Ansökan om behov av GM FV via tingsrätt

advertisement
Sida
Ansökan om god man/förvaltare
1(3)
Datum
Kommunledningsförvaltningen
Överförmyndarnämnden
872 80 KRAMFORS
Den här fyller du i om du vill ansöka om god man eller
förvaltare till dig själv, någon i din familj eller närmaste
anhörig.
Ansökan skickas direkt till Ångermanlands tingsrätt, Box 114, 871 23 Härnösand.
Observera att det är huvudmannen (den person som behöver hjälpen) själv som betalar ställföreträdarens
(god man/förvaltare) arvode och sociala avgifter om huvudmannens skattepliktiga inkomst överstiger 2,65
basbelopp per år, eller om dennes banktillgångar överstiger två (2) basbelopp. I annat fall står kommunen för
ställföreträdarens arvode. Huvudmannen betalar även för ställföreträdarens resor och övriga omkostnader
enligt ovanstående regler.
God man
En god man hjälper person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande
har svårt att sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter i samhället eller ta hand om sina personliga angelägenheter. En god man fungerar som personens förlängda arm och röst i samhället. Han eller hon kan ge hjälp och
stöd i olika situationer och beslut.
Den som behöver hjälpen bestämmer själv om han eller hon vill ha en god man och kan när som helst säga
upp godmanskapet. Den gode mannen och huvudmannen ska vara överens om hur och vad gode mannen ska
hjälpa till med. Om det ingår i uppdraget att förvalta egendom har alltid god man som uppgift att betala
räkningar och skulder. Huvudmannen kan fortfarande fatta egna beslut. Men då den gode mannen ska ge råd
och stöd är det viktigt att diskutera saker med honom eller henne, innan beslut fattas.
Förvaltare
En förvaltare hjälper till med i stort sett samma saker som en god man. Att ha en förvaltare är inte alltid
frivilligt. Tingsrätten kan utse en förvaltare för personer som behöver skyddas mot någon annan eller mot sig
själv. Det kanske finns någon i omgivningen som försöker utnyttja huvudmannens ekonomiskt eller så kanske
huvudmannen själv har svårt att förstå och se till sitt eget bästa.
En förvaltare kan ensam bestämma över huvudmannens ekonomi. Att ha förvaltare innebär också att
huvudmannen inte kan teckna kontrakt eller köpa saker på avbetalning. Huvudmannen har fortfarande rätt att
rösta och gifta sig.
Läs mer om godmanskap och förvaltarskap på www.kramfors.se/godman
Postadress
E-post
Kramfors kommun
Överförmyndarnämndens exp
872 80 Kramfors
[email protected]
Hemsida
www.kramfors.se/godman
Besöksadress
Telefon
Fax
Organisationsnr
Torggatan 2
0612-800 00
0612-157 57
212000-2429
Datum
Sida
KRAMFORS KOMMUN
ANSÖKAN GÄLLER:
2(3)
God man
Förvaltare
(Kryssa rätt alternativ)
Person som anmälan gäller – huvudmannens uppgifter:
Namn
Personnummer
Adress
Postadress
Vistelseadress – om annan än ovan
Telefon
Ett godmanskap/förvaltarskap kan innehålla följande tre delar:
Förvalta egendom innebär att ställföreträdaren hjälper huvudmannen med hans eller hennes ekonomi, det vill
säga lägger upp en budget, betalar räkningar och skulder. Om huvudmannen har en fastighet, aktier eller
andra värdepapper, ska ställföreträdaren hjälpa huvudmannen att se till att dessa sköts och att pengarna är väl
placerade.
Bevaka rätt innebär att ställföreträdaren hjälper huvudmannen att bevaka sina rättigheter i samhället. T ex se
till att huvudmannen får den hjälp han eller hon behöver och har rätt till. Ställföreträdaren ska söka olika
former av bidrag och hjälpinsatser, överklaga beslut och företräda huvudmannen i olika situationer,
exempelvis på ett vårdplaneringsmöte.
Sörja för person innebär att ställföreträdaren hjälper huvudmannen med att se till att han eller hon får den
dagliga vård och omsorg han/hon behöver, att huvudmannen har ett bra boende och fungerande sysselsättning.
Gode mannen kan också hjälpa till med att ansöka om kontaktperson eller ledsagare.
Försök att besvara så många av nedanstående frågor som möjligt och glöm inte att skriva under ansökan på
sidan tre (3).
Hjälpbehov
Omfattning som du eller din anhörig behöver hjälp av god man/förvaltare
Bevaka sin rätt (t ex ansökningar till myndigheter, överklaganden, avtal med mera)
Förvalta sin egendom (t ex sköta sin ekonomi, betala räkningar med mera)
Sörja för sin person (tillgodose personliga och sociala behov)
Bevaka rätt i viss rättshandling ( t ex bevaka rätt i dödsbo, fastighetsförsäljning etc) gällande:
………………………………………………………………………………………………….
Vem sköter ekonomin idag?
Har huvudmannen skrivit någon fullmakt avseende ekonomin
Ja
Nej
Om ja, till vem?.............................................................................................
Vad gör en fullmakt otillräcklig?
Vilka inkomster har huvudmannen idag?
Beskriv vilka omständigheter som gör att huvudmannen har behov av god man/förvaltare: (Sjukdom, psykisk
störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden) Bifoga gärna läkarintyg (utfärdat på
socialstyrelsens blankett), eller annat underlag som styrker att personen är i behov av god man/förvaltare.
Datum
KRAMFORS KOMMUN
Sida
3(3)
Uppgifter om boende, kontaktperson inom hemtjänst, särskilt boende, boendestöd inklusive telefonnummer:
Andra myndighets- och sjukvårdskontakter, biståndshandläggare, LSS-handläggare, kurator, läkare
inklusive telefonnummer:
Närmast anhöriga, släktskap, namn, adress och telefonnummer:
Eventuellt förslag på god man/förvaltare
Namn
Personnummer
Adress
Postadress
Eventuell vistelseadress
Telefon
Finns förslag på god man/förvaltare ska samtycke från huvudman samt åtagande fyllas i och skickas med
anmälan. Underlagen för detta hittar du på www.kramfors.se/blanketter. Observera att överförmyndarnämnden kontrollerar samtliga nya ställföreträdare i belastningsregistret, kronofogdens register samt
socialens register.
Underskrift av sökande
Namnteckning
Ort och datum
Namnförtydligande
Relation till huvudmannen
Telefonnummer
E-post
Till ansökan ska social utredning eller annan likvärdigt utredning bifogas som styrker att behovet av
god man eller förvaltare finns. Läkarintyg ska bifogas om den som ansökan avser inte själv kan
samtycka till godmanskapet. Läkarintyg ska också bifogas om det gäller ansökan om förvaltarskap.
Ansökan skickas till: Ångermanlands tingsrätt, Box 114, 871 23 Härnösand
Download