Den tropiska zonen

advertisement
Europas klimat
Med ordet klimat menar man hur vädret är i ett område
under en längre tid. På Jorden finns fyra olika klimatzoner. I
vår världsdel, Europa finns tre av dem nämligen den
subtropiska, den tempererade och den polara zonen. Runt
ekvatorn finns den tropiska zonen.
Den tropiska zonen
Den här zonen finns alltså runt ekvatorn. Här är det varmt
året om och det regnar ofta. I denna zon finns regnskogar.
Den subtropiska zonen
Den här zonen finns bland annat vid Medelhavet. Vintrarna
är korta och milda medan somrarna är heta och varma. Det
växer inte mycket skot här, växter som trivs är olivträd och
buskar.
Den tempererade zonen
Här finns fyra tydliga årstider med stora skillnader mellan
sig. Här växer mycket skog, i norra Europa är det barrskog
som dominerar. Längre söderut är det mer vanligt med
lövskog.
Den polara zonen
Längst norrut i bland annat Europa hittar men denna
klimattyp. Vintrarna är mycket kalla och långa. Somrarna
är korta och ganska kyliga. Tjälen går aldrig ur marken
(permafrost). Detta gör det svårt för träd och växter, därför
växer det mest lavar, mossor och buskar i denna zon.
Varför är klimatet olika i olika delar av Världen?
o Avståndet till ekvatorn påverkar klimatet, ju närmare
ekvatorn desto varmare klimat.
o Höjden över havet påverkar klimatet, ju högre upp man
kommer desto kallare klimat.
o Havsströmmar som sveper förbi land har med sig
kallt/varmt vatten och påverkar klimatet på land. Hela
västra Europa värms upp av Golfströmmen som
kommer från Mexikanska golfen på andra sidan
Atlanten.
o Vindriktningen, kommer vinden från havet för den med
sig fuktig luft som leder till nederbörd i form av regn
eller snö.
o Naturliga skydd som kullar och berg kan göra att en
plats blir skyddad från ovanstående faktorer. En annan
plats kan istället vara mer utsatt för vind eller vatten
trots att den egentligen ligger i ett varmare område.
o Bebyggelse leder till att det blir varmare. I en stad finns
ofta många bilar och uppvärmda hus. De släpper ifrån
sig värme som lagras i exempelvis betonghus och gator,
dessa hjälper då till att hålla upp värmen.
Kustklimat
I dessa områden är vintrarna milda och somrarna svala, det
är liten skillnad på temperaturen mellan årstiderna. Det
beror på att havet håller kvar värmen från solen under
vintern och värmer upp luften med denna värme. I t ex
England kan man hitta detta klimat.
Inlandsklimat
Denna klimattyp hittar man i områden som ligger långt från
havet. Här är somrarna varma och vintrarna kalla.
Temperaturen ändras snabbare än vid kusten eftersom
marken inte lagrar värmen lika bra som vattnet. Moskva har
ett typiskt inlandsklimat.
Klimatdiagram
När man vill beskriva
klimatet kan man använda
ett klimatdiagram som det
här till höger. Det beskriver
temperatur och nederbörd i
ett område under ett år. I
det här diagrammet visas
nederbörden i de blå
staplarna. Den röda kurvan är temperaturen under året.
Hur mycket regnade det i augusti? Vilken medeltemperatur
var det i februari?
Växthuseffekten
Jorden omges av atmosfären
som fungerar ungefär som
väggarna på ett växthus.
Atmosfären består av olika
gaser som hindrar en del av
värmen från solens strålar att
läcka ut i rymden. Detta
fenomen kallas för växthuseffekten. Det är ett helt naturligt
fenomen. Utan växthuseffekten skulle det vara mycket
kallare på Jorden.
Under de senaste hundra åren har det blivit allt varmare på
vår planet. Många forskare tror att det beror på att våra
utsläpp har ökat, utsläpp som kommer från t ex bilars
avgaser, kolkraftverk och industrier. Bilden här nedanför
visar hur växthuseffekten kan påverka en glaciär.
Om temperaturen på Jorden fortsätter att stiga kan det få
flera olika följder. Här följer några exempel på vad många
forskare befarar:
 Kraftiga oväder ökar. Då ökar även risken för
översvämningar och stormar.
 Havsytan stiger som en följd av att glaciärerna smälter.
Då hotas låglandsområden av
översvämning.
 I torra och varma områden blir det
ännu torrare och varmare. Detta
leder till vattenbrist och att mark
som idag är odlingsmark kommer att
bli omöjlig att använda för odling.
För att få bukt med miljöproblemen på
Jorden anordnar FN miljökonferenser. I
dessa konferenser deltar representanter för alla länder. Där
försöker man komma överens om hur man ska förbättra vår
miljö och vad varje land kan göra för att minska på
miljöpåverkan.
Vindar
Precis som det finns särskilda strömmar i vattnet, t ex
Golfströmmen, finns det speciella vindar. En del av dessa
vindar har fått egna namn.
Föhnvinden blåser i Alperna. De här vindarna är torra och
varme, ibland stiger temperaturen med 30 (!) grader när
Föhnvindarna blåser. En effekt av vindarna är att snön
smälter snabbt, därför kallas vindarna för snöglufsaren. Den
här vinden har även gett namn åt hårfönen.
Sciroccofönen blåser in från
Nordafrika mot södra
Europa. Vinden är torr och
varm. När den kommer
blåsande för den med sig
hundratals ton sand från
Saharas öken därför kan
den här vinden ibland bli en
riktig plåga i de länder som
drabbas. Vinden är vanligast i Nordafrikas och Arabiska
halvöns öknar men då och då blåser den in över
Kanarieöarna och/eller Medelhavsländerna.
Bora kallas den torra vind som blåser vid Adriatiska havet
(Turkiet, Grekland, Balkanhalvön, Ryssland). Det här är den
starkaste vinden längs hela Adriatiska kusten. Vinden är
vanligast under vintern och då kan den hålla i sig i ett par
veckor åt gången. Den ökar
snabbt i styrka och kan
överraska seglare som då
kan hamna i sjönöd.
Avstämning:
Förklara följande ord/frågor (använd bilder också!) Gör en bok i Book Creator
som du döper till KLIMAT, spara den i Dropbox, ditt namn, SO när du är klar:
1. Klimat
2. Polara zonen
3. Tempererade zonen
4. Subtropiska zonen
5. Tropiska zonen
6. Vad påverkar klimatet?
7. Kustklimat
8. Inlandsklimat
9. Vad är växthuseffekten?
10. Glöm inte spara upp din bok i Dropbox, namnet, SO
Download