från forntid till nutid
• De första människorna vandrar in i
Sverige när isen från istiden smälter
• Folket blir bofasta och lever på jakt,
jordbruk och fiske
• Under bronsåldern börjar man
tillverka redskap och vapen av brons
• Under järnåldern kan människorna
tillverka bättre redskap och vapen
tack vare att man lär sig hantera järn
• Svenskarna börjar handla med
Europa
• Stenåldern
• Bronsåldern
• Järnåldern
• Vikingarna åker ut på
plundringsfärder och ägnar sig åt
handel i Europa
• De flesta människorna i Sverige är
inte vikingar utan vanliga bönder
• Tar sin början när Sverige blir
kristnat
• Stockholm grundas år 1252
• Digerdöden
• Kalmarunionen
• Inleds då Gustav Vasa blir kung
• Reformationen – Sverige övergår från
katolicism till protestantism
• Vasas söner styr
• Gustav II Adolf, sonson till Gustav
Vasa intar tronen
• Sverige går med i det trettioåriga
kriget
• Stormaktstiden tar slut vid Karl XII
död
• Frihet från kungligt envälde
• Epoken tar slut vid Gustav III:s
statskupp 1772
• Kungamakten stärks
• Sverige får världens första
Tryckfrihetsförordning
• Epoken tar slut år 1809 då Sverige får
en ny författning, där makten delas
mellan kungen och riksdagen
• Sverige förlorar Finland i ett krig mot
Ryssland (1808-1809)
• 1814-1905 den svensk-norska
unionen
• 1842 Folkskola för alla flickor och
pojkar
• Nästan en miljon svenskar utvandrar
till USA under andra hälften av
1800-talet
• Under senare delen av
1800-talet sätter
industrialismen fart
• Folk börjar engagera
sig i folkrörelserna
som driver på
demokratins
utveckling
• Demokrati införs
• År 1921 hålls det första riksdagsvalet
där både män och kvinnor har rösträtt
• 1914-1918 Första Världskriget
• 1939-1945 Andra Världskriget
• Under efterkrigstiden från 1945 byggs
det svenska folkhemmet upp
www.medix.nu