Vellinge kommun

advertisement
2015
Vellinge
Barn och föräldrar efter familjetyp 2013
Sammanboende
med barn under 18 år
med yngsta barnet 18+ år
Ensamstående män
med barn under 18 år
med yngsta barnet 18+ år
Ensamstående kvinnor
med barn under 18 år
Kommunen
Riket
med yngsta barnet 18+ år
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Procent
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Barn 0–17 år efter föräldrarnas sammanboendeform 2013
Sammanboendeform
Enligt folkbokföringen
Kommunen
Barn
Medelantal
Antal
% syskon*
Barn till sammanboende
gifta
sambor m. gemensamma barn
sambor m. enbart särkullsbarn
Barn till ensamstående män
Barn till ensamstående kvinnor
Flyttat hemifrån eller ofullst. uppg.
Samtliga barn
6 669
5 279
1 390
..
292
833
..
7 822
85
67
18
..
4
11
..
100
1,2
1,2
1,0
..
0,9
0,9
..
1,2
Riket
Barn
Antal
1 000-tal
1 550
1 093
457
..
80
316
7
1 952
Barn till sammanboende
bor med båda biologiska föräldrar
mor+styvfar
far+styvmor
6 398
194
59
96
3
1
1,2
1,5
2,0
1 459
68
16
* Avser hemmaboende barn 0–21 år
Uppgifter saknas om "Barn till sambor med enbart
särkullsbarn" p.g.a. brister i folkbokföringen. Dessa
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Medelantal
% syskon*
79
56
23
..
4
16
0
100
1,3
1,4
1,1
..
0,8
1,1
..
1,3
94
4
1
1,3
1,7
2,1
Enl. unders. HEK
Riket 2012
Barn
Antal
%
1 000-tal
1 669
82
1 123
55
497
24
50
2
84
4
280
14
.
.
2 033
100
barn ingår i någon av grupperna "Barn till
ensamstående män" eller "Barn till ensamstående kvinnor".
Se vidare förklaringar i särskilt blad.
Hemmaboende ungdomar efter ålder 2013
Andel av ungdomarna i åldern 15–30 år som fortfarande bor hemma
Pojkar
Procent
100
Kommunen
Riket
80
Flickor
100
Kommunen
Riket
80
60
60
40
40
20
20
0
0
15
18
21
24
27
30
Ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
15
18
21
24
27
30
Ålder
SCB 2015
Procent
Vellinge
Biologiska föräldrar 2013
Barn som bor med båda föräldrarna 2013
Andel barn 0–17 år som bor med båda föräldrarna
Procent
Vid
6 års ålder
100
80
13 års ålder
17 års ålder
Kommunen
89
76
65
Riket
79
65
58
Andel (%) av alla i resp. ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
60
Barn vilkas föräldrar separerat 2011–2013
40
Barnets
ålder
0–5 år
6–12 år
13–17 år
0–17 år
20
Riket
Kommunen
0
0
3
6
9
12
15
18
Ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Föräldrarna var
Gifta
Sambo
60
74
138
60
114
43
312
177
Separationer/100 barn
Kommunen Riket
2,0
3,5
2,4
3,3
3,0
3,0
2,4
3,3
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Svensk och utländsk bakgrund 2013
Procentuell fördelning
Kommunen
0–5 år
Födelseland
Barn födda i Sverige
båda föräld. födda i Sverige
en förälder född utomlands
båda föräld. födda utomlands
Samtliga barn, antal
13–17 år
0–17 år
0–17 år
97
79
13
3
94
80
11
2
94
82
9
2
95
81
11
2
92
67
11
13
3
1
6
1
6
1
5
1
8
1
Barn födda utomlands
därav adoptivbarn
Samtliga barn, %
6–12 år
Riket
100
100
100
100
100
2 310
3 317
2 194
7 821
1 952 302
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Barn till förvärvsarb. föräldrar 2013
Barn till arbetslösa föräldrar 2013
Familjetyp
Familjetyp
Andel (%) av barnen i resp. familjetyp
Kommunen
Riket
Andel (%) av barnen i resp. familjetyp
Kommunen
Riket
Sammanboende
Pappa
Mamma
89
87
90
82
Sammanboende
Pappa
Mamma
4
5
5
5
Ensamstående
Pappa
Mamma
83
81
86
69
Ensamstående
Pappa
Mamma
2
9
7
8
Föräldern förvärvsarbetar i november det aktuella året
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Föräldern har varit arbetslös någon gång under året
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Disponibel inkomst i familjer med barn 0–17 år 2013
SCB 2015
Familjetyp
1 barn
Kom.
Riket
2 barn
Kom.
Riket
3 barn
Kom.
Riket
4+ barn
Kom.
Riket
Sammanboende föräldrar
Ensamstående pappor
Ensamstående mammor
649
367
284
513
292
239
665
401
321
553
330
272
690
616
388
552
337
282
639
..
..
489
314
303
Alla barnfamiljer
558
421
634
517
671
522
634
448
Avser medianinkomst, tkr
Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB
Download