DOC - Europa.eu

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 19 juni 2012
Kampen mot vår tids slaveri: 40 nya åtgärder i EU:s nya
strategi mot människohandel
Hundratusentals personer smugglas varje år i EU. Kvinnor och män, pojkar och flickor som
befinner sig i utsatta situationer är föremål för handel för sexuellt utnyttjande eller
utnyttjande av arbetskraft samt avlägsnande av organ, tiggeri, slaveriliknande arbete i
hemmet, tvångsäktenskap, olagliga adoptioner och andra former av utnyttjande.
Idag antog kommissionen EU:s strategi för utrotning av människohandel (2012–2016), en
rad konkreta och praktiska åtgärder som ska genomföras under de kommande fem åren.
Dessa omfattar inrättandet av nationella brottsbekämpande myndigheter som är
specialiserade på människohandel och av gemensamma utredningsgrupper för att beivra
gränsöverskridande ärenden.
- Slaveri existerar tyvärr inte bara i historieböckerna. Det är avskyvärt att se att än idag
säljs människor till tvångsarbete eller prostitution. Säkerställa att brottsoffer kan få stöd
och lagföra människosmugglare är kärnan i våra insatser. Vi har långt kvar, men vi kan
bara ha ett mål: Att utrota människohandel, sade Cecilia Malmström, kommissionär för
inrikes frågor.
En ny europeisk strategi
Strategin omfattar förebyggande, skydd och stöd till offer samt lagföring av
människosmugglare. Planen innehåller fem prioriteringar och vidare skisseras en rad
initiativ för var och en av dem, t.ex.





Stödja inrättandet av nationella brottsbekämpande myndigheter som är
specialiserade på människohandel.
Inrätta gemensamma utredningsgrupper med deltagande av Europol och Eurojust i
alla fall av gränsöverskridande människohandel.
Tillhandahålla tydlig information till brottsoffer om deras rättigheter enligt EUlagstiftningen och den nationella lagstiftningen, i synnerhet deras rätt till stöd och
hälso- och sjukvård och deras rätt till uppehållstillstånd och deras rättigheter som
arbetstagare.
Skapa en EU-mekanism för att bättre identifiera, vidareslussa, skydda och bistå
offer för människohandel.
Inrätta en europeisk företagssammanslutning mot människohandel (European
Business Coalition) och förbättra samarbetet mellan företag och intressenter.
IP/12/619


Upprätta en plattform för organisationer i det civila samhället och
tjänsteleverantörer som arbetar med skydd av och hjälp till offer i EU-länderna och
tredjeländer.
Stödja forskningsprojekt för att undersöka internet och sociala nätverk som blir
alltmer populära rekryteringsverktyg för människohandlare.
Några siffror:
Enligt de senaste uppskattningarna från Internationella arbetsorganisationen ILO, uppgår
antalet offer för tvångsarbete och sexuellt utnyttjande till 20,9 miljoner i hela världen. 5,5
miljoner av dessa är barn. Enligt Europol säljs barn in i brottslig verksamhet såsom
organiserat tiggeri och snatteri som varor med prislappar på 20 000 euro.
Det uppskattade antalet offer i de utvecklade ekonomierna (USA, Kanada, Australien,
Japan, Norge och EU-länder) uppgår till 1,5 miljoner tvångsarbetare, vilket är 7% av
antalet i hela världen. Människohandel skapar mer än 25 miljarder euro per år i vinst för
internationella kriminella organisationer i hela världen. Trots att många av offren kommer
från länder utanför EU ökar människohandeln med EU-medborgare inom EU.
Preliminära uppgifter som samlats in på EU-nivå förefaller vara samstämmiga med dem
som tillhandahålls av internationella organisationer, t.ex.
FN:s drog- och
brottsbekämpningsbyrå (UNODC) som visar att tre fjärdedelar av de registrerade offren
var föremål för människohandel som syftar till sexuell exploatering (76% under 2010).
Andra är offer för tvångsarbete (14%), tiggeri (3%) och slaveriliknande arbete i hemmet
(1%).
Från en könsspecifik synvinkel framgår det av tillgängliga uppgifter att kvinnor och flickor
är de huvudsakliga offren för människohandel. Kvinnliga offer stod för 79% (varav 12%
var flickor ) och män för 21% (varav 3% var pojkar) av offren mellan 2008 och 2010.
Alltför få av förövarna hamnar dock till slut i fängelse medan offren har svårt att
återhämta sig och återintegreras i samhället. Antalet fällande domar i fall av
människohandel har minskat från omkring 1 500 under 2008 till omkring 1 250 under
2010. Alla medborgare i EU är överens om att någonting måste göras. Den senaste
undersökningen visar att 93% av medborgarna är överens om att EU:s medlemsstater bör
samarbeta för att lösa problemet med människohandel.
Bakgrund
Med ”EU:s strategi för utrotande av människohandel (2012–2016)” inriktar sig
kommissionen på konkreta åtgärder som kommer att stödja och komplettera
genomförandet av EU:s lagstiftning om människohandel (direktiv 2011/36/EU) - vars
slutdatum för genomförande är april 2013.
De åtgärder som ingår i strategin är resultatet av omfattande samråd med experter,
regeringar, det civila samhället och internationella organisationer, arbetsmarknadens
parter och akademiker. De återspeglar de viktigaste frågorna samt synpunkter från offer,
och kommer att komplettera befintliga insatser.
Strategin kommer nu att diskuteras i Europaparlamentet och rådet.
Kommissionen kommer att fortsätta att bedöma de framsteg som gjorts när det gäller att
lösa problemet med människohandeln och kommer vartannat år att rapportera till
Europaparlamentet och rådet. Den första rapporten, som ska läggas fram 2014, kommer
att inbegripa en utvärdering efter halva tiden av strategin.
2
Läs mer:
MEMO/12/455
Intervjuer med offer för människohandel finns att ladda ned på följande länk:
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en
Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm
Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
Europeiska kommissionens hemsida för bekämpning av människohandel:
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index
Kontaktpersoner:
Michele Cercone (+32 2 298 09 63)
Tove Ernst (+32 2 298 67 64)
3
Download