Kursplan Kriminologi, Från brott till påföljd: Om det svenska

advertisement
1(3)
Denna kursplan har ersatts av en nyare version.
Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017
Kursplan
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
Kriminologi, Från brott till påföljd: Om det svenska
rättssystemet, 7,5 högskolepoäng
Criminology, From a Crime being Committed to a Penalty being Imposed:
The Swedish Legal System, 7.5 Credits
Kurskod:
KR703G
Utbildningsområde:
Huvudområde:
Kriminologi
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Grundnivå
2014-12-17
Vårterminen 2016
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Samhällsvetenskapliga
området
7,5
Kriminologi
G1N
2015-10-01
Prefekt
Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen)
Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för grunderna i det svenska rättssystemet med särskilt fokus på skyddet för de
grundläggande fri- och rättigheterna samt betydelsen av rättssäkerhet.
- Redogöra för och tillämpa juridisk metod (rättsdogmatik), vilket innefattar rättskällelära,
lagtolkning samt hur ett juridiskt problem ska lösas på grundläggande straffrättsliga problem.
- Redogöra för straffrättens allmänna del, straffrättens speciella del samt vanligt förekommande
brott inom specialstraffrätten.
- Redogöra för grunderna för det straffrättsliga påföljdssystemet inkluderat
verkställighetsbestämmelser.
- Muntligt och skriftligt argumentera för och emot grundläggande straffrättsliga lösningar utifrån
verklighetstrogna fall och situationer.
- Diskutera hur straffrättslig lagstiftning påverkar det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande
arbetet.
2(3)
Kursens huvudsakliga innehåll
I kursen studeras grunderna i det svenska rättssystemet med betoning på skyddet för de
grundläggande fri- och rättigheterna samt betydelsen av rättssäkerhet. I detta sammanhang
introduceras även juridisk metod och hur denna ska tillämpas för att lösa enklare juridiska
frågeställningar. Kursen är sedan koncentrerad till grunder i straffrättens allmänna del (exempelvis
frågor om uppsåt, oaktsamhet, ansvarsfrihetsgrunder och osjälvständiga brottsformer), vissa
specifika och vanligt förekommande brott samt straffrättsliga påföljder inkluderat regler för
verkställighet av straffpåföljd.
Studieformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Vid eventuell frånvaro från
obligatoriskt moment beslutar kursansvarig om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om
momentet vid ett senare kurstillfälle.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Straffrättens allmänna del, 2,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Muntligt deltagande vid seminarium samt skriftlig gruppuppgift.
Brottstyper, 2,5 högskolepoäng. (Provkod: 0200)
Muntligt deltagande vid seminarium samt skriftlig gruppuppgift
Från brott till påföljd, 2,5 högskolepoäng. (Provkod: 0300)
Gruppuppgift. PM och muntlig redovisning.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Betyg
Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte
universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska
användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).
Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut
2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd,
godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna
bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Straffrättens allmänna del
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Brottstyper
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Från brott till påföljd
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Betyg på hel kurs:
För betyget Godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande moment är examinerade med
betyget Godkänd och att samtliga obligatoriska moment genomförts. För betyget Väl godkänd på
kursen krävs att studenten har uppnått betyget Väl godkänd på gruppuppgiften Gruppuppgift från
brott till påföljd, 2,5 hp, och att övriga examinerande moment är examinerade med betyget
Godkänd och att samtliga obligatoriska moment genomförts.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
3(3)
Särskild behörighet och andra villkor
Grundläggande behörighet.
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
Övriga föreskrifter
Rätten till förnyat prov
1. Den som har blivit underkänd har rätt till omtentamen. I normalfallet erbjuds omtentamen viss
tid efter ordinarie tentamen. Omtentamen efter vårterminens sista tentamenstillfälle och
uppsamlingsprov inför höstterminen ges vid ett och samma provtillfälle i augusti.
2. Kurs som upphört eller väsentligt förändrats till sitt innehåll eller i sin omfattning kan tenteras
vid tre tillfällen inom 18 månader efter att förändringen genomförts. Därefter sker tentamen enligt
ny kursplan.
3. Studerande som har underkänts i prov vid två tillfällen för viss delkurs eller del av delkurs har
rätt att hos prefekten begära att en annan lärare utses att bestämma betyg.
4. Den som fått betyget Godkänd på visst prov får inte tentera om för att få betyget Väl godkänd.
5. Om tidsgräns angivits för inlämning av hemtentamen/hemuppgift kommer för sent inlämnade
svar ej att bedömas, utan ny tentamen/uppgift ges.
Övergångsbestämmelser
Se under Övriga föreskrifter, punkt 2 under Rätten till förnyat prov.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Asp, Petter & Ulväng, Magnus (2014)/1. uppl.
Straffrätt: en kortfattad översikt
Uppsala: Iustus, 112 sidor
Jareborg, Nils & Zila, Josef (2014) (4., [bearb. och uppdaterade] uppl.)
Straffrättens påföljdslära
Stockholm: Norstedts juridik, 193 sidor
Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Lagtextkompendium tillhandahålls i samband med kursstart.
Aktuella rättsfall, lagmotiv samt relevanta läsanvisningar till universitetets rättsdatabaser
tillkommer (ca 300 sidor).
Litteraturen läses i den senaste upplagan. Om en senare upplaga än vad som anges ovan finns,
läses denna.
Download