Mall Licensavtal

advertisement
LICENSAVTAL
mellan Sveriges Elgrossisters Service AB
och
XXX
DETTA AVTAL är träffat mellan:
Sveriges Elgrossisters Service AB, organisationsnummer 556198-1902, nedan kallad SEG, och
XXX, 555555-5555, nedan kallad "Licenstagaren".
SEG och Licenstagaren kallas i de-tta avtal gemensamt för ”parterna” och var för sig ”parten”.
1.
BAKGRUND
1.1.
SEG är branschorganisationen för elgrossisterna i Sverige. Inom SEG har utarbetats en databas kallad
E-nummerbanken för klassificering och identifiering av elprodukter och andra produkter med anknytning
till elbranschen.
1.2.
E-nummerbanken är ett katalogsystem omfattande ett stort antal produkter vilka klassificeras i ett antal
undergrupper. Varje produkt tilldelas ett eget nummer, ett E-nummer, till vilket en mängd information om
produkten kan kopplas. E-numret har en unik identitet; det definierar entydigt en produkt och den som är
leverantör av produkten till den svenska marknaden.
1.3.
E-nummerbanken åtnjuter upphovsrättsligt skydd vilket bland annat innebär att kommersiellt nyttjande av
E-nummer kräver rättighetshavarens tillstånd.
1.4.
SEGs medlemmar, och andra grossister med nyttjanderättsavtal, har möjlighet att använda E-numren i sin
verksamhet.
1.5.
Leverantör som säljer produkter via elgrossistledet i Sverige har möjlighet att teckna licensavtal för
E-nummerbanken.
1.6.
Leverantör som önskar licens ska uppfylla följande kriterier:
a) Stabil ekonomi.
b) Erforderlig kompetens för att bedöma sina produkters kompatibilitet med lagar, förordningar och
SEGs regelverk.
c) Distribuerar sina produkter via svenska elgrossister.
d) Kommunicerar på svenska.
Leverantör som inte uppfyller kriterierna kan nekas licens.
2.
LICENSENS OMFATTNING
2.1.
Licenstagaren erhåller genom detta avtal en icke-exklusiv licens att under avtalstiden:
a) ansöka om nya E-nummer på produkter som ingår i E-nummerbankens klassificeringssystem
b) lagra och underhålla sina produktdata i E-nummerbanken enligt separat fastställda rutiner
c) använda sina registerade E-nummer i sin marknadsföring som till exempel i produktkataloger och på
förpackningar.
2.2.
Licenstagaren har inte rätt att använda E-nummer som är registrerade på annan leverantör utan dennes
skriftliga medgivande.
2.3.
Ansökan om E-nummer ska ske enligt vid var tid gällande regler fastställda av SEG, vilka Licenstagaren
genom detta avtal åtar sig att följa. SEG åtar sig att, på uppdrag av Licenstagaren och i skälig omfattning,
informera berörd personal hos Licenstagaren om gällande regler. I så fall då vid var tid gällande regler
strider mot detta avtal, skall bestämmelserna i detta avtal ha företräde.
2.4.
Licenstagaren har inte rätt att ändra erhållet E-nummer, använda erhållet E-nummer för annan produkt än
E-numret erhållits för eller använda annan märkning som är i strid med, eller kan sammanblandas med,
E-nummer.
2.5.
Ansökan om E-nummer och underhåll av produktdata kopplade till E-numret sker i E-nummerbankens
webb-applikation som Licenstagaren får tillgång till genom inloggningsuppgifter från SEG.
2.6.
SEG äger oinskränkt rätt att ändra av Licenstagaren föreslaget E-nummer.
3.
AVGIFTER
3.1.
Licenstagaren ska erlägga avgifter för sin licens enligt vid var tid gällande taxa fastställd av SEG.
Avgifterna består av en inträdesavgift och årliga licensavgifter.
3.2.
Inträdesavgiften faktureras snarast efter godkänd inträdesansökan.
3.3.
Licensavgifterna består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen faktureras årsvis i förskott. Den
rörliga delen, som baseras på aktuellt innehav av E-nummer, faktureras årsvis i efterskott.
3.4.
Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid dröjsmål med betalning debiteras dröjsmålsränta uppgående till
referensräntan + 8 procentenheter.
3.5.
SEG ska informera Licenstagaren om beslutade prisförändringar senast tre månader innan ändringarna
träder i kraft. Orsaken till avgiftsändringar ska anges.
4.
ÄGANDERÄTT
4.1.
Alla ägande- och immateriella rättigheter avseende E-nummer och E-nummerbanken tillkommer SEG.
SEG förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen upplåtits till Licenstagaren enligt detta avtal.
4.2.
Licenstagaren äger rättigheterna till sina lagrade produktdata i E-nummerbanken.
4.3.
All information som licenstagaren har lagrat i E-nummerbanken, som till exempel texter, bilder,
teckningar och bruksanvisningar, får användas för produktion av marknadsföringsmaterial för
licenstagarens produkter hos grossister som har ett nyttjanderättsavtal avseende E-nummerbanken.
5.
SKYLDIGHETER FÖR LICENSTAGAREN
5.1.
Vid användning av E-nummer förbinder sig Licenstagaren att uppfylla följande:
a) E-nummersatta produkter ska uppfylla de krav som finns enligt gällande EU-direktiv, lagar och
förordningar.
b) Licenstagaren ska vara ansluten till ett system för uppfyllande av producentansvar om sådant krav
finns enligt svensk lag.
c) Licenstagaren är ansvarig för att all information om dennes produkter i E-nummerbanken är korrekt
och löpande uppdateras.
d) Produktinformation lämnas på svenska utom i de fall då engelsk text särskilt föreskrivs.
e) Licenstagaren förbinder sig att söka nytt E-nummer vid produktändringar som påverkar prestanda,
funktion, design eller miljöegenskaper. SEG ska tillfrågas i tveksamma fall.
6.
ÖVERLÅTELSE AV E-NUMMER
6.1.
Licenstagaren äger rätt att överlåta erhållet E-nummer til annat bolag i samma koncern.
6.2.
Överlåtelse av erhållet E-nummer till annan leverantör än vad som anges i 6.1 förutsätter SEGs skriftliga
godkännande. SEG får inte utan grund neka godkännande. För sådant godkännande krävs:
a) att SEG har eller kan upprätta ett licensavtal med övertagande part.
b) att SEG har ett skriftligt godkännande från både överlåtande och övertagande part.
6.3.
SEG skall behandla en begäran om överlåtelse så snart som möjligt.
6.4.
SEG får inte utan grund neka en överlåtelse.
6.5.
SEG äger inte rätt att överlåta E-nummer till annan utan godkännande från registrerad innehavare.
7.
KONTAKTPERSON
7.1.
Licenstagaren utser en ansvarig kontaktperson. Kontaktpersonen:
a)
b)
c)
d)
ansvarar för att Licenstagarens kontaktuppgifter i E-nummerbanken är korrekta och uppdaterade.
har möjlighet att registrera andra användare av E-nummerbanken hos Licenstagaren.
initierar erforderlig information eller utbildning av nya användare.
är mottagare av prisinformation enligt 3.5 om inte Licenstagaren meddelat annat.
8.
AVTALSBROTT OCH UPPSÄGNING
8.1.
Bryter en av parterna mot bestämmelse i avtalet ska kränkaren utge ersättning för all den skada som den
andra parten drabbats av med anledning av avtalsbrottet. Sådan skada kan även bestå av ersättningar och
skadestånd som den andra parten tvingas betala till annan med anledning av kränkarens avtalsbrott.
Ersättning enligt denna bestämmelse får inte överstiga €25 000.
9.
AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
9.1.
Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av båda parter och gäller tillsvidare med en ömsesidig
uppsägningstid av tolv månader.
9.2.
Licenstagaren äger rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om SEG genomför en prisändring
och Licenstagaren inte accepterar denna. Sådan uppsägning skall ske skriftligen och komma SEG
tillhanda senast en månad efter det att Licenstagaren har erhållit information om prisändringen. Annars
skall Licenstagaren anses ha accepterat prisändringen.
9.3.
Om avtalet upphör, oavsett anledning, får Licenstagaren inte längre använda E-numren i sin verksamhet.
9.4.
Erlagda inträdesavgifter och licensavgifter återbetalas inte vid avtalets upphörande.
9.5.
Part äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande:
a) om andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet.
b) om andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att
behörigen infria en icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.
10.
TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
10.1. Tillägg till och ändringar av detta avtal ska för att vara bindande vara skriftliga och undertecknade av
parterna.
11.
TVIST
11.1. Avtalet ska regleras av svensk rätt. Tvister med anledning av avtalet ska i första hand avgöras genom
förhandlingar mellan parternas verkställande direktörer, i andra hand mellan bolagens styrelseordförande.
Om sådana förhandlingar inte lett till tvistens lösning efter fyra veckor ska tvisten avgöras av allmän
domstol.
Detta avtal har upprättats i två original, av vilka parterna har erhållit varsitt.
Stockholm 2017-07-15
..................... 2013-.................
Sveriges Elgrossisters Service AB
XXX
Björn Högborn
/Namnförtydligande/
Download