Ansökan om god man eller förvaltare pga hälsoskäl

advertisement
Ö
Överförmyndarnämnden
Egen ansökan
Ansökan av nära anhörig
Ansökan om god man/förvaltare skickas till
Luleå Tingsrätt
Box 849
971 26 LULEÅ
Ansökan avser
God man
 Förvaltare
Ansökan om god man eller förvaltare p g a hälsoskäl
1.Person som ansökan gäller, Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
Postnummer
Ort
Visteldseadress, om annan än ovan
2. Vad behöver ovan nämnd person hjälp med?
 Bevaka rätt
(Rättsliga angelägenheter)
 Förvalta egendom
 Sörja för person
(ekonomiska angelägenheter)
(Personliga angelägenheter)
eller
 Bevaka rätt angående särskild angelägenhet (om behovet bara gäller en särskild rättshandling eller liknande)
nämligen:
……………………………………..……………………………………………………………………..……...……….
Vem sköter ekonomin i dagsläget? ……………………………………………………………………...……………....
Finns det någon fullmakt för ekonomin?
 Ja
Nej
Om ja, vad är det som gör att det inte är tillräckligt med fullmakt? Vem är fullmakten utställd på?
……………………………………………………………………………………………………………...….................
3. Vilka omständigheter (sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande) gör att hjälp behövs av en god
man/förvaltare och på vilket sätt visar sig problemen?
………………………………………………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………………………………..
………………………………..…………………………………………………………………………………………..
4. Uppgifter om boende, ev kontaktperson inom hemtjänst, särskilt boende, boendestöd mm (ange även
telefonnummer)
………………………………………………………………………………...………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………....
5. Andra myndighets och sjukvårdskontakter, t ex biståndsbedömare, LSS-handläggare, kurator,
läkare/sjuksköterska mm (ange även telefonnummer)
……………………..……………………………………………………………………………………………………..
………………………..…………………………………………………………………………………………………..
6. Namn, adress, telefonnummer och släktskap till närmast anhöriga
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
7. Förslag på god man
Namn
Personnummer
………………………………………………………………..
Adress
……………………………………………
Telefon dagtid/ Mobiltelefon
………………………………………………………………..
Postnummer
Ort
……………………………………………
E-postadress
………………………………………………………………..
……………………………………………
8. Underskrift
Ort
Datum
………………………………………………………………..
Underskrift av den person ansökan avser
……………………………………………
Namnförtydligande
………………………………………………………………..
……………………………………………
Ansökan gjord av nära anhörig:
Namn
Telefon dagtid/ Mobiltelefon
………………………………………………………………..
Adress
.……………………………………………
Släktrelation
………………………………………………………………..
……………………………..……………..
Information om förordnande av god man (Föräldrabalken 11 kap. 4§) eller förvaltare (Föräldrabalken
11 kap. 7§)
Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver
hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs,
besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får dock inte meddelas utan
samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller
hennes mening inhämtas . Om ansökan avser behov av förvaltare måste framgå varför det inte är tillräckligt
med ett godmanskap.
Ansökan
Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare får göras av den som ansökan gäller, dennes
maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon. Andra personer är inte
formellt behöriga att ansöka. De kan emellertid anmäla behov av god man eller förvaltare till
överförmyndarnämnden. Särskild blankett finns för anmälan om behov av god man/förvaltare.
 Viktigt!
Till ansökan/anmälan ska bifogas:

Läkarintyg, om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd inte kan samtycka till godmanskap

Personbevis beträffande den person ansökan gäller

Social utredning, om inte utförliga uppgifter lämnas i ansökan eller läkarintyg
ARVODE till god man eller förvaltare beslutas av överförmyndarnämnden. Enligt lag skall arvodet som
huvudregel betalas av den enskildes egna medel.
Ansökan om god man/förvaltare skickas till Luleå Tingsrätt, Box 849, 971 26 LULEÅ
2
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards