Verksamhetsplan 2013 - Finlands Svenska Autism

Verksamhetsplan 2013
1. Allmänt
Föreningen har hela Svenskfinland som sitt verksamhetsområde och därför vill föreningen arbeta utgående
från fyra regioner, Nyland, Åboland, Österbotten och Åland. Under verksamhetsåret kommer styrelsen att
igen diskutera möjligheten att regionerna blir mer självstyrande och hoppas på så sätt nå alla medlemmar på
ett effektivt sätt. De styrelsemedlemmar som representerar de olika regionerna har ansvar för att
verksamheten inom deras område bevakas och aktiveras.
Föreningen strävar efter att i styrelsen ha medlemmar som representerar så många ålders- och
autismspektrumkategorier som möjligt så att allas intressen bevakas. Detta verksamhetsår kommer vi att
satsa på utökad regionalverksamhet som påbörjades 2012.
2. Rekrytering och informationsverksamhet
Rekrytering av nya medlemmar är fortfarande en viktig fråga under detta verksamhetsår. Rekryteringen sker
inom alla regioner.
Föreningen har som mål att under verksamhetsåret kartlägga behovet av service för medlemsfamiljerna och i
mån av möjlighet förverkliga medlemmarnas önskemål.
Föreningen sköter informationen till medlemmarna via medlemsbrev, e-post och webbplats. Under
verksamhetsåret utreds användning av Facebook som en informationskanal. I första skede prövas Facebook
som ett medel att effektivera kommunikation inom styrelsen..
3. Medlemsvård
I de olika regionerna samlas olika stödgrupper och kontaktgrupper. Gruppernas verksamhet kan utvecklas
enligt de behov och resurser som finns och i enlighet med föreningens syften.
4. Förvaltning och konsolidering av föreningens verksamhet
Föreningens styrelse fortsätter att samarbeta med redan etablerade organisationer inom området. Kurs- och
lägerverksamhet planeras i samarbete med FDUV, Borgå folkakademi, Norrvalla-Folkhälsan, Zacharias
Topeliusskolan, Jungmansskola, SAMS, Hanaholmen, Svenska Studiecentralen och Kårkulla.
Föreningssekreterarens arbetsmängd bör ses över med jämna mellanrum och utökas vid behov.
5. Kursverksamhet
Föreningen planerar två sommarläger i södra Finland och ett sommarläger i Österbotten för barn och
ungdomar med Aspergers syndrom. Lägren ordnas på Kisakallio, Borgå Folkakademioch NorvallaFolkhälsan. PECS-workshops ordnas hösten 2013 i Helsingfors och Österbotten.
Föreningen planerar konstworkshops/kurser för familjer med barn med Asperger i Helsingfors och Vasa.
Aktiviteter som simning, biokvällar etc. för barn och ungdomar med autism eller Aspergers syndrom enligt
behov och önskemål och resurser i alla regioner. I samarbete med SAMS utredes möjligheter att bjuda in
t.ex. Östra Teatern till Helsingfors, Åbo och Vasa. Diskussionsträffar för unga och unga vuxna med Asperger
planeras i Helsingfors, Åbo och Vasa. Även veckoslutsträffar för unga och unga vuxna med Asperger
planeras. Veckoslut för familjer med barn med autism planeras.
Föreningen planerar till hösten en föreläsningsserie i Helsingforstrakten, Österbotten och i Åbo- el-Åland
Caféträffarna fortsätter i mån av möjlighet i Helsingfors, Åbo, Mariehamn, Närpes, Vasa och Jakobstad.
Föreningen deltar i februari i en mässa för alternativ kommunikation som hålls i Vasa och ordnas av Lärum
och Speres. Ett veckosluts stödkurs för föräldrar till barn med autism planeras.
6. Finansiering av verksamheten
Föreningens verksamhet finansieras med medlemsavgifter och ansökta verksamhetsbidrag och stipendier.
Utebliven verksamhetbidrag eller stipendie eller mindre än ansökt, betyder att verksamhet inte kan
förverkligas i den utsträckning som planerats. Föreningen ansöker om bidrag och stipendier till den
verksamhet som planerats.
Budget för 2013
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Bidrag från Autismförbundet
Understöd från fonder ,sökt 2012
Reserveringar från 2011
Intäkter från medlemsaktiviteter
Intäkter från icke-medlemmar
Totalt
KOSTNADER
Medlemsaktiviteter
Läger
Föreläsningar
Teater/Bio
PECS
Konstklubb
Diskussionsgrupper
Simgrupper
Caféträffar
Verksamhetskostnader
Löner
Lokal
Möten
Administration
Medlemsavgift till förbundet
Totalt
5 000€
2 000€
60 000€
15 500€
3 000€
10 000€
95 500€
60 500€
35 000€
95 500€