Finansiering av miljöprojekt?

advertisement
Finansiering av miljöprojekt?
Regional utvecklingsstrategi
(RUS)
Finansiering
• Regionala
projektmedel
• Interreg IV A
Nord
• Landsbygdsprogrammet
• Regionala
fonden
Strategier
RUS 2020
Norrbotten
• Regionala
tillväxtprogrammet
(RTP)
• Klimat- och energi
• Innovationsstrategin
Regionala projektmedel
• Bidrar till näringslivets utveckling och länets
ekonomiska tillväxt.
• Fler och växande företag, fler jobb samt en förnyelse
och diversifiering av näringslivet.
• Branschöverskridande insatser som utvecklar nya
möjligheter kopplade till länets särart
• Insatser som tar sikte på främst ett regionalt mervärde,
snarare än ett lokalt.
• Innovativa, entreprenöriella, hållbara insatser i linje
med framtagna strategier
• Förankrat och efterfrågat
Vilka ”miljö” fonder finns det?
Regionala
• Interreg IV A Nord
•
Leader (landsbygdsprogrammet)
•
Regionala fonden
Nationella
• LIFE + Nature
Interreg = Brobyggare
Land 1
Land 2
Interreg kan symboliseras
som en bro
Mervärde
Mervärde
Grundfundamenten
Nationella satsningar
Regionala satsningar
”Strategiskt
gränsöverskridande
samarbete”
Grundfundamenten
Stödberättigande områden
– Nord och Sápmi
Sápmi
Sverige:
Norrbottens Län, Västerbottens län,
Jämtlands län samt del av Dalarnas
län (Idre Samebys område)
(Västernorrlands län som
angränsande område)
Nord
Sverige:
Norrbottens Län, Skellefteå,
Sorsele, Malå och Norsjö kommuner
i Västerbottens län. (övriga delar av
Västerbottens län som angränsande
område)
Finland:
Lappland, Norra Österbotten,
Mellersta Österbotten
Finland:
Lappland, Norra Österbotten,
Mellersta Österbotten
Norge:
Finnmarks, Troms, Nordlands och
Nord- och Sörtröndelag fylken samt
del av Hedmark fylkeskommun
(Elgå Reinbetesdistrikt)
Norge:
Finnmarks, Troms och Nordlands
fylken
Prioriterade områden
33 miljoner € EU-medel och 8,6 miljoner
€ norska Interreg medel samt
tillkommande nationell offentlig
medfinansiering (totalt 72 miljoner €)
ska användas till….
1.
2.
3.
4.
Utveckling av näringslivet
Forskning, utveckling och utbildning
Regional funktionalitet och identitet
Delprogram Sápmi- Gränslös utveckling
TRIWA III
Forestry impact and water management in Torne
International River Basin
Ett Svenskt-Finskt samarbetsprojekt
• Fokus på åtgärder kopplade till nutida och
historisk påverkan av skogsbruk i Torneälvens
biflöden.
• En Svensk-finsk åtgärdsplan för vattenmiljöer i
Torneälvens avrinningsområde.
– Projekt tid 2011-2013
TRIWA III Aktiviteter
1. Kartering av åtgärdsbehov samt
kulturvärdesbedömning.
2. Utvärdering av skogsbrukets miljöhänsyn mot
vatten.
3. Detaljerade åtgärdsplaner för pilotområden.
4. Kunskapsspridning om restaurering och
åtgärdsbehov för vattendrag i regionen.
5. Administration, skall vara praktisk och
ekonomisk.
Landsbygdsprogrammet
EU:s
landsbygdsprogram
2007-2013
LEADER
Förbättrad
konkurrenskraft i jordoch
skogsbruk
Förbättra miljön
och landskapet
Diversifiering
och förbättrad
livskvalitet
på landsbygden
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Från idé till utbetalning
1. PROJEKTIDÉ
2. ANSÖKAN &
PROJEKTPLAN
3. BESLUT
LAG-GRUPP
4. FORMELLT
BESLUT
5. PROJEKTET
GENOMFÖRS
LÄNSSTYRELSEN
6. ANSÖKAN OM
UTBETALNING
7. BESLUT
8. UTBETALNING
JORDBRUKSVERKET
Varför använda EU-fonder?
• Ett bra sätt att göra mer för samma kostnad!
• Samarbete mellan flera organisationer mot ett mål.
• Tydligt vem som gör vad och när, följ beslutet!
LIFE
Måste vara på natura 2000 område
Syftet att förbättra bevarandestatusen för
natura 2000 arter och habitat.
Stora projekt minst 10 miljoner i projektbudget.
LIFE
Stor arbetsinsats i ansökan.
Pengar avsatta nationellt för att göra en
ansökan.
Hög konkurrens mellan ansökningarna.
50% egen insats 50% fonden av
projektkostnaderna.
Leaderprojekt
•
Behöver inte vara stora ekonomiskt
•
Ingen ansökningsperiod ”löpande”
•
Går att kombinera med
arbetsmarknads insatser tex BLÅ
VATTEN.
•
Landsbygdsutveckling
Är det värt det?
1. Stora möjligheter att samarbeta.
2. Få mer pengar att genomföra sina idéer minst
50% mer.
3. Lättare att i projekt fokusera på en uppgift för
att klara uppsatta mål.
4. Ökar möjligheten att starta nya
projektsamarbeten.
Download