Ibrahim Hrustic
Exkursion till Abisko/Björkstugan/Riksgränsen/Rutströmsselet.
Läge:
Abisko (68°21′N 18°49′O) är en småort belägen drygt 10 mil utanför Kiruna och drygt 22 mil
från Lannavaara.
Björkstugan (Inga funna koordinater) är en fyndighet lokaliserad mellan Abisko och
Riksgränsen.
Riksgränsen (68°25′42″N 18°7′32″O) är en by belägen drygt 14 mil från Kiruna på gränsen
mellan Sverige och Norge.
Rutströmsselet (Inga funna koordinater). Bergskristallfyndighet som finns i ett område drygt 1
mil gångväg från riksgränsen.
Historik:
Abisko
Abisko nationalpark är allmänt känt som ett vackert område med bra tillgänglighet av bra
vandringsleder, rik flora (tack vara sin kalkrika berggrund) och välutvecklat djurliv.
Produktion av Abiskomarmor (dolomit) har förekommit, men dock i liten skala.
Björkstugan
Var en gång i tiden ett rallarsamhälle där folk var bosatta. Det som återstår idag är ett hus och
några mindre skjul. Kvarlämnade byggnader revs i samband med att E10:an byggdes.
Intressant område för mineralsamlare.
Riksgränsen
Är idag en vintersportort, men har områden runt omkring som är av intresse för bland andra
geologer.
Rutströmsselet
Har ur ett historiskt perspektiv ingen större historia. Området användes för att bryta
bergskristall som var nödvändig för särskilda tekniska och elektroniska produkter.
Ibrahim Hrustic
Genomförande av exkursion.
Dag 1.
Exkursionen påbörjas i Lannavaara klockan 05.00 med avfärd mot Abisko.
Gruppen med elever ankommer vid Abisko kanjon runt 08.00 där ansvarig lärare har en
genomgång av området.
Därefter går vi stigen som går runt Abisko kanjon. Tillgängligheten av sidoväggen och
berggrunden medför att man kan studera dess struktur och se eventuella förändringar i dess
geologiska processbildning.
Därefter åkte vi vidare till Tornehamn där vi skulle spendera natten. Väl där får vi information
av hur resten av dagen kommer att se ut.
Från Tornehamn fortsätter vi vidare till Björkstugan. Därifrån följer man en stig upp till en
bergssluttning där det finns rasmassor i vilka vi hittade granater som hade väldigt fina
kristallformer. På fyndplatsen skulle det även finnas fluorit, agat och staurolit. Av dessa
lyckades jag endast hitta stauroliten i form av korsbildning i ett större block där jag även
hittade granater.
Efter ett par timmar vid Björkstugan åkte delar av gruppen vidare mot Riksgränsen där vi
besökte ett asbestbrott som låg på det som kallas sommarstigen.
Asbest provbröts under en period men man insåg att tillgången var begränsad och beslutade
då att inte fortsätta bryta vidare.
Efter avslutad undersökning av gruvan begav sig gruppen tillbaka för att samla ihop samtliga
elever och sedan köra vidare mot övernattningsplatsen i Tornehamn.
På kvällen besökte vi Silverfallet som är beläget i närheten av Tornehamn. På plats fanns det
väldigt mycket stenar som har trumlats på naturlig väg med hjälp av vattenfallet som rinner
ovanifrån. Olika typer av bergarter noterades och lika så intressanta mineral bland annat
kvarts och epidot.
Första exkursionsdagen var efter detta besök genomförd.
Dag 2.
Dagens exkursion var planerad att utföras vid Rutströmsselet. Begav oss gjorde vi vid 07.00
för att med båt transporteras över till platsen från vilken vi sedan skulle gå drygt 4 kilometer
Ibrahim Hrustic
längst med en stig. På plats finns ett stort brott med stora block. Förekomsten vid brottet som
låg närmst sjökanten var väl utbrutet och ett fåtal kristaller var märkbart synliga. Däremot
längre upp, längst med kvartsgången fanns där material som var av ädelstenskvalitet. Brottet
ifråga var inte av samma storlek eller utsträckning som det vid sjökanten. Kvartskristaller
förekom här i varierande kvalitet och storlek. Bra stuffer och kristaller hittade jag i
lergroparna som fanns vid brotten. Enligt utsago skulle det förekomma det anataskristaller
längre uppför berget vid Rutströmsselet men det var ingenting jag lyckades observera.
Dagens exkursion vid Rutströmsselet avslutade vid 14.00 då vandringen tillbaka till båten
påbörjades.
Beskrivning/förekomst av fyndplats/mineral/bergarter:
Abisko kanjon
Abiskoområdet består av kalkrik bergrund och har bildats genom metamorfa och sedimentära
processer. Sammansättning av denna är till stor del hårdskiffrar. Delar av det västra området i
Abisko består bland annat av glimmerskiffrar och fylliter (metamorf bergart bestående av
kvarts, sericit och klorit). I de södra delarna av området dominerar dock amfibolit (metamorf
bergart bestående av hornblände och plagioklas).
Abiskojåkkas kanjon består av hårdskiffrar och dolomit och har bildats tack vare fysisk
erosion då man under bygget av malmbanan borrat ett hål där Abiskojåkkas rinner idag.
Området har med hjälp av vattenforsen succesivt brutits ner och bildat en kanjon.
Ibrahim Hrustic
Björkstugan
Mellan Abisko och Riksgränsen ligger Björkstugan. I detta område förekommer det rasmassor
i vilka man kan hitta granater och staurolit (Järn/Aluminium silikatmineral som kan
förekomma i korsliknande kristaller). Berggrunden i området består av glimmerskiffer
(utgångsbergarten har varit lerskiffer som under metamorfos bildat glimmerskiffer) som är
allmänt förekommande i fjällen. Bergarten innehåller granat och kallas även
granatglimmerskiffer. Förekomst av granater är stor medans stauroliten förekommer i mindre
mängd. Trots att staurolitens var begränsad till viss del lyckades observation av mineralet
göras i ett större block längre upp för bergssluttningen.
Vänster nedre hörn: Almandingranat
Höger övre hörn: Staurolit
Ibrahim Hrustic
Riksgränsen
I kalkbrottet i vilket man påbörjade att bryta asbest förekom pyrit i kristallform.
Rutströmsselet
Kvartsgångarna som förekommer vid Rutströmsselet ligger i en glimmerskiffer. Kvartsgången
har i denna skiffer bildats genom en hydrotermal magmatisk process där mineralet (i detta
fallet kvarts) bildats ur varma lösningar som avgivits genom en framträngande smälta.
I området förekommer även andra mineral som enligt fyndortsbeskrivningen är adular, anatas
(Titanoxid), bergkristall, monazit, rutil och rökkvarts.
Utifrån min egna undersökning så kunde jag endast komma över bergkristall och rökkvarts av
ovannämnda mineral. Ansvarig lärare lyckades även hitta kalcit i vilken det växte en
bergkristall.
Området i fråga är väl undersökt. Men delar av ryggen i vilken kvartsgångarna fanns var ännu
ej undersökta. Dessa ifråga skulle kunna undersökas närmre med eventuella provborningar
eller provsprängningar.