Statens kulturråds författningssamling ISSN 0347

advertisement
Statens kulturråds
författningssamling
Statens kulturråd
ISSN 0347-8548
KRFS 1998:2
Nr 2
Föreskrifter om ändring i föreskrifterna (KRFS 1995:1) om
statlig ersättning for utgivning av vissa taltidningar
den 6 oktober 1998.
Med stöd av 14 § förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och
kassettidningar (tattidningsförordningen) föreskriver Tkltidningsnämnden att
6 och 7 §§ föreskrifterna (KRFS 1995:1) om statlig ersättning för utgivning
av vissa taltidningar skall ha följande lydelse. Föreskrifterna kommer
därför att ha följande lydelse.
1 § Ersättning får enligt 7 § taltidningsförordningen utgå för utgivning av
taltidning för synskadade och för sådana andra funktionshindrade som inte
kan hålla i eller bläddra i en tidning eller som är afatiker eller dyslektiker
men som kan tillgodogöra sig samma version som de synskadade. Enligt
förordningen utgår ersättning även för abonnemang som tecknas av organisationer, institutioner och vårdinrättningar, som betjänar nämnda abonnentgrupper.
2- § Ersättning utgår endast för sådana utgivningskostnader, däri inräknat
marknadsförings-, distributions- och utbildningskostnader, som uppkommit
efter det att Tal tidningsnämnden förklarat att utgivningen grundar ratt till ersättning,
Av 9 § taltidningsförordningen framgår att ersättningen Hr maximerad. I
de fall de geografiska förhållandena i en tidnings utgivningsororåde kräver
Statens kulturråds författningssamling
Statens kulturråd, Box 7843,103 98 Stockholm
Tel. 08-679 72 60, telefax 08-61113 49, e-post
[email protected] Besöksadress: Långa
Raden 4, Skeppsholmen
Ansvarig utgivare: Göran Lannegren
Redaktör: Per Svenson
Prenumeration och enstaka exemplar: Fritzes, Kundtjänst, 106 47
Stockholm. Tel. 08-690 91 90, e-post fritzes.order® Hber.se orderfax
08-690 91 91. Internet www.fritze.se
Prenumerationspris för 1998 294:- (inkl moms.)
Denna utgivning av KRFS sammanställdes 1998-10-20
Utkom från trycket
den 11 december 1998
Omtryck
KRFS 1998
Nr 2
att mer än en sändare tas i anspråk.kan nämnden medge undantag från
nämnda bestämmelse.
3 § Tidningsföretag som önskar ersättning av staten för sina kostnader för
utgivning av taltidning skall ansöka därom hos Taltidningsnämnden. Sådan
ansökan bör göras innan den utgivning påbörjas, för vilken företaget önskar
ersättning.
Ansökningen skall åtföljas av uppgift om de kalkylerade kostnaderna för
utgivningen och grunderna för kalkylen. Uppgift skall också lämnas om de
abonnemangsintäkter tidningsföretaget beräknar att utgivningen skall ge.
På begäran av tidningsföretag som avser att söka ersättning för taltidningsutgivning lämnar Taltidningsnämnden allmän information om sådan
utgivning samt besked huruvida de allmänna förutsättningarna är för handen
för att utgivningen skall kunna medföra rätt till ersättning.
4 § Inom sex månader efter utgången av den utgivningsperiod, för vilken
Taltidningsnämnden förklarat att rätt till ersättning föreligger, skall tidnings
företaget redovisa sina verkliga kostnader för utgivningen samt uppge intäk
terna av utgivningen. Grunderna för beräkningen av taltidningsutgivningens
andel i gemensamma kostnader skall uppges.
På grundval av redovisningen sker en avräkning, varvid ytterligare ersättning eller återbetalning av förskottsmedel kan komma i fråga.
5 § När abonnemang på radiotidning tecknas skall tidningsföretaget underrätta Teracom Svensk Rundradio AB (Teracom) eller det företag, som Taltidningsnämnden anvisar, om abonnentens namn och adress samt begära att berörda företag installerar mottagarutrustning hos abonnenten. När ett abonnemang upphör skall tidningsföretaget omedelbart underrätta samma företag
så att mottagarntrustningen kan återtas.
6 § Tidningsföretag skall pröva om den som vill teckna ett RÅTS-tidningsabonnemang uppfyller villkoren för att inneha ett sådant. Sådan prövning bör
lämpligen ske genom infordrande av intyg från läkare eller annan person,
organisation eller förening som kan styrka att abonnenten uppfyller villkoren
för att inneha ett RATS-tidningsabonnemang.
Tidningsföretag som nämns i första stycket skall även pröva om organisation, institution och vårdinrättning som vill teckna RATS-tidningsabonnemang är berättigad därtill.
Vid tveksamhet i de fall som nämns i första och andra stycket skall tidningsföretaget hänskjuta ärendet till Taltidningsnämnden.
7 § I den mån det begärs av Taltidningsnämnden skall tidningsföretag, vars
taltidningsutgivning bekostas av staten, tillhandahålla nämnden
1. uppgift om löpande taltidnings abonnemang
2. verifikationer av tidningsföretagets kostnader i tidningsverksamheten
3. underlaget för tidningsföretagets prövning av abonnentens behörighet att
teckna abonnemanget av RATS-tidningen
4. inspelning av utgiven taltidning jämte inspelningens förlaga,
•2
8 § Om tillfälliga tekniska eller andra hinder för fördelning av särskild mottagarutrustning till abonnenterna föreligger, kan Taltidningsnämnden tills sådant hinder undanröjts föreskriva inskränkningar i fördelningen av tillgänglig
mottagarn tmstning.
KRFS 1998
Nr 2
Dessa föreskrifter1 träder i kraft den 1 februari 1995 då Föreskrifter om
statlig ersättning för utgivning av vissa taltidningar den 3 november 1988
(KRFS 1988 Nr 15) skall upphöra att gälla. Detsamma gäller PM fastställd
i Taltidningsnämnden den 25 maj 1994 rörande interimistiska regler för
tillämpningen av 7 § taltidningsförordningen. Dock skall PM:s föreskrift
om abonnemang för dyslektiker och om sbyldighet för tidningsföretagen att
till Taltidningsnämnden sända in samtliga intyg angående afatiker och dyslektiker fortfarande tillämpas till och med utgången av juni 1995,
Dessa föreskrifter2 träder i kraft den 1 januari 1999.
Talti dningsnämnden
MARJA REGNER
Kurt Hedman
'KRFS 1995:1
2
KRFS
1998:2
3
Download