Vad kvinnor behöver veta om gynekologisk cancer

advertisement
Vad kvinnor behöver veta om gynekologisk cancer
De tre vanligaste formerna av gynekologisk cancer är livmodercancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer, med cirka 1600, 700, respektive 450 fall per år i
Sverige. Därför bör alla kvinnor känna till det som står nedan.
Livmodercancer
Sjukdomen är vanligare bland äldre kvinnor, upptäcks ofta tidigt, vilket gör att
chansen att överleva i de flesta fall är god. Det vanligaste symtomet är blödningar,
missfärgade flytningar efter klimakteriet, eller mellanblödningar om man fortfarande
har mens. Antalet fall har ökat stadigt sedan 1960-talet. De vanligaste riskfaktorerna
är övervikt, fysisk inaktivitet, högt blodtryck, och metabolisk syndrom som typ 2
diabetes. P-piller, hormonspiral och barnafödande har däremot skyddande effekt.
Livmodercancer kan bero på ärftliga faktorer (5% av alla fall). Döttrar till mammor
med denna cancerform har 2-2,5 större risk att insjukna i samma cancer. Kvinnan har
också högre risk om hon har nära släktingar som har insjuknat innan 50 års-åldern,
eller om hon har Lynch syndrom i släkten.
Äggstockscancer
Är den mest aggressiva av de gynekologiska tumörerna med högst dödlighet, vilket
beror på svårigheterna att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium. Symtomen kan
vara: uppblåst mage, snabb mättnadskänsla, minskad aptit, ändrat avföringsmönster,
mer frekventa urinträngningar, blödningar efter klimakteriet, viktnedgång och
onormal trötthet. Antalet fall har minskat sedan 1980-talet. En förklaring kan vara ppillrets skyddande effekt. Risken för äggstockscancer minskar om kvinnan är
steriliserad, eller om äggledarna och/eller livmodern har opererats bort vid godartade
indikationer (tex vid myom). Detta beror nog på att äggstockscancer uppstår oftast
utanför äggstockarna.
Ärftlighet är den största riskfaktorn för att insjukna i äggstockscancer (10-15% av
fallen), speciellt om bröst-, ändtarms-, äggstocks- eller livmodercancer finns i släkten.
Kvinnor med BRCA- och MMR- mutationer (Lynch syndrom) kan välja att genomgå
förebyggande operation.
Livmoderhalscancer
Ju tidigare en cancersjukdom och dess förstadier upptäcks desto större chans för bot
och överlevnad. I dag finns det screeningssystem endast för livmoderhalscancer,
cellprovtagning för alla kvinnor mellan 23-60 år, vilket har medfört att antalet fall av
denna cancerform har halverats sedan 1970-talet. Kvinnor som regelbundet går på
sina cellprovtagningar sänker sin risk med cirka 90%.
Nästan all livmoderhalscancer orsakas av Humant papillomvirus (HPV), ett mycket
vanligt virus som kan smitta vid alla typer av sex. Numera finns HPV-vaccin som
sänker risken för livmoderhalscancer med cirka 70 procent. Ovanliga och små
blödningar t ex vid samlag eller mellanblödningar kan vara tecken på tidiga stadier
av livmoderhalscancer. Bästa skyddet mot livmoderhalscancer uppnås om kvinnan
både vaccinerar sig och deltar i gynekologisk cellprovtagning.
Hur minimerar du din risk att få gynekologisk cancer?
• Vaccinera dig och dina barn mot HPV • Gå på de cellprovskontroller du kallas till • Kolla din släkthistoria- har andra kvinnor i din släkt haft gynekologisk cancer • Lev sunt – rök inte – rör dig – tänk på vad du äter • Ge akt på din kropp – besök läkare om du har symtomen som beskrivs ovan under
varje diagnos Miriam Mints
, Universitetslektor, docent, överläkare Kvinnokliniken Karolinska
Universitetssjukhuset Solna
Barbro Sjölander
, Ordförande
i Nätverket mot gynekologisk cancer
Download