Vad gör Myndigheten för skolutveckling för matematiken?

advertisement
kirsti hemmi
Vad gör Myndigheten för
skolutveckling för matematiken?
Myndigheten för skolutveckling presenterar här pågående
satsningar inom matematikområdet. Stöd till de kommunala
matematikutvecklarna, insatser för lokalt utvecklingsarbete i
skolorna samt utveckling av bedömarkompetensen är några
prioriterade områden. Inom mångfaldssatsningen finns
också matematikinriktade delar.
M
atematik är ett prioriterat utveck­
lingsområde för Myndigheten för
skol­utveckling. Den pågående mate­
matik­satsningen styrs av regeringsuppdra­
get (U2006/564/G) och insatsernas inrikt­
ning vilar till stor del på den bedömning
som presenterades i Matematikdelegatio­
nens rapport (SOU 2004:97).
Myndigheten verkar över kommungrän­
serna och vissa insatser riktar sig direkt till
skolor och förskolor. Uppdraget omfattar
också fristående skolor. Vi ska sprida kun­
skap om forskning om skolutveckling natio­
nellt och om den lokala praktiken. För att få
stöd och impulser för insatser och arbetssätt
ska myndigheten analysera svenska skolre­
sultat, också i relation till andra jämförbara
länder.
Vi ska i arbetet stimulera intresset för
och uppmuntra reflektion kring både mate­
matik­didaktisk forskning och olika under­
visningsmetoder. Utvecklingsarbetet ska
vila på respekten för lärares erfarenheter och
förenas med nya idéer på ett balanserat sätt.
Samarbete med flera aktörer
Myndigheten agerar tillsammans med och
genom olika aktörer. Viktigaste samarbets­
partner är Nationellt centrum för matema­
tikutbildning, NCM. Genom samråd och
samarbete skapas goda förutsättningar för
ett effektivt stöd till matematiken i skolan.
Myndigheten har också avtal med de flesta
av landets regionala utvecklingscentra, RUC.
Dessa är knutna till lärar­utbildningarna och
ska nu på myndighetens uppdrag ge stöd till
kommunernas utvecklingsarbete inom ma­
tematiken. Andra centrala aktörer är hög­
skolor, Utbildningsradion UR, Vetenskaps­
rådet och Kungl. Veten­skaps­akademien.
Matematikutvecklare
En viktig målgrupp för myndighetens
satsningar är de kommunala matematik­
utvecklarna. Beslutet att stödja inrättandet
av minst en matematikutvecklare i varje
kommun togs av den förra regeringen och
Nämnaren nr 3 • 2007
arbetet fortsätter. Matematikutvecklarnas
huvuduppgift är, enligt regeringsuppdra­
get, att genomföra lokalt utvecklingsarbete
bland annat genom att sprida kännedom om
forsknings- och annat inspirationsmaterial.
Myndighetens mål är att det också på var­
je skola ska finnas en matematik­utvecklare.
Flera kommunala matematikutvecklare har
redan kontaktpersoner på sina skolor. Ge­
nom dessa nätverk kan matematikutveck­
larna verka och kunskaper och lärdomar
från de enskilda skolorna tas till vara.
Stöd till matematikutvecklarna
Myndighetens stöd till matematikutveck­
larna sker på många sätt och ska anpassas
till de olika behov som finns. Vi har bland
annat tagit fram en Samtalsguide i mate­
matik. Syftet med samtalsguiden är att
med utgångspunkt från den nationella ut­
värderingen NU 03 (Skolverket, 2003) ge
diskussions­underlag för lärare i arbets- och
ämneslag om matematikundervisningens
innehåll, val av arbetssätt och hur kunskaps­
bedömning sker. Samtalsguiden kan också
användas för samtal i kommunala nätverk
för matematiklärare. Guiden kan laddas ner
eller beställas på myndighetens webbplats.
Myndighetens uppdrag till Regionala ut­
vecklingscentra är att stödja de kommuna­
la matematikutvecklarnas arbete i de olika
regionerna i landet. Uppdraget innebär att
i nära samarbete med de kommunala mate­
matikutvecklarna stödja bildandet av nät­
verk för matematiklärare och erbjuda fort­
bildning. Nätverken kan bli en länk mellan
lärarutbildning och skola.
NCM har myndighetens uppdrag att
under 2006 – 08 bygga upp ett nationellt
kontakt­nät för matematikutvecklare samt
att anordna konferenser som stimulerar
mate­matik­utvecklarnas fortsatta arbete, se
matematikutvecklare.se.
De kommunala matematikutvecklarna
har mycket skiftande villkor. Tillgänglig tid
för uppdraget och tillgång till ekonomiska
Nämnaren nr 3 • 2007
och andra resurser varierar. Till stöd för ett
framgångsrikt arbete har myndigheten ta­
git fram en informationsfolder om den na­
tionella matematiksatsningen i sin helhet.
Foldern är tänkt att spridas till rektorer och
förvaltningschefer för att förbättra mate­
matikutvecklarnas förutsättningar. Myn­
digheten vill även få de kommuner som inte
har matematikutvecklare att inse betydel­
sen av att inrätta denna funktion. Det är
också viktigt att stimulera samarbete mel­
lan kommunerna. Som ett ytterligare stöd
till matematikutvecklarnas arbete har Myn­
digheten för skolutveckling givit NCM i
uppdrag att informera kommunala förvalt­
ningschefer om den nationella matematik­
satsningen.
Stödet till matematikutvecklare har ett
långsiktigt perspektiv. De regionala och na­
tionella nätverken med matematikutveckla­
re kan på sikt bli en viktig länk till skolorna
vid t ex implementering av nya kursplaner,
nationella prov och förändringar av betygs­
systemet.
Bidrag till kommuner med
matematikutvecklare
Centrala direktiv skapar sällan entusiasm
om de saknar förankring bland lärare ute i
skolorna. I matematiksatsningen i sin hel­
het bedöms samspelet mellan den lokala, re­
gionala och nationella nivån som viktigt.
För att uppmuntra och stödja matematik­
utvecklare och lärare erbjuder myndigheten
alla kommuner med matematikutvecklare
en möjlighet att söka bidrag för utvecklings­
arbete under år 2007. Myndigheten vill lyfta
fram och stödja de idéer som är hållbara och
som hjälper till att stärka matematikämnet
i skolan. Syftet är att sprida inspirationsma­
terial, att stimulera utvecklingen av under­
visningsmetoder och att synliggöra arbets­
sätt som kan vara lärande exempel för andra
kommuner och skolor i regionen. Det natio­
nella nätverket har betydelse för en större
spridning av erfaren­heterna.
Uppföljning av stödet till utvecklingsarbete i grundskolan
Inspirationsmaterial
om matematikundervisning
Den nationella överblicken och samord­
ningen samt uppföljningen av matematik­
satsningens olika insatser är avgörande för
dess betydelse i ett längre tidsperspektiv.
Myndigheten kommer därför att särskilt
prioritera detta i det fortsatta arbetet.
Myndigheten beviljade under år 2006
skolor och kommuner bidrag till utveckling
av matematikundervisningen. En närma­
re beskrivning av deras arbete och erfaren­
heter kommer att läggas på webben under
hösten 2007. Vi ska på myndigheten särskilt
titta på hur samverkan skett med kommu­
nala matematikutvecklare samt om Regio­
nala utvecklingscentras insatser har varit
till nytta i det lokala utvecklingsarbetet.
Myndigheten har givit stöd till de lärare och
RUC som arbetar med metoden Lesson/
Learning study (klassrumsstudier) att bilda
ett nätverk för erfarenhetsutbyte och doku­
mentation.
Några skolor och matematikutvecklare
har fått bidrag till handledning för lärare i
användning av konkret material för att sti­
mulera alla elevers lärande. Myndigheten
planerar att under november 2007 erbjuda
dessa lärare och matematikutvecklare möj­
lighet för erfarenhetsutbyte och fortsatt
kompetensutveckling.
Enligt regeringsuppdraget skall kompetens­
utvecklingsinsatsen och annat lokalt ut­
vecklingsarbete stimuleras med olika for­
mer av stödmaterial.
Samverkan mellan gymnasie­
skolan och högskolan
Ett antal gymnasieskolor och kommuner
har beviljats utvecklingsmedel för samver­
kan mellan gymnasieskola och högskola/
universitet. Syftet med samverkan är att på
sikt underlätta övergången från gymnasie­
skolan till högre utbildning inom området.
Myndigheten kommer att följa upp och do­
kumentera arbetet så att idéer och erfaren­
heter sprids till andra skolor i landet.
Göteborgs universitet har fått i uppdrag
av regeringen att i samarbete med NCM ska­
pa lokala samverkansenheter mellan gym­
nasium och högskola. Syftet är att vidare­
utveckla webbaserade överbryggningskurser
i matematik. En webbplats för detta ända­
mål har öppnats, mattebron.se. Myndigheten
ger stöd till denna verksamhet.
Behov finns av inspirationsmaterial riktat
främst till lärare i sitt arbete med barn
och elever från förskola till årskurs 7.(… )
Stödmaterialen skall vara så utformade
att de kan utgöra ett stöd för utveckling av
undervisningen. Det skall också utvecklas
material som utifrån en vetenskaplig grund
stödjer elevers kunskapsutveckling genom
att koppla samman bedömning, diagnostik
och metodik.
(Regeringsuppdraget, U2006/564/G)
Myndigheten för skolutveckling gav under
2006 NCM ekonomiskt bidrag för att, i en­
lighet med regeringsuppdraget, ta fram och
sprida inspirationsmaterial. Arbetet pågår
under 2007. Se NCM:s webbplats ncm.gu.se
för mer information.
Ny teknik
i matematikundervisning
Myndighetens matematikgrupp inbjöds
under våren 2007 av British Council att be­
söka Newcastle i norra England. Syftet med
resan var att studera och dra lärdom av den
nationella matematiksatsning som där är
inne på sitt åttonde år. Vi tittade särskilt på
hur man använder ”interactive white­boards”
i matematikundervisningen på olika skol­
nivåer. I England har man även satsat på
matematikutvecklare under en längre tid.
Nämnaren nr 3 • 2007
Myndighetens matematikgrupp hade möj­
lighet att både träffa ansvariga för matema­
tiksatsningen på den regionala nivån och
studera matematikutvecklare i aktivt arbete
till stöd för utvecklingen av lärares under­
visning i klassrummet. Ett reportage från
resan kan läsas på myndighetens webbplats.
Utbildningsradion, UR, har startat pro­
jektet ”URsmart” inspirerad av BBC:s och
YLE:s läxhjälp på webben (Yleisradio, Fin­
land). Myndigheten kommer att medverka i
UR:s pilotprojekt i matematik under 2008.
Övriga pågående satsningar
Fristående skolor
För att råda bot på att många fristående sko­
lor hamnat utanför matematikutvecklar­
satsningen ska Myndigheten för skolut­
veckling inbjuda representanter för landets
fristående skolor till en konferens under
hösten 2007. Syftet är att stimulera en sats­
ning på matematiken också i de fristående
skolorna. Förhoppningen är att under kon­
ferensen få en bild av vilka behov av stöd­
insatser som finns. Efter konferensen ska
skolorna ges möjlighet att söka stöd för sär­
skilda matematiksatsningar.
Insatser för att integrera matematik
med yrkesämnen
PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stock­
holm och Växjö universitet har i uppdrag
från myndigheten att ta fram exempel på
hur ämnet matematik kan integreras med
yrkesämnen i olika gymnasieprogram och
hur elevers kunskaper i matematik och i ka­
raktärsämnena på yrkesprogram kan bedö­
mas och betygsättas.
Kardborreprojektet
I regeringsuppdraget framgår att samver­
kan bör utvecklas mellan matematik, bio­
logi, kemi, fysik och teknik. Matematiken
spelar en viktig roll i undervisningen i de
natur­vetenskapliga ämnena. Inom ramen
för Kardborreprojektet har nationella cent­
ra inom området fått i uppdrag att ta fram
ett undervisningsmaterial som lyfter fram
matematiken kopplat till naturvetenskap
och teknik. Manuset ska vara klart i decem­
ber 2007.
BLUS – Bedömning
i lärarutbildning och skola
En kompetensutvecklingsinsats med fokus
på bedömarkompetens i matematik kom­
mer att genomföras. Insatsen riktar sig både
till lärare som är VFU-handledare och till
lärarutbildare. PRIM-gruppen vid Lärar­
högskolan i Stockholm ska tillsammans
med myndigheten ansvara för kompetens­
utvecklingen. Satsningen kommer att ge­
nomföras som en seminarieserie och inledas
under hösten 2007. Förhandsinformation
har skickats till samtliga lärosäten.
Mångfaldssatsningen
En kurs i matematikdidaktik och tvåsprå­
kighetsdidaktik planeras. Målgruppen är
matematiklärare och modersmålslärare på
grundskolan. Samtliga lärosäten bjöds in till
ett inledande seminarium. Lärarutbildning­
arna i Göteborg, Malmö och i Stockholm
har i uppdrag att tillsammans utforma en
ramkursplan.
Nätbaserat stödmaterial på modersmål
har tagits fram av Stockholms stad. Detta
innebär vidareutveckling av ett generellt
lättillgängligt flerspråkigt stödmaterial för
matematikinlärning. Under 2007 arbetar
Stockholms stad vidare med materialet på
uppdrag av myndigheten. För mer informa­
tion se www.webbmatte.se
En ytterligare satsning inom mångfalds­
området är utvecklingen av en resursbank
med flerspråkiga matematiska resurser. Re­
sursbanken utvecklas i samverkan mellan
modersmålslärare, NCM och Myndigheten
för skolutveckling.
Läs mer om myndighetens matematik­arbete
på www.skolutveckling.se/matematik
Nämnaren nr 3 • 2007
Download