill förändra vår egen lilla del, utan även
arbeta för att ta fram goda exempel på hur samhället i
stort kan förändra och utveckla till exempel missbruksoch beroendevården. Därför har vi valt att även driva ett
behandlingshem.
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
SOCIALA FÖRETAG
Skapar arbetsmöjligheter till de som
står längst ifrån arbetsmarknaden.
OM DU VILL HA MER INFORMATION OM IOGT-NTO:S SOCIALA
FÖRETAG ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS.
TELEFON: 08-672 60 09
HEMSIDA: WWW.IOGT.SE
E-POST: [email protected]
8
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
9
Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en hög arbetstakt, stora krav på erfarenhet, kompetens och kunskap
samt en oerhört snabb utveckling och ständig förändring. Många får inte ens chansen att komma in på
arbetsmarknaden och en del slås ut, trots att de både
kan och vill arbeta.
SOCIALA FÖRETAG
IOGT-NTO har därför valt att genom våra lokala verksamheter starta sociala företag. Förutom att ett socialt företag
inte har något ekonomiskt vinstintresse och att vinsterna
går tillbaka in i verksamheten finns det även andra skillnader jämfört med andra kommersiella företag.
Våra sociala företag har som huvuduppdrag exempelvis
att skapa arbetsmöjligheter till de personer som står längst
ifrån arbetsmarknaden. Dessutom lägger man stor vikt vid
medarbetarnas hälsa och välbefinnande.
Att få arbetsträna och praktisera samt att kunna delta
utifrån sina egna förutsättningar är viktiga delar för att man
ska börja tro på sig själv igen och se sina egna möjligheter
och styrkor. Att man dessutom får möjlighet att knyta
kontakter och utöka sina nätverk gör att nästa steg in på
arbetsmarknaden inte blir så långt.
IOGT-NTO:s sociala företag blir fler och fler och finns
runt om i hela Sverige. Verksamheten varierar mellan dem.
Det finns företag som bedriver fixartjänster av olika slag,
det finns second hand-butiker och café-verksamhet.
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
ALKOHOLRÅDGIVNING
För den som känner oro över sin
egen eller en närståendes alkoholkonsumtion.
IOGT-NTO:S ALKOHOLRÅDGIVNING
TELEFONNUMMER: 020-80 80 80
E-POST: [email protected]
10
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
11
En viktig del i vårt sociala arbete är vår alkoholrådgivning. IOGT-NTO:s alkoholrådgivning startade 2003 och
riktar sig till människor som kanske inte riktigt vet vart
man ska vända sig med sina frågor och funderingar.
Hos oss får man stöd och råd för hur man kan gå
vidare mot en förändring.
ALKOHOLRÅDGIVNING
Vi vet att det finns en enorm kraft hos människor och det
är viktigt att locka fram den kraften för att kunna vinna över
problemen. Många av de som ringer till alkoholrådgivningen
vet att det är något som inte är bra men de vet kanske inte
att det finns ett problem.
Flera av oss som svarar har egen erfarenhet av ett liv
med missbruk – för egen del eller som anhörig. Samtliga
som svarar har genom anknytningen till IOGT-NTO tillägnat
sig gedigen kunskap om problematiken kring missbruk.
Den som svarar har tystnadsplikt och den som ringer kan
vara helt anonym.
Alla är välkomna att kontakta IOGT-NTO:s alkoholrådgivning med sina tankar, frågor och funderingar. Den som
svarar kan ge stöd och råd för hur man kan gå vidare för att
åstadkomma en förändring.
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
FOLKHÖGSKOLOR
Folkbildning där frihet från alkohol
och andra droger är självklar.
WENDELSBERG
TELEFON: 031-338 05 30
HEMSIDA: WWW.WENDELSBERG.SE
E-POST: [email protected]
TOLLARE
TELEFON: 08-505 686 00
HEMSIDA: WWW.TOLLARE.ORG
E-POST: [email protected]
12
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
13
IOGT-NTO är en folkrörelse som strävar efter en
samhällsförändring. Ett sätt att nå förändring är genom
folkbildning. Att personer inser sin egen styrka och
möjlighet att skapa förändring gör inte bara att personen växer och utvecklas utan även att samhället gör
det. Ett sätt att arbeta med folkbildning är via folkhögskolor.
FOLKHÖGSKOLOR
IOGT-NTO är huvudman för två folkhögskolor i Sverige där
vi bedriver folkbildning. Folkhögskolorna heter Wendelsberg, som ligger i Mölnlycke och Tollare, som ligger i Nacka
utanför Stockholm. Här finns stor erfarenhet av liv med
missbruk, eget eller närståendes, hur man arbetar för att
utvecklas och hur man arbetar för att förändra samhället,
i stort och smått. Deltagarna får studera i sin takt i trygga
alkohol- och narkotikafria miljöer. De får tillfälle att uppleva
att deras erfarenheter är viktiga och kan hjälpa andra och
de får möjlighet att inse sina egna styrkor och få verktyg för
att ta makten över sina egna liv.
Våra folkhögskolor erbjuder en bredd av kurser och
utbildningar inom skilda områden från teater till socialpedagogik. Det finns även kurser för att läsa upp sina
gymnasiebetyg.
För IOGT-NTO är skolorna även en viktig kontaktyta
med samhället, vilket gör att vi hela tiden är uppdaterade
om vad som händer och sker. Våra deltagare på respektive
skola får en förståelse för den värdegrund som IOGT-NTO
och våra folkhögskolor vilar på. Skolornas verksamhet
bidrar till organisationens uppsatta mål och utveckling då
de ansvarar för en stor del av organisationens medlemsutbildningar.
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
NBV
Genom folkbildning får människor
och idéer möjlighet att växa.
TELEFON: 08-672 61 00
HEMSIDA: WWW.NBV.SE
E-POST: [email protected]
14
IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET
15
Ett sätt att arbeta med folkbildning är genom IOGTNTO:s studieförbund NBV, Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet. NBV vill genom folkbildning få
människor och idéer att växa. Bildningssynen grundar
sig på människors lust att lära och vilja till förändring.
NBV:s ideologiska profilfrågor är folkhälsa, alkohol och
andra droger, integration och internationellt.
NBV har kontor över hela landet och ett i Bryssel. Brysselkontoret är en plattform för folkbildning och politiskt påverkansarbete på EU-nivå för alla medlemsorganisationer,
men det är också en resurs för föreningar och andra som
vill lära sig mer om EU-politik.
NBV:s uppdrag är att stärka och utveckla demokratin,
att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och att bredda
intresset för kulturlivet. Detta gör man genom att t ex
anordna studiecirklar och kulturarrangemang.
IOGT-NTO är en av NBV:s 20 medlemsorganisationer
som tillsammans äger studieförbundet.
Redan 1894 bildades Godtemplarordens Studieförbund, ett av tre studieförbund som 1971 blev NBV och
som idag är nykterhetsrörelsens organ för ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete. NBV är partipolitiskt neutralt och
religiöst obundet. Tillsammans samlar NBV:s medlemsorganisationer omkring 150 000 medlemmar.
NBV har som mål att få människor att tillsammans
utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. Här
finns möjlighet att i nyktra miljöer få kunskap, nå utveckling,
växa som individ, skapa nya sociala nätverk och arbeta för
förändring.
NBV
Du håller i ett grundläggande häfte
som beskriver IOGT-NTO:s sociala
verksamhet.
Vill du veta mer om våra verksamhetsområden så finns det fördjupningshäften för kamratstöd, vårt behandlingshem, alkoholrådgivning, sociala företag,
folkhögskolor samt studieförbundet
NBV. Kontakta oss för beställningsinformation.
IOGT.SE
[email protected]
08-672 60 00
Download