19okt - Hela Sverige ska leva

advertisement
Hållbar Landsbygdsutveckling
– med Landsbygdsprogrammet och Leader som ett verktyg för
omställningen från fossila till förnybara energikällor
När: 19 oktober kl 16.30-21.00
Var: Göteborg, EkoCentrum
Varmt välkomna att träffas och diskutera hur vi tillsammans kan verka för en omställning
till en hållbar landsbygdsutveckling med förutsättningar som klimatförändringar, sinande
oljetillgångar och hotade ekosystem. Vi diskuterar hur Landsbygdsprogrammet (LBP) och
Leader kan vara ett smörjmedel för omställningen.
Program
16.30 Presentation, introduktion och inspiration.
17.30 Gruppdiskussion – kring vad och hur kan vi samverka i omställningen?
18.30 Lättare måltid
19.30 Information om Landsbygdsprogrammet med Leader.
20.00 Gruppdiskussion fortsättning – möjliga projekt och finansieringsåtgärder från LBP
med Leader.
20.40 – 21.00 Sammanfattning, avslutning och hur vi går vidare.
Anmälan senast den 12 oktober till:
Ylva Grudd, Naturskyddsföreningen, [email protected], , 0708-271707,
eller
Holger Andersson, Hela Sverige ska leva, [email protected], 032/242044, 073/7078529.
Mötet finansieras delvis med medel från
Europeiska jordbruksfonden via
Landsbygdsnätverket.
2/3
Bakgrund
Landsbygdsprogrammet
Det övergripande målet med svensk landsbygdspolitik är att stödja en ekonomisk, ekologisk och
social hållbar utveckling av landsbygden. Sverige har, som alla medlemsländer i EU, ett
landsbygdsprogram (LBP) som är ett medel för det målet. En utgångspunkt för programmet är att
främja hållbar utveckling och hållbart resursutnyttjande enligt de nationellt antagna miljömålen.
Landsbygdsprogrammet löper mellan 2007 och 2013. Budgeten är på 35 miljarder kronor eller 5
miljarder kronor per år. Hälften finansieras med EU medel och hälften av svenska statliga medel.
I omställningen av samhället till mer hållbart anses de areella näringarna spela en nyckelroll, till
exempel genom energiförsörjning och som förvaltare av ett rikt natur- och kulturlandskap. En
prioritering i programmet är att utveckla livsmedel med mervärden; ekologisk, samt lokal eller
regional och/eller småskalig produktion och förädling ses som en potential för att stimulera
företagande på landsbygden. Förnybar energi, turism, rekreation och servicetjänster ses som
områden med utvecklingsmöjligheter. Kunskap, innovation och entreprenörskap ska gynnas.
Omställning
Just nu upplever vi den globala uppvärmningen som länge har befarats av forskarvärlden. Halten
koldioxid i atmosfären är högre än den varit på över 400 000 år. Mycket tyder på att
klimatförändringarna går fortare och får mer dramatiska konsekvenser än vad experterna trodde
för bara några år sedan. Orsaken är främst de senaste 60 årens användning av fossila bränslen. Den
olja som tar jorden ungefär 100 000 år att producera har använts upp under en mycket kort
tidsperiod och orsakat den klimat- och energikris vi befinner oss i. Idag kan vi säga att maten vi
äter delvis är gjord av olja, framtiden kräver nya lösningar och det är bråttom!
Trots att den globala uppvärmningen ensam har potential att utradera de flesta arter på jorden,
däribland människan, är den inte vår enda kris. Världen står inför en allvarlig utvecklingskris där
närmare en miljard människor inte har mat för dagen. De senaste 50 åren har människan dessutom
förändrat naturen och ekosystemen mer än någonsin tidigare vilket har lett till en stor oåterkallelig
förlust av biologisk mångfald. Ekosystemens förmåga att tåla förändringar i omgivningen kommer
enligt FN:s klimatpanel sannolikt att förbrukas under detta århundrade på grund av kombinationen
av klimatförändringar, ändrad markanvändning, föroreningar och överutnyttjade av resurser. Vi
vet nu att kriserna hänger samman och påverkar varandra. Därför måste vi också anta ett
helhetsperspektiv när vi letar efter lösningar. Våra försök hittills duger inte. Sedan
klimatförhandlingarna påbörjades 1990 har utsläppen fortsatt öka. Miljöförändringar känner inte
av gränser skapade av människan och kräver därför lösningar på flera plan; från globala till lokala.
Speciellt viktiga är de lösningar som sker på lokal nivå och är anpassade till de förutsättningar
som råder i just den unika miljön och samhället som det berör.
I Sverige lever de flesta i städer, och grunden för mänsklig samhällsutveckling kan tyckas otydlig.
Men faktum är att vi är mer beroende av livskraftiga ekosystem och vår landsbygd än någonsin.
Praktisk information
Hitta dit
Ekocentrum ligger på Aschebergsgatan 44 i Göteborg. Vid hållplats Kapellplatsen stannar spårvagn 7 och 10
samt buss 16, 19, 58 och 753.
3/3
Anmälan:
Anmälan senast den 12 oktober till:
Ylva Grudd, Naturskyddsföreningen, [email protected], , 0708-271707,
eller
Holger Andersson, Hela Sverige ska leva, [email protected], 032/242044, 073/7078529.
Resor:
Naturskyddsföreningen har genom projektmedel från Landbygdsnätverket möjlighet att ersätta
resor för ideella för 2:a klass tågbiljett till och från Göteborg.
Mat:
Naturskyddsförenigen bjuder på lättare förtäring under kvällen. Glöm inte att ange om ni vill ha
specialkost.
Varmt välkomna till mötet om lokalt omställningsarbete!
Download