Vad innebär det att ha diagnosen Asperger syndrom?

advertisement
2012-12-12
Vad innebär det att ha
Aspergers syndrom?
Föreläsningen i Stockholm
2012-12- 10
Susanne Jessen
Utbildningscenter Autism
Målsättning
 Att
öka förståelsen och kunskapen
hos olika myndighetspersoner som
möter personer med diagnos
Asperger Syndrom/Autismspektrum.
1
2012-12-12
Orsaker till autism
Autism är en avvikelse i hjärnans
utveckling som leder till olika störningar i
hjärnans funktion.
 I många fall av autism finns en ärftlig
faktor. Om ett barn i en familj har autism
är risken för att syskon också drabbas
mellan 5 och 10 %,
 Autism är vanligtvis en medfödd, prenatal,
funktionstörning i hjärnan. De medfödda
orsakerna kan vara flera, till exempel
avvikelser på gener eller kromosomer,
ämnesomsättningssjukdomar eller
infektioner under graviditeten

 Det
som vi idag kallar Aspergers
syndrom beskrevs första gången i
den vetenskapliga litteraturen på
1920-talet och därefter mer
ingående av Hans Asperger 1944.
2
2012-12-12



Hela autismspektrumet beräknas utgöra minst 6 per tusen.
I Sverige blir det ca 9000 barn medan det i Stockholms län
rör sig om ca 1800 barn och ungdomar i åldrarna 4 till
17år.
När det gäller Aspergers syndrom saknas ännu säkra siffror
men det rör sig om en större grupp än den med autism.
Det finns fortfarande nästan inga studier om hur många
vuxna som har autism
två till fyra gånger så många pojkar som flickor.
www.autismforum.se
Asperger /Autismspektrum
 Född
med annorlunda förutsättningar
 Annorlunda
socialt samspel
 Annorlunda kommunikation
 Bristande föreställningsförmåga,
speciella intresse
 Annorlunda
kognition och perception
3
2012-12-12
Personer med Asperger och
Autism har ett annat sätt att:






Förstå – mer konkreta, bokstavliga , visuella
Minnas - associera utifrån detaljer, använder
minnet på ett annorlunda sätt.
Uppleva – upplever sinnesintryck på ett
annorlunda sätt.
Kommunicera – svårt att ta initiativ, färre
uttryckssätt.
Föreställa sig – svårt att förstå konsekvenser och
orsaker.
Tolka situationer – oflexibla, utgår från personen
själv.
Social blindhet &Kommunikation
4
2012-12-12
Överföra/uttrycka – ta emot och
tolka
budskap samt svara i sociala
situationer…
5
2012-12-12
När personalen hälsar flera gånger ; ska jag hälsa
varje gång jag ser folk räcker det inte med en
gång ?
När de på ABC frågar vad är det som har varit
bra? Fattar jag inte vad de menar med , vad är
vad ?
På ABC skulle de vara tre äggstora potatis ., fanns
inte så jag fick ta två stora potatisar , personalen
försökte förklara att det är som tre äggstora, men
jag kan inte tänka så det är ju bara två stora inte
tre äggstora
Frågor citerade av ung kvinna med autismspektrum
Konsekvenser av en annorlunda utveckling av
mentalisering/Theory of mind kan göra det svårt att:
Förstå vad andra vet, kan förväntas veta.
 Förstå att/hur ens beteende påverkar andra/ se
sig själv ur andras perspektiv.
 Läsa av andra och förstå andras avsikter
(oärlighet, ironi, skämt ).
 Förstå andras/sina egna känslor.
 Förstå oskrivna regler.
 Förstå hur man ska förmedla budskap.
 Förstå andras beteende och att det kan förändras
olika situationer - byta perspektiv.

Förklarar: Svårigheter med socialt samspel och
kommunikation
6
2012-12-12
Konsekvenser av en annorlunda utveckling av
Central koherens kan göra det svårt att:
 Utläsa
ett sammanhangs betydelse,
använda sammanhang för att förstå.
 Se samband mellan händelser
 Förstå abstraktioner
 Generalisera
 Förstå kommunikation
Exekutiva funktioner
Planeringsfunktionen, att vara
målinriktad i tanke och handlig, kräver
flexibilitet i tänkande och handling.
(Ozonoff, 2001)
Sammanfattande begrepp på flera
kognitiva funktioner för
t e x ;kognitiv flexibilitet, arbetsminne,
planering.
Källa: (Dahlgren, 2007)
7
2012-12-12
Konsekvenser av en annorlunda utveckling av exekutiva funktioner:
Kan göra det svårt att:
 Komma
ihåg på kortsikt
 Överblicka tid och rum
 Fatta beslut och välja
 Korrigera sitt beteende/ lära av misstag/lära om
 Kontrollera sina impulser
 Vara flexibel
 Organisera, planera och sätta igång
 Skifta uppmärksamhet
Exekutiva funktioner är inte viktiga i sammanhang
som är rutiner, väl automatiserade kunskaper
utan behövs vid förändring eller ny situation där
”gamla” kunskaper inte är tillräckliga.
(Dahlgren, 2007)
Konsekvenser av en annorlunda sinnesbearbetning
kan vara:
 Drar
andra slutsatser om vad som är
intressant, roligt, farligt
 Stressad av ”vanliga” situationer och
miljöer
 energiåtgång
 Trötthet, utmattning och utbrändhet
8
2012-12-12
Samma diagnos men så olika
 En
del tillbakadragna och tysta
 Någon social och verbal
 Någon aktiv, ifrågasättande och
krävande
 Helt ”vanlig” i första kontakten
Förhållningssätt
Vara intresserad av annorlunda sätt att
tänka
 Öppenhet för att referensramarna är olika
 Att ha en lyhördhet och vara beredd att
ändra sina egna referensramar
 Inta en ”ickevetande” position
 Att skapa tydlighet; skapa ramar och
struktur med en flexibilitet inom ramen.

9
2012-12-12
Innan mötet
 Att
bara komma iväg på ett möte
kan för många innebär en
kraftansträngning och slukar energi
 Ge muntlig/skriftlig information om
mötet
 Syftet med mötet
 Var är mötet och hur tar jag mig dit?
Fysiska ramar
Håll tiden !
Tydligt bemötande!
Minimera störningsmoment!
Boka ny tid!
Tydligt avslut, förvarna gärna : nu är
det 10 min kvar !
Annorlunda ögonkontakt!
10
2012-12-12
Mötet
 Du
måste vara aktiv och hålla i
samtalet
 Undvik kallprat ! Säg det som ska
sägas!
 Gott om tid!
 Tydlig med mötets syfte och
tidsramen
 Dagordning,för att hålla sig till ämnet
Ex på dagordning
 Nuläget
 Planera
kontakt med socialtjänsten
 Bestämma datum för start av praktik
11
2012-12-12
Mötet
 Anpassa
ditt sätt att tala!
 Stäm av under mötets gång för att
undvika missförstånd!
 Om det blir fel, backa ,be om ursäkt!
 Sammanfatta mötet!
 Lyssna
, utan att tolka!
 Ställ klargörande frågor!
 Använd konkreta och tydliga frågor!
 Var rak!
 Tillåt tystnad!
12
2012-12-12
Att förändra sitt tänkande, att planera
och genomföra sina förändringar
 Förändringar
är för många svåra
 Förändringar
tar mycket energi!
 Måste
få ta tid!
 Visa
respekt!
 Var lyhörd!
 Förståelse för att det är svårt!
 Vissa intresse för personens
perspektiv!
 Ge konkreta och tydliga ex för att
hjälpa personen att se saken från
ett annat perspektiv!
 Ge positiv feedback!
 Tydliggör framsteg!
13
2012-12-12
Hjälpmedel
 Papper
och penna
 Whiteboard
 Mobil
 Ipad
 Mail
 …………
Om något blir fel ……
Det finns en anledning ,även om det
verkar svårt att se
 Vad är det vi missat ?
 Tänk till!
 Har det skett ett missförstånd?
 Vid missförstånd, be om ursäkt och backa!
 Är personen stressad eller rädd?
 Glöm inte att det finns en
funktionsnedsättning!
 Ha tålamod!

14
2012-12-12
Funktionsnedsättning och
samhället
Samhällets krav!
Snårskog av insatser!
Svårt för personen att samordna
kontakterna!
Har samhället råd att inte ta till vara
kompetensen?
 Enkla
jobb – svårast
 Använd specialintressen
 Noggranna
 Punktliga
 Visuellt starka
 Gör det som ska göras
 Logiska
 Bra minne
 Detaljstarka
 Uthållighet
15
2012-12-12
Styrkor








Stark förkärlek för detaljer framför helhet
Originellt, ofta personligt perspektiv vid problemlösning
Sällsynt bra minne och/eller förmåga att minnas detaljer
som andra oftast glömmer bort eller förbiser: exempelvis,
namn, datum, scheman och rutiner
Extrem idoghet när det gäller att samla och katalogisera
information om ämnesområden som intresserar personen
i fråga
Står helt fast vid sina åsikter och tankar
Som ett ”levande lexikon” när det gäller kunskaper inom
ett eller flera områden
Kunskap om rutiner samt en absolut önskan att
upprätthålla regler, ordning och noggrannhet
Tydlighet gällande egna värderingar/beslut, vilka ej
påverkas av politiska eller ekonomiska faktorer
Styrkor
Vänskapsrelationer karakteriseras av total
lojalitet samt oklanderlig pålitlighet
 Står för sina åsikter oberoende av socialt
sammanhang eller av vad andra tycker
 Förmåga att hålla fast vid egna teorier
eller perspektiv trots att fakta talar emot
 I första hand intresserad av det som
verkligen tillför samtalet något; föredrar
att undvika ”ritualistiskt småprat”, triviala
kommentarer och ytlig samtal


hämtat ur Aspie kriterier av Tony Attwood och Carol Gray
16
2012-12-12
referenser





G.Gerland: att arbeta med Asperger syndrom (pavus 2010)
T.Attwood:Om asperger syndrom (natur & kultur1998)
G.Norrö: Asperger Syndrom- Har jag verkligen
det?(intermedia2006)
Frith, Uta (red.) (1998): Autism och Aspergers syndrom. Liber AB,
Sverige
Gerland, Gunilla (1996): En riktig människa. Cura
Bokförlag, Sverige
www.autism.se
www.pedagogisktperspektiv.se
www.autismforum.se
17
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards