Försäkringar för utländska medborgare

advertisement
Försäkringar för utländska medborgare
Medborgarskap
Anställd
Tjänstegrupplivförsäkring
(via SPV)
EU/EESmedborgare
Ja
Ja
Olycksfallsförsäkring
(dvs Arbetsskadeförsäkring via FK, samt
Trygghetsförsäkring,
via AFA försäkring)
Ja
Medborgare
från tredje land
Ja
Ja
Ja
EU/EESmedborgare (1)
Nej
Nej
Nej (4)
Medborgare
från tredje land
Nej
Nej
Nej (4)
Vård till patientavgift
(Landstinget)
Sjukförsäkring
(via FK)
Tjänstereseförsäkring
(via KK)
Tillägg/kommentar
Ja, om personen har
europeiskt
sjukförsäkringskort (EHICkort). Om inte, räcker
samordningsnummer och
anställningsavtal. Om
vistelsen överskrider 1 år
medtas endast personnr.
Ja, förutsatt att vistelsen i
Sverige överskrider ett år. (5)
Ja
Ja
(2)
Ja
Ja
Ja, om personen har
europeiskt
sjukförsäkringskort (EHICkort)
Ja, om vistelsen i Sverige
överstiger ett år. (5)
Nej
Nej (3)
Vid arbete/vistelse i Sverige som understiger ett år
behövs en tilläggsförsäkring som täcker akut sjukoch tandvård, sk GIF-försäkring, som tecknas via
Kammarkollegiet. Detta gör institutionen.(2)
För EU-medborgare som ej är anställda och som
saknar EHIC-kortet tecknas GIF-försäkring via
Kammarkollegiet.(2)
Nej
Nej (3)
Vid arbete/vistelse i Sverige som understiger ett år
behövs en tilläggsförsäkring som täcker akut sjukoch tandvård, sk GIF-försäkring, som tecknas via
Kammarkollegiet. Detta gör institutionen. (2)
EU/EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Schweiz är inte ett
EU/EES-land, men har ett avtal med EU vilket innebär att försäkrade i Schweiz får subventionerad sjukvård i Sverige som om de vore med i EU/EES. Sverige har även avtal
med vissa s k konventionsländer; Algeriet, Quebec, Israel och Australien. För dessa länder gäller särskilda regler för sjukvård. Reglerna varierar från land till land,
information finns bl a på http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/halso-och-sjukvard/vard-av-personer-fran-andra-lander-femte-omarbetade-upplagan.html
SPV – Statens pensionsverk
FK – Försäkringskassan
GIF- försäkring – Grupp och Individförsäkring, som tecknas hos Kammarkollegiet. Försäkringen har, förutom sjuk- och tandvårdsskydd, hemstransport-, olycksfalls-
egendoms-, ansvars- och rättsskydd. Observera att GIF är en basförsäkring, för utförlig försäkringsinformation, se försäkringsvillkoren på
http://www.kammarkollegiet.se/forsakringsavdelningen/grupp-och-individforsakring
KK – Kammarkollegiet
1, För EU-medborgare som ej är anställda och som saknar EHIC-kortet tecknas GIF-försäkring via Kammarkollegiet. OBS! Denna grupp vill Skattemyndigheten inte
folkbokföra vid vistelse över ett år i Sverige. De kommer alltså inte att få ett svenskt personnummer.
2, Observera att ingen av kategorierna i tabellen ovan omfattas av ansvars-, egendoms- och rättskydd eller olycksfallsförsäkring för fritiden, med undantag för dem som har
GIF-försäkringen. De personer som inte kommer att omfattas av GIF-försäkringen bör teckna en privat försäkring för att omfattas av ett heltäckande försäkringsskydd. Det
bästa är om personen kan teckna en sådan försäkring i hemlandet innan avresa. Möjlighet kan finnas att teckna motsvarande försäkring i ett svenskt försäkringsbolag om
personen stannar en längre tid.
3, Personer som inte är anställda kan, om vissa kriterier uppfylls, ändå omfattas av tjänstereseförsäkringen. Kontakta Kammarkollegiet för rådgivning.
4, Doktorander som är antagna till forskarutbildningen omfattas av personskadeförsäkringen för studenter. Denna motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd.
Försäkringen gäller, precis som arbetsskadeförsäkringen, under skoltid samt vid resa till och från studielokalen.
5, Personer som ska vistas i Sverige i över ett år blir vanligtvis folkbokförda av Skattemyndigheten och får ett personnummer. Detta gör också att de är berättigade till vård
till patientavgift. Att få ett personnummer tar ca 2-3 veckor. Under denna tid är det viktigt att personen antingen täcks av en reseförsäkring från hemlandet alternativt att
institutionen tecknar en GIF-försäkring.
Kommentarer
Krav från Kammarkollegiet för utbetalning av sjukvårdsersättning ur GIF-försäkringen till EU/EES- och medborgare från övriga konventionsländer
EU/EES-medborgare och medborgare från övriga konventionsländer som begär ersättning för sjukvård hos Kammarkollegiet måste till skadeanmälan bifoga en handling
från sitt hemland som talar om att vederbörande är utförsäkrad från sitt hemlands försäkringskassa.
Tid på dygnet när de olika försäkringarna gäller
Försäkringar som gäller dygnet runt: GIF (Statens grupp- och individförsäkring), tjänstegrupplivförsäkringen, tjänstereseförsäkringen.
Försäkringar som gäller under vistelse vid/deltagande i UU:s verksamhet samt vid färd till och från: arbetsskadeförsäkringen, personskadeförsäkringen för studenter
Försäkringar för medföljande familjemedlemmar
Observera att Uppsala universitet ej har möjlighet att teckna försäkringar för medföljande familjemedlemmar. Detta behöver personerna själva ordna i hemlandet före resa
till Sverige.
Download