bergverksnvtt

advertisement
Mineral 2000 - Gellivare
Vi, projektledningen av Mineral 2000, viII
uppmarksamma er mcd lite information om vAr
uppko11lll1ande mineral
massa.
Mineral 2000 - en minerahnassa pli Europas
topp. Massan an'angeras den 7-13 augusti 2000 i
Gellivare som Jigger mitt i ett av vtirldens mest
intressanla mineralomrliden. Orten, som kannetccknas som Europas huvudstad inolll malmfOradlingen, ar belliget mitt i Lappland.
I Gellivare Finns Europas hemmagruva LKAB
som fOrvandlats fn\n gruvfbretag till ett
varldsledande hogteknologiskt malmfOradlingsfOrctag. Hal' literfinns liven Europas starsta dagbrott, Aitik, dar Boliden Mineral bryter koppar,
guld oeh silver.
V;\r region iir, genom sina unika mineralrikedamar, ell av vtirldens inlressantaste omd\den fOr
prospektering. Under de senaste aren hal' alit fler
investerare visat intresse samt investerat betydande belopp i val' region for prospektering.
Mincralsamlare fdin hela viirldcn iiI' intresserade
av de unika mineraler, kristaller oeh underjordiska «orkid0er» som finns i v~r region. V~ra
krislaller hal' aven vunnit priser i olika varldsutsWlllli Ilgar.
Mineral 2000 ar ett bra tillfalle att se oeh visa
varldens framsta milleraler oeh kristaller i en
samlad llistalining.
Om Massan;
Massan kommer att inlleh~lIa lItstallnillgar,
symposier, exkursioner oeh alldra arrangemang.
Den ar delad i tva delar oeh vander sig till b~de
till brallsehfolk oeh allmanhet.
Slutt
Prospektering
Massans prospekterillgs grell illllehMler
utstallningar om prospekteringsfOretagell,
fillansiUrer, prospekteringsmetoder, teknisk
utrustning, karlor oeh miljo, mm. Den pllblika
delen innehaller alia typer av milleralprodllkter,
naturstellar oeh ovriga narstaende produkter.
Forsaljning av olika produkter till den breda
allmanhelen under massdagarna kommer att ske.
Symposier
De vetenskapliga symposierna vander sig till
mer professionella fOretag oehforskare medan
pllblikdelen vander sig lill allmanheten, amatorgeologer oeh mindre natllrstells- oeh smyekeslellsf6retag. Foredragshallare inbjllds fr~n hela
varlden att delta oeh det offieiella spraket ar
engelska i de fiesta fall. OClmnen oeh innehallet fOr
symposierna utarbelas av en expertgrupp p<'\
omn\del. N<'\gra av symposierna kommer atl
kOlllbineras med en exkursion till nagot av vara
Illineralfyndigheter som Finns i narolllr<'\det.
Arrangemang
Deltagarna pa Mineral 2000 erbjuds en rad
olika kringaktiviteter oeh exkursioner. OClven dessa
delas i tva grenar, en fOr allmiinhet oeh en annan
fOr deltagarna i vetenskapliga symposierna.
Aktiviteter erbjuds bade fOre oeh efter sjalva
massveekan. Val' unika lapplandska kultur oeh
naring kOlllmer pa ett sarskilt satt erbjllda tjanster
oeh lIpplevelser till besokarna.
For mer information, besok ossa
www.lllineraI2000.gellivare.se
Med vanlig hiilsning
Matti Pekkanen
Projektledningen, Mineral 2000
a famle i blinde
BERGVERKSNVTT
HOLDER DEG ORIENTERT OM VIRKSOMHETEN I NORSKE FJELL
UTGIVELSER I ARET- PRIS KR. 150,ADR. BERGVERKSNYTI, POSTBOKS 1438 LEANGEN, N-7002TRONDHEIM
9
TLF. OG FAX. 7352 3821
58
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards