Föremål för bedömning

advertisement
YRKESEXAMEN FÖR ODLINGSTRÄDGÅRDSMÄSTARE
BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN
5 § Produktutveckling och marknadsföring
EXAMINAND:
Namn
Födelsetid
TID OCH PLATS FÖR AVLÄGGANDE:
Tid
Plats
Kontaktuppgifter: adress, tfn, e-post
BEDÖMARE
Namn
Namnförtydligande
EXM
□
AG
□
AT
□
LÄ
□
Bedömningsblanketten grundar sig på Utbildningsstyrelsens föreskrift 11/011/2007 Yrkesexamen för
odlingsträdgårdsmästare 2007.
Examensarrangör
5 § Produktutveckling och marknadsföring
Föremål för
Kriterier för godkända prestationer
Godkänd
bedömning
Examinanden kan skapa mervärde hos produkterna genom produktutveckling och
-förädling.
Kännedom om
Examinanden
principerna för
 är förtrogen med principerna för kundinriktad
vidareförädling
produktutveckling och kan handla enligt dem
 känner till olika förädlingsmetoder och kan
tillämpa dem vid produktutveckling
 har avlagt ett hygienpass och har ett giltigt intyg
på det
 är insatt i livsmedelslagstiftningen i anslutning
till vidareförädling samt i
myndighetsföreskrifterna och kan handla enligt
dem
 samlar in kundrespons och beaktar den i
produktutvecklingen.
Underkänd
Bedömarens
observationer
Godkänd
Examinanden kan planera och genomföra marknadsföringen i ett företag.
Planering och
Examinanden
genomförande av
 känner till marknadsföringens principer och
marknadsföring
begrepp och kan ge akt på förändringarna i
marknadsföringen
 kan utarbeta en realistisk marknadsföringsplan
som kan synliggöra ett litet företag
 förstår betydelsen av inriktning vid
marknadsföring av produkter och tjänster och
kan rikta in sin marknadsföring utgående från
affärsidén och en segmenterad kundkrets
 kan använda lämpliga lokala, regionala och
riksomfattande marknadsföringskanaler
 kan samarbeta med olika
marknadsföringssektorer, till exempel
organisationer inom branschen, försäljningsoch marknadsföringsorganisationer och
läroanstalter
 kan iaktta hur marknadsföringen bedrivs och
analysera resultaten samt vidta korrigerande
åtgärder på basis av erfarenheterna
Examensarrangör
Underkänd

kan handla enligt den lagstiftning som styr
marknadsföringen.
Bedömarens
observationer
Examinanden kan prissätta serviceprodukterna på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt.
Godkänd
Prissättning
Examinanden
 känner till principerna för kostnadsberäkning
och kan tillämpa dem vid prissättningen av
produkter och tjänster
 kan prissätta serviceprodukter och
produkthelheter på ett lönsamt och
marknadsinriktat sätt
 vet hur mervärdesskatten beräknas och beaktar
den vid prissättningen
 kan skriva en offert och utforma de dokument
som behövs inom branschen, till exempel en
beställningslista, faktura och fraktsedel.
Bedömarens
observationer
Underkänd
Examinanden kan ansluta sig till ett nätverk och använda dator i sitt arbete samt söka den information
som behövs.
Godkänd
Underkänd
NätverksanslutningsExaminanden
och samarbetsförmåga
 känner till fördelarna med samarbete, kan söka
samarbete och samarbeta samt utveckla det
med de instanser som behövs, till exempel vid
materialanskaffning, samanvändning av
maskiner och logistik.
Examensarrangör
Kunskap i
datoranvändning och
informationssökning
Examinanden
 kan använda e-post, Internet och olika
tillämpningsprogram inom datateknik för
informationssökning och för planering och
genomförande av företagets funktioner och
serviceprodukter samt vid marknadsföring och
vid upprätthållandet av kontakten med olika
instanser
 har avlagt @-kortet för medborgare och har ett
giltigt intyg på det eller motsvarande kunskaper
och färdigheter.
Bedömarens
observationer
Examensarrangör
BEDÖMNINGSFÖRSLAG
Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare/ Produktutveckling och marknadsföring
________________________________________
Examinandens namn
Godkänd
□
___ / ___ ______
födelsetid
Underkänd
□
Motivering till bedömningsförslaget:
________________________________________ ___ / ___ 20 ____
Ort och tid
_________________________________
(AG)
_________________________________
(AT)
________________________________________
namnförtydligande, yrke
__________________________________
namnförtydligande, yrke
_________________________________
(LÄ)
________________________________________
namnförtydligande, yrke
Minst en av bedömarna är examensmästare
ja
□
nej
□
Bedömningsblanketten grundar sig på Utbildningsstyrelsens föreskrift 11/011/2007 Yrkesexamen för
odlingsträdgårdsmästare 2007.
Examensarrangör
Examenskommissionen för trädgårdsskötsel
Bedömningsblankett
FÖRFARANDE VID RÄTTELSE AV BEDÖMNING:
Enligt 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning fattar examenskommissionen för ifrågavarande examen
beslut om rättelse av bedömningen av en fristående examen eller en examensdel. Examinanden kan begära
rättelse av bedömningen hos examenskommissionen inom 14 dagar från den tidpunkt då han eller hon tagit del
av resultatet av bedömningen av examenskommissionen (via examensarrangören). Examinanden har rätt att få
kopior av de skriftliga dokument som hänför sig till hans eller hennes examen och andra dokument som använts
vid bedömningen eller som grund för beslutet.
Examinanden ska sända en skriftlig begäran om rättelse till examenskommissionen. Till begäran om rättelse ska
bifogas en motivering till rättelsebegäran, examendelens bedömningsblankett och vid behov
självvärderingsblanketten.
Examenskommissionen kan begära eventuella tilläggsutredningar av dem som deltagit i trepartsbedömningen.
Examenskommissionen kan, efter att ha hört bedömarna och om beslutet är uppenbart felaktigt, besluta om en
ny bedömning. Det går inte att söka ändring genom besvär i examenskommissionens beslut som gäller rättelse
av bedömning.
Om det har skett ett uppenbart fel i bedömningen, kan bedömarna företa en ny bedömning utan begäran om
rättelse (självrättelse). En underkänd examensdel kan avläggas på nytt genast när examinanden med hjälp av t.ex.
förberedande utbildning eller arbetserfarenhet har stärkt sitt kunnande och är redo att avlägga examensdelen på
nytt.
Examinanden har tagit del av bedömningsförslaget och fått information om förfarandet för rättelse av
bedömning
_______________________________________________
Ort och tid
_______________________________________________
Examinandens underskrift
Examensarrangör
Download