2014/15:186 Stärkt förmåga att arbeta mot it

INTERPELLATION TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2014-12-18
Besvaras senast
2015-01-26
Till statsrådet Anders Ygeman (S)
2014/15:186 Stärkt förmåga att arbeta mot it-relaterade brott
Internet öppnar möjligheter för människor och företag när det gäller handel,
kunskap och möten människor emellan, men det finns också ett kraftigt
växande problem med kriminalitet kopplat till den moderna teknologin.
Trakasserier, bedrägerier, gromning, dataintrång och identitetsstölder är några
exempel.
Många ungdomar utsätts för brott och kränkningar på internet, samtidigt som
internet blivit en ny arena för att begå brott.
Rättsväsendet för en ojämn kamp mot den snabba utvecklingen. Det behövs
nya metoder och kunskaper hos polisen och rättsväsendet, men också
modernare lagstiftning. Alliansregeringen inledde ett arbete mot den nya
brottsligheten på internet, ett arbete som sedan har fortsatt och förstärkts.
Utvecklingen pekar dock på att ytterligare åtgärder behövs.
Mot den bakgrunden har justitieutskottet på Alliansens initiativ nyligen
föreslagit ett tillkännagivande till regeringen gällande rättsväsendets kompetens
i arbetet mot brottslighet på internet.
Därför är min fråga till statsrådet:
Vilka åtgärder avser statsrådet att snabbt vidta för att stärka rättsväsendets
kompetens och förmåga att utreda brott på internet?
………………………………………
Anders Hansson (M)
1 (2)
INTERPELLATION TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Anders Norin
2 (2)