Äktenskapstvång

advertisement
REMISSYTTRANDE
Datum
2015-01-20
1 (1)
Dnr
2025/14
Komplettering av förslagen i SOU 2014:63 äktenskapstvång och olaga hot
(2025/14)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
De förslag som presenteras i promemorian har ingen direkt koppling till
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors uppdrag. Myndigheten
avstår därför från att yttra sig i ärendet.
I detta ärende har stf generaldirektör Pontus Ekstedt beslutat. Handläggare Karen
Austin har varit föredragande.
Karen Austin
handläggare
US1000, v 1.0, 2010-02-04
Pontus Ekstedt
stf generaldirektör
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17 801 • 118 94 Stockholm • Medborgarplatsen 3 • tfn 08-566 219 00 • fax 08-566 219 98 • [email protected] • www.mucf.se
Download