Den försäkrade individen Arbetstagaren har en skyldighet att följa

advertisement
Hur organiseras arbetslivsinriktad rehabilitering i Sverige och andra länder?
Den försäkrade individen
Arbetstagaren har en skyldighet att följa företagshälsovårdens
ordinationer och verka aktivt för sin rehabilitering. Reglerna innehåller sanktioner i form av stoppade löneutbetalningar till arbetstagaren om denna vägrar att bli omplacerad på arbetsplatsen eller
vägrar att acceptera en omplacering till en annan arbetsgivare.
Arbetsgivaren har rätt att avsluta anställningen om den anställde
inte medverkar i sin rehabilitering. Den ekonomiska drivkraften att
återgå i arbete är svag för de flesta arbetstagare på grund av att de
får full ersättning för inkomstbortfallet under det första året av
sjukskrivningen. Därefter ökar incitamenten då den kollektivavtalade ersättningen på 30 procent faller bort. Samtidigt är företagshälsovårdens och arbetsgivarens uppföljning av sjukfallet regelbunden och tät.
3.1.4 Norge
Arbetsgivaren
I Norge har arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen ett ansvar att
erbjuda arbetstagarna en hälsofrämjande arbetsmiljö, anpassa
arbetet efter arbetstagarens förutsättningar och arbeta systematiskt
för att förebygga och följa upp sjukfrånvaron.9 Denna lag förpliktigar arbetsgivaren att också anordna företagshälsovård
(Bedriftshelsetjeneste, BHT) om hälsoriskerna i verksamheten
motiverar det.10
Arbetsgivaren har initialt en pådrivande roll under arbetstagarens sjukfall. Arbetsgivaren ska utarbeta en uppföljningsplan
med åtgärder i samarbete med arbetstagaren senast efter sex
veckors sjukskrivning och följa upp den i ett dialogmöte11 efter tolv
veckors sjukskrivning. Arbetsgivaren rapporterar och lämnar därefter över ansvaret till Arbeids- og velferdsetaten (NAV12).13
9
Arbeidsmiljøloven § 1–1, § 3–1.
Arbeidsmiljøloven § 3–3.
11
I ett dialogmöte deltar arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården, om sådan
finns, och eventuellt även läkaren för en genomgång och eventuell revidering av uppföljningsplanen.
12
Socialförsäkringsadministrationen (Trygdeetaten), Arbetsförmedlingen (Aetaten) och
delar av kommunens socialtjänst (Sosialetaten) har sammanförts i en ny myndighet Arbeidsog velferdsetaten NAV.
13
Arbeidsmiljøloven § 4–6.
10
50
Download