FAKTABLAD K2. På Hedenhös tid

fakta
KULTUR
K2
Tema 5. Kultur
FAKTABLAD K2. På Hedenhös tid
De första människorna.
Man tror att mindre än 1000 personer befolkade Ångermanland under jägarstenåldern. De livnärde sig
på jakt och fiske, men också på ätbara växter och
frukter. På sommaren bodde de vid kusten och fiskade och jagade säl. Under vintern flyttade en stor del
av dem mot inlandet och jagade älg.
fälten i Ångermanland ligger vid Holms säter i Överlännäs. De flesta fynden kommer från bronsåldern,
1 500 – 600 f.Kr. Längs Norrlandskusten uppfördes
under bronsåldern och tidiga järnåldern mer än 2000
gravrösen. En tredjedel av dem ligger i den Ångermanländska skärgården.
Klimatet blev varmt och torrt och björk och tallskog
gjorde sitt intåg. Vid Ångermanälvens stränder fanns
strandboplatser under stenåldern. De första fångstmännen kom hit före 3 000 f.Kr.
Gravhögarna i Frånö är de största från äldre järnåldern i Ångermanland. Gudmundshögen är 30 meter
i diameter och 4,5 meter hög och Storhögen är 20
meter i diameter och 4,5 meter hög.
Överveda i Nordingrå är den äldsta undersökta boplatsen i kustlandet från 3 500 f.Kr. Där har man hittat
pilspetsar och knivar av skiffer, mejslar, yxor, sänkstenar och brända ben av vikarsäl. Man har även hittat skrapor av kvarts till skinnberedning. Viktiga näringsgrenar var fiske (lax, gädda), sälfångst och jakt
på älg, bäver och fågel.
I Näsåker kan man se många hällristningar från yngre
stenålder och äldre bronsåldern. Dessa visar bl.a.
skepp, jägare, fiskare, fåglar, fiskar, fotsulor, solhjul
m.m. Bilder på älgjakt och fiske är dominerande.
Foto: Thomas Birkö
Omkring 2 500 f.Kr. började det odlas vete och korn
och befolkningen blev bofasta bönder. De bästa odlingsmarkerna låg i älvdalarna. Fornlämningar ger oss
en uppfattning om bygden. De två mäktigaste grav-
Vid järnålderns slutskede och vikingatiden 800 –
1050 e. Kr. sker en stor ökning av bosättning och
uppodling. Fornborgar är en annan fornlämningstyp
som brukar räknas till vikingatiden. Den största fornborgen ligger i Ytterlännes på Borgberget. Det var en
försvarsanläggning som skydd i oroliga tider. Dit tog
man sin tillflykt när det var fara och färde.
Gravhög från bronsåldern, Stavarhallsberget, Grundsunda.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu