Hållbarhetutbildning Del 1/ 3

advertisement
Hur räknar man på värdet av
hållbarhet?
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och
verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet
Förväntan på att flera aktörer ska lösa samhällets utmaningar
- Offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle
Shared value
«Lösa samhällsproblem och
samtidigt gå med vinst»
Michael Porter, prof. Harvard
Försäkringslogiken
Det lönar sig att förebygga
1880-talet
Stadsbränder
1940-talet
Fler trafikolyckor
Förebygger
bränder
Startar
trafikskolor
1950-talet
Hälsoproblem pga stillasittande
Förebygger
sjukskrivning
1980-talet
Ungdomskravaller
Startar stiftelsen
Idéer för livet
Det lönar sig att förebygga
2000-talet
Sjukskrivningarna ökar dramatiskt
Skandias Hälsokedja
förebygger ohälsa
2010-talet
Stora samhällskostnader för
utanförskap
Stiftelsen visar
samhällsvinsten med
förebyggande insatser.
2017
Stillasittande ökar.
Psykisk ohälsa ökar.
Skandias hälsoapp för
sundare livsstil
Sjukfrånvaron vänder uppåt – sedan 2010
-2.600.000.000
27%
Skandiamodellen
– att förutse och förebygga är mänskligt och ekonomiskt lönsamt
- 56%
94%
- 80%
Hälsokedjan tar ett helhetsgrepp
Sjuk
• Hälsoförsäkring
• Privatvårdsförsäkring
• Krisstödsförsäkring
• Sjukförsäkring
• Premiebefrielseförsäkring
• Utredning och behandling
Skandias partners
Förebygga
• Hälsoapp - Virgin Pulse
• Hälsoförsäkring
• Hälsoundersökning
• Hälsostrategisk rådgivning
• Seminarium
• Ergonomi
• Konflikthantering
Frisk
• Hälsoapp - Virgin Pulse
• Arbetsmiljö- och
medarbetarenkät
• Prestationsanalys
• Livsstilskartläggning
• Hälsocoach
• Friskvård
• Hälsoevent på arbetsplatsen
Alla tjänar på Hälsokedjan
Arbetsgivaren vinner
Medarbetaren vinner
Skandia vinner
• Lägre sjukfrånvaro
• Friskare kunder
• Högre produktivitet
• Lägre
inkomstbortfall
• Lägre premier
• Högre livskvalitet
• Nöjdare kunder
• Nöjdare medarbetare
• Kortare väntetid
• Lägre kostnader
Samhället vinner
• Färre sjuka = lägre vårdkostnader.
• Fler arbetar = ökade skatteintäkter.
• När företag, organisationer och medarbetare mår bättre mår även samhället bättre.
Forskning under 2014-2016
• Diabetes KI Professor Per-Olof Berggren
• KIDSS diagnostisk stressmätning Marie Åsberg/stressmottagning
• Compassion Mind Stefan Einhorn/Christina Andersson KI
• Compassion Intentioner hjärtpatienter Walter Osika/ Christina Andersson KI.
• Sesbic Study Professor Gunilla Sydsjö Linköping Psykisk arv-miljö
• Tobaksavvänjning på recept Tanja Tomson KI
• En Frisk generation Maj-Lis Hellenius barn med familj motivation
• En Frisk Skolstart Åsa Norrman KI
• Quick posture Wim Grooten KI 3D visualisering av kroppensfunktion
• Kolhydratersroll i IBS Kerstin Brismar
• Studie personanpassad intervention med livsstilsmedicin Kerstin Brismar
• När du och ditt jobb inte (längre passar ihop) sjukfrånvaroförebyggande effekter av
yrkeslivsplanering. Claudia Bernhard-Oettell Stockholms universitet,
Skandias Friskvårdskalkylator
- Beräknar socialt och ekonomiskt värde av livsstilsförändring
BMI > 30 (%)
Daglig rökning (%)
Fysisk inaktivitet (%)
Riskbruk (%)
Antal minskade fall av sjukdom
Ekonomiskt värde
Arbetsgivare / Staten / Landsting / Kommun / Försäkringskassan
Vad innebär en nollvision av fysisk inaktivitet?
Antal färre sjukfall
= 43 609 st.
Arbetsgivarna sparar
= 3 223 473 000 kr
Samhället sparar
= 8 829 441 000 kr
Vad innebär en nollvision av rökning?
Antal färre sjukfall
= 96 733 st.
Arbetsgivarna sparar
= 11 919 004 000 kr
Samhället sparar
= 31 571 826 000 kr
Faktorer som påverkar hälsan
Steven A. Schroeder, “We Can Do Better — Improving the Health of the American People. ”The New England journal of
medicine”, N Engl J Med 2007;357:1221-8.
Värdet av att inspirera till friskvårdsfaktorer
Frivillig hälsoprogram för
våra kunders medarbetare:
- Fysisk aktivitet
- Stresshantering
- Sömn
- Kost
- Hälsobonus 1.000 SEK
Virgin Pulse – Engagemang bland Skandias medarbetare
Medarbetare på Skandia som deltar i Virgin Pulse tar:
8 miljoner steg per dag
I genomsnitt tar medarbetare
som mäter steg:
(ca 8,5 km)
Fem områden som man främst valt att följa:
Bli aktiv
Äta hälsosamt
Sova bra
Minska stress
Lära sig nya saker
Antal medarbetare på Skandia
som är engagerade i Virgin
Pulse.
Fördelning mellan
kvinnor och män:
11 000 steg per dag
1.
2.
3.
4.
5.
780
72%
Blivit vänner med kollegor och i
genomsnitt har man 12,5
vänner.
51% kvinnor
49% män
34% går dagligen in i hälsoappen
och i genomsnitt gör man det 2,7
gånger per dag.
170508
+ 17 min
= 4 700
= 2 200
= 700 miljoner
= 2 miljarder
Livscykelanalys för social hållbarhet
Fortunes Change the world list 2016
- Ekonomiskt värdeskapande med social eller miljömässig hållbarhet
#20
Tack!
Download