Autismspektrumstörningar

advertisement
Autismspektrumstörningar
Autism Spectrum Disorders (ASD)
Mia Ramklint
Avvikelser inom:
Autistiska triaden
• Social interaktion
• Utveckling av språk som syftar till
kommunikation
• Beteende-, intresse- och fantasirepertoar
Genomgripande störningar i
utvecklingen (DSM-IV)
•
•
•
•
•
Autistiskt syndrom
Aspergers syndrom
Desintegrativ störning hos barn
Retts syndrom
Genomgripande störning i utvecklingen UNS
(autismliknande tillstånd)
Avvikande utveckling underliggande svårighet?
Kognitiva störningar
- svårt för att ta andras perspektiv
- svårt att få ihop helheter och samband
- svårt att planera och initiera
Kognitiva teorier
• Central koherens
• Exekutiva funktioner
• Theory of mind
Theory of mind
Mentala tillstånd studerade hos normala barn,
barn med autism och barn med Downs
syndrom
• beliefs
• knowledge
• perception
Autismspektrum
• Dimensionellt / Kategoriskt
• Samsjuklighet
Autism och Aspergers syndrom
• Kvalitativt nedsatt förmåga till social
interaktion vilket visar sig på minst två av
följande sätt:
• Bristande förmåga att använda icke-verbala beteenden i
den sociala interaktionen.
• Oförmåga att etablera normala kamratrelationer
• Brist på spontan vilja att dela intressen, aktiviteter eller
glädje med andra.
• Brist på social eller emotionell ömsesidighet
Autism och Aspergers syndrom
• Begränsade , repetetiva eller stereotypa
mönster i beteende, intressen och aktiviteter
vilket tar sig minst ett av följande uttryck:
• ett eller flera begränsade intressen abnorma i intensitet
eller fokusering
• oflexibel fixering vid oändamålsenliga rutiner och ritualer
• stereotypa och upprepade motoriska maner
• enträgen fascination inför delar av saker
Autism
• Kvalitativt nedsatt förmåga att
kommunicera vilket tar sig minst ett av
följande uttryck:
• försenad talutveckling eller talar inte alls
• påtagligt nedsatt förmåga att inleda och upprätthålla samtal
med andra
• stereotypt tal med många upprepningar
• bristande spontan låtsaslek eller socialt imitativt
lekbeteende
Autismspektrumstörning diagnostiseras allt
oftare
per 1000 födda barn
12
1/1000 Autistiskt syndrom
3-7/1000 Asperger, eller
autismliknande tillstånd
10
8
6
ASD
4
2
0
före 81-90 91-00 2001
1980
Historik
Ordet autism myntades 1911 av Bleuler, som schizofrenas tankestörningar
betyder ”kan tänka bara på sitt eget sätt”
Kanner 1943. Beskrev pojkar som före 30 mån utvecklade kontakt- och
språkstörning, tvångsmässighet, förändringsmotstånd
Asperger 1944. Beskrev normalbegåvade pojkar med ”autistisk psykopati”
Från 1940-70-talet sökte man psykoanalytiska förklaringar, talade felaktigt om
att handikappet orsakades av känslokalla mammor.
Från 1980 betraktas autism (åter - och av de flesta) som biologiskt betingat
Etiologi
Biologiskt, oftast genetiskt orsakade
Cirka 10 % har tydligt identifierbar medicinsk bakgrund, t ex Fragil
X, tuberös skleros, pre- eller perinatal infektion.
Saknas vetenskapligt stöd för att vaccination orsakar autism
Forskning pågår som letar efter koppling till miljöfaktorer; kadmium,
kvicksilver, vitamin-D brist
Tidig upptäckt är viktigt - tidigt insatt habilitering kan
minska handikappet
Följande kan vara tidiga tecken
Bristande ögonkontakt
Uteblivet joller, pekande eller andra gester vid 12 månaders ålder
Inga enstaka ord vid 16 månaders ålder
Inga spontana 2-ordssatser vid 2 års ålder
Om barnet någonsin uppvisat förlust av språk eller sociala färdigheter
Bristande intresse för andra barn
Fastnar i stereotypt beteende
Tidiga insatser
Tidig hjälp vid autistiskt syndrom består hittills i habilitering,
pedagogik
Barn med autism behöver förutsägbar struktur på vardagen, lugn
miljö, fåtal personal, och visuellt stöd i form av bilder och ibland
teckenspråk.
Föräldrar behöver information, kurser, pedagogiskt stöd i
hemmet, avlastning
Autismspektrumstörningar berättigar till LSS
Livslångt handikapp. Vi behöver kunskap för att förstå! Då kan
vi ge rätt hjälp!
Download
Random flashcards
Create flashcards